Wzór rezygnacji ze związku zawodowego

Jak napisać rezygnację ze związku zawodowego? Przynależność do związku zawodowego jest dobrowolna i nie wskazuje terminu wykreślenia ze związku. Przeważnie największą liczbę członków mają związki zawodowe w pierwszym roku po ich utworzeniu. Deklaracje członkowskie umotywowane są bowiem chęcią dokonania zmian w zakładzie pracy, które w teorii najłatwiej jest zrealizować – pracując zespołowo.

Wstęp

wzor-rezygnacji-ze-zwiazku-zawodowego-pdf-docPo pewnym czasie niektóre osoby pragną jednak opuścić związek zawodowy, aby nie być pracownikiem utożsamianym z daną organizacją. Jak wygląda wtedy rezygnacja ze związku zawodowego? W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z członkostwa – najważniejszym etapem wystąpienia ze związku zawodowego jest wystosowanie pisemnej rezygnacji, która spełniać będzie wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji z członkostwa, który pobierzesz poniżej:

Wzór rezygnacji ze związku zawodowego

wzor-rezygnacji-ze-zwiazku-zawodowego-pdf-doc

Wzór rezygnacji ze związku zawodowego

Rezygnacja ze związku zawodowego a przepisy

Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w przypadku związków zawodowych nie należy do zagadnień opisanych w ustawie o związkach zawodowych, ani w żadnym innym akcie prawnym. Przepisy nie regulują bowiem kwestii technicznych związanych z przystąpieniem lub rezygnacją z członkostwa w organizacji związkowej. 

Związki zawodowe mają prawo do samostanowienia w zakresie ustalania warunków członkostwa. Jeśli więc jeden z członków związku zawodowego chce się z niego „wypisać”, musi szukać instrukcji rezygnacji w statucie organizacji.

Chociaż każdy dokument tego typu może opisywać inne zasady ustalania członkostwa, w większości przypadków katalog zdarzeń, które warunkują wykreślenie członka z listy, jest taki sam dla każdej organizacji.

Pisemna rezygnacja z członkostwa w związku zawodowym

Rezygnacja z członkostwa w związku zawodowym, czyli pisemne oświadczenie o rezygnacji, to najprostszy sposób na oficjalne wystąpienie ze struktur danego związku zawodowego. Oświadczenie to nie musi zachowywać żadnej formy szczególnej, ani nawet wskazywać przyczyn decyzji pracownika.

Można przygotować je w oparciu o przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji z członkostwa w związku zawodowym. 

Kiedy złożone pismo będzie skuteczne? Chwila ustania członkostwa zależy – ponownie – od postanowień statutu organizacji. Jeśli termin wykreślenia z listy członków nie jest podany w takim dokumencie, należy przyjąć, iż członkostwo ustaje z chwilą, w której komisja zakładowa mogła zapoznać się z treścią oświadczenia woli złożonego przez pracownika. 

Niektóre organizacje stosują jednak swego rodzaju „okres wypowiedzenia”. Zgodnie z ich statutem członkostwo w związku może ustawać po upływie kilku miesięcy od dnia złożenia rezygnacji. Zdarza się również, że wykreślenie z listy członków jest uzależnione od podjęcia stosownej uchwały przez prezydium zarządu związku.

Wypełniony druk rezygnacji ze związku zawodowego nie zawsze rozwiązuje wszystkie problemy pracownika, który chce wypisać się z danej organizacji. Osoby skłócone z jej władzami, obawiające się negatywnych skutków rezygnacji, często próbują doprowadzić do wykreślenia ich z listy członków związku w ramach „kary”. Jakie zachowania grożą wyrzuceniem pracownika ze związku zawodowego?

Bierna rezygnacja ze związku zawodowego, czyli co prowadzi do wykreślenia z listy członków

Wzór rezygnacji ze związku zawodowego pdf nie będzie konieczny, jeśli pracownik doprowadzi do sytuacji, która spowoduje wykreślenie członka organizacji związkowej z listy.

Najprostszym sposobem na „zmuszenie” związku zawodowego do wydalenia jednego z jej członków jest zaleganie z zapłatą składki związkowej.

Jeśli pracownik celowo przestanie ją opłacać, zostanie wykreślony z listy tak samo, jak w przypadku pisemnej rezygnacji. Zajmuje to jednak znacznie więcej czasu i może poważniej nadszarpnąć wizerunek osoby zatrudnionej.

Należy pamiętać też, że w sytuacji zalegania z zapłatą składek, komisja zakładowa zawsze wzywa niesfornego pracownika do uiszczenia zaległości, wyznaczając mu na to dodatkowy termin.

Poza tym pracownik ma prawo odwołać się od uchwały o wykreśleniu go z listy, dlatego decyzja związku staje się ostateczna dopiero po upływie dwutygodniowego terminu na złożenie takiego odwołania. 

Rozwiązanie tego typu ma też inną poważną wadę – mianowicie ryzyko konsekwencji finansowych. Pracownicy mają bowiem obowiązek opłacać składki związkowe przez cały okres swojego członkostwa w związku zawodowym.

Jeśli więc członek związku nie opłaca składek i nie składa rezygnacji, to po wykreśleniu pracownika z listy członków organizacja związkowa może żądać od niego uregulowania zaległych składek, nawet na drodze powództwa cywilnego.

Zmiana pracodawcy a związek zawodowy

Członkostwo w organizacji związkowej wygaśnie automatycznie, jeśli pracownik zmieni miejsce pracy, co jest w pewnym sensie sytuacją od niego niezależną. W niektórych przypadkach automatyczne wykreślenie pracownika z listy członków nastąpi po zmianie miejsca pracy, w innych po zmianie pracodawcy. 

Związki zawodowe skupiają zwykle pracowników określonych grup zawodowych i kierują się szczególnymi regulacjami, dotyczącymi warunków członkostwa.

Przykładowo, statut związku nauczycielskiego przewiduje, że jego członkiem może być tylko osoba zatrudniona w szkole, przedszkolu lub innych placówkach oświatowych. Zmiana sektora zatrudnienia będzie skutkowała więc automatycznym wykreśleniem pracownika z rejestru członków związku.

Inna sytuacja to przekształcenia w zakładzie pracy, w wyniku których część zakładu wraz z członkiem związku zawodowego przechodzi pod  zwierzchnictwo nowego pracodawcy.

Jeśli w takich okolicznościach organizacja związkowa, działająca u poprzedniego pracodawcy, nie obejmie swoim funkcjonowaniem drugiego pracodawcy, członkostwo przeniesionego pracownika wygaśnie samoczynnie.

Słowo końcowe

W przypadku związków zawodowych (np. w związku zawodowym NSZZ), gdzie umowa członkostwa nie wskazuje terminu wykreślenia ze związku, pracownik może samodzielnie zrezygnować z członkostwa, przedkładając pisemne wyrażenie woli (np. deklaruję wolę rezygnacji…).

W przypadku rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu automatycznie następuje rezygnacja z bycia w zarządzie czy komisji rewizyjnej.

Dla celów dowodowych najlepiej złożyć pisemną rezygnację z członkostwa, w piśmie koniecznie należy odnieść się do terminu wykreślenia z grona członków związku zawodowego.

*Uznanie wypowiedzenia będzie skuteczne tylko w przypadku spełnienia określonych wymogów formalnych, stawianych tego typu pismom.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze