Rezygnacja z dofinansowania WZÓR

Jak napisać rezygnację z dofinansowania? Jeśli projekt wnioskodawcy zostaje zaakceptowany, otrzymuje on pisemne wezwanie do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji tegoż projektu (np. program Czyste Powietrze). Zawarcie takiej umowy następuje w momencie przekazania wszystkich niezbędnych załączników wymaganych w dokumentacji konkursowej, we wskazanym terminie. Umowa o dofinansowanie określa obustronne zobowiązania i prawa stron, a także warunki rozwiązania umowy i zwrotu wypłaconych środków.

Wstęp

Jak napisać rezygnację z dofinansowania? w piśmie powinny znaleźć się niezbędne informacje i elementy spełniające wszystkie formalne wymogi stawiane dla tego typu pism, dlatego, aby ułatwić Ci zrezygnowanie z dofinansowania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji, który pobierzesz poniżej:

Rezygnacja z dofinansowania wzór

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu

Umowę o dofinansowanie realizacji projektu zawiera wnioskodawca, którego projekt został wybrany i którego wezwano do zawarcia tejże umowy poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów.

Niezłożenie wymaganej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie w określonym terminie może skutkować wstrzymaniem podpisania umowy do momentu dostarczenia lub poprawienia złożonej dokumentacji.

Umowa o dofinansowanie projektu określa prawa i obowiązki stron do realizacji projektu i wypłaty środków. Określa warunki rozwiązania umowy i zwrotu wypłaconych pieniędzy.

Warunki rozwiązania umowy o dofinansowanie przedsięwzięć ustalane są odrębnie dla każdego programu dofinansowania i mogą nieco się od siebie różnić, dlatego zawsze warto zapoznać się dokładnie z dokumentem określającym wzajemne zobowiązania stron. Czy można zrezygnować z dofinansowania?

Rezygnacja z dofinansowania

Wiele osób szuka w sieci odpowiedzi na pytanie: Jak napisać rezygnację z dotacji czyste powietrze? Warto podkreślić więc, że taka rezygnacja to nic innego, jak wypowiedzenie umowy o dofinansowanie.

Rozwiązanie umowy o dofinansowanie możliwe jest w przypadku, kiedy podczas realizacji projektu wystąpią pewne nieprawidłowości, uniemożliwiające realizację projektu lub czyniące ją niecelową.

Beneficjent może rozwiązać umowę o dofinansowanie na swój własny wniosek. Strony obowiązuje wtedy miesięczny okres wypowiedzenia. Oświadczenie o rezygnacji z dofinansowania powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie rozwiązania umowy.

Należy pamiętać również, że po wypowiedzeniu umowy, beneficjent musi zwrócić otrzymane już dofinansowanie na warunkach określonych w umowie, zwykle wraz z odsetkami, które liczy się tak samo jak w przypadku zaległości podatkowych – chyba że żadne środki nie zostały jeszcze wypłaconerezygnacja wtedy odbywa się całkowicie bezkosztowo.

Nie ma przy tym znaczenia, czy rezygnacja z dofinansowania Czyste Powietrze została złożona przez beneficjenta, czy umowę wypowiedziała instytucja – obowiązek zwrotu środków istnieje niezależnie od tego, z czyjej inicjatywy rozwiązano umowę o dofinansowanie.

Aby zrezygnować z umowy, wystarczy wypełnić przygotowany przez nas, gotowy wzór rezygnacji z dofinansowania, w którym należy ująć takie dane jak:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane beneficjenta: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania,
 • oznaczenie umowy o dofinansowanie,
 • oświadczenie woli o rezygnacji z realizacji projektu z dofinansowaniem,
 • uzasadnienie rezygnacji,
 • podpis beneficjenta. 

Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie w trybie natychmiastowym

Rozwiązanie umowy o dofinansowanie w trybie natychmiastowym to rozwiązanie dostępne jedynie dla instytucji, z którą beneficjent zawarł umowę. Co więcej, taki sposób rozwiązania umowy możliwy jest tylko w kilku ściśle określonych sytuacjach. 

Umowa o dofinansowanie projektu może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, jeżeli beneficjent:

 • wykorzystał w całości lub w części przekazane środki na cel inny niż określony w projekcie, lub niezgodnie z umową,
 • nie rozpoczął realizacji projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w umowie dnia planowanego rozpoczęcia realizacji projektu (z przyczyn przez siebie zawinionych),
 • dokonał zmian prawno-organizacyjnych, zagrażających realizacji umowy,
 • nie stosował się do procedur udzielania zamówień publicznych,
 • nie usunął, po ponownym wezwaniu, stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji obowiązków nałożonych umową,
 • złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania,
 • nie złożył w wyznaczonym terminie wniosku o płatność końcową,
 • odmówił poddania się kontroli lub utrudnił jej przeprowadzenie,
 • nie dostarczył umowy kredytu lub umowy leasingu – jeśli we wniosku o dofinansowanie zobowiązał się do ich dostarczenia,
 • nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy (mimo wezwania do ich wykonania w określonym terminie),
 • rozpoczął realizację projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym zawsze mowa w umowie.

Rozwiązanie umowy o dofinansowanie za porozumieniem stron

Istnieje jeden sposób na rozwiązanie umowy o dofinansowanie bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez obowiązku dokonania zwrotu całej kwoty otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami – to wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron, czyli na podstawie pisemnego oświadczenia instytucji, złożonego na skutek wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków zawartych w umowie przez którąkolwiek ze stron.

W takiej sytuacji beneficjent może zachować prawo do dofinansowania tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej i rozliczonej już części projektu. Musi jednak przedstawić sprawozdanie końcowe z realizacji projektu oraz dokumenty związane z jego realizacją. 

Podsumowanie

Wniosek o dofinansowanie można składać u różnych podmiotów realizujących dane przedsięwzięcie, najczęściej jednak o dofinansowanie staramy się w WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Gdzie najczęściej wsparcie finansowe w postaci dofinansowania dotyczy modernizacji źródeł ciepła, ocieplenia budynku, a nawet montaż okien spełniających określone parametry w ramach programu Czyste Powietrze.

Z pewnością trudniej jest uzyskać wsparcie finansowe niż z niego później zrezygnować, bo rezygnacja ogranicza się do wystosowania do WFOŚiGW pisemnego oświadczenia, w którym

Podsumowanie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze