Jak sporządzić wykaz inwentarza? ile trwa? jakie poniosę koszty? [3 sposoby]

Witam, chciałbym zapytać, ile kosztuje spis inwentarza, odziedziczyłem spadek razem z długami po zmarłej osobie, bo postanowiłem przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Wiem, że zmarły miał jakieś długi, właśnie dostałem pismo z banku, abym przeprowadził spis inwentarza.

Interesują mnie koszty spisu inwentarza oraz czy spis inwentarza jest obowiązkowy? no i ile trwa spis inwentarza przez komornika?


Spis inwentarza

Witaj, interesujące Cię kwestie reguluje kodeks cywilny, a doprecyzowuje te zasady kodeks postępowania cywilnego.

Spadek otwiera się z chwilą śmierci. Spadkobierca może złożyć jedno z trzech oświadczeń:

W przypadku przyjęcia spadku może nastąpić tzn. przyjęcie proste, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, bądź przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje w zasadzie takie same skutki jak te, która ustawa łączy z przyjęciem spadku wprost. Jedyną różnicą jest powstające w tym momencie ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Milczenie spadkobiercy w zakresie złożenia oświadczenia w ustawowo przewidzianym terminie oznacza, że przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenia takie można złożyć w postępowaniu przed sądem, bądź przed notariuszem.

Do przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza dochodzi w wyniku złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub jak już było wspomniane powyżej wskutek upływu terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu, lub odrzuceniu spadku.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to instytucja mająca działać na korzyść spadkobierców, z której skorzystanie pozwala im na przyjęcie spadku nawet w sytuacjach, kiedy nie są pewni co do stanu zadłużenia spadku oraz wówczas, gdy zbyt skomplikowana jest prosta kalkulacja, czy aktywa spadku przewyższają jego pasywa.

Nadmienię jedynie, że istnieje sytuacja, która prowadzić może do wyłączenia ograniczenia odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe mimo przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Aby do tego doszło, musi nastąpić wystąpienie łączne dwóch przesłanek.

  1. Pierwsza przesłanka to podstępne działanie spadkobiercy polegające na tym, że dokonywane jest przez spadkobiercę bezpośrednio w celu zaszkodzenia wierzycielom przez zmniejszenie (lub w ogóle wyłączenie) zakresu zaspokojenia ich wierzytelności spadkowych.
  2. Druga przesłanka realizuje się, jeżeli spadkobierca nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku (co zmniejsza wartość majątkową, do wysokości której wierzyciele spadkowi mogą się zaspokoić) albo przedmiotów zapisów windykacyjnych, lub podał do inwentarza nieistniejące długi (prowadzi to również do zmniejszenia wartości czynnej spadku, do wysokości której ograniczona jest odpowiedzialność spadkobierców względem wierzycieli).

Złożenie wykazu inwentarza

Złożenie wykazu inwentarza jest dobrowolne i nie jest ograniczone żadnym terminem. Wykaz inwentarza jest oświadczeniem wiedzy podmiotu składającego ten dokument.

Warto w tym miejscu wskazać jeszcze podstawową różnicę między spisem inwentarza a wykazem inwentarza.

Spis inwentarza

Spis inwentarza ma charakter dokumentu urzędowego; sporządzany jest przez komornika w wykonaniu postanowienia sądu o sporządzeniu spisu inwentarza.

Wniosek o spis inwentarza

Wniosek o sporządzenie spisu spadku (inwentarza) po zmarłym

Wniosek o sporządzenie spisu spadku (inwentarza) po zmarłym

Wykaz inwentarza

Z kolei wykaz inwentarza to zawsze dokument prywatny, sporządzany samodzielnie przez uprawnioną osobę, który tylko składany jest w sądzie albo przed notariuszem.

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, może złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządza się według ustalonego wzoru.

Na pewno bez problemu wzór wykazu inwentarza uzyskasz w sądzie w odpowiednim wydziale lub wzór możesz pobrać poniżej:

Wykaz inwentarza – wzór

Gdzie złożyć wykaz inwentarza?

Wykaz inwentarza może być złożony albo w sądzie spadku, albo w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

Jeżeli złożysz spis w niewłaściwym sądzie, to sąd ten niezwłocznie przesyła wykaz inwentarza do sądu spadku, czyli sądu właściwego.

Wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje natomiast objęty protokołem. Notariusz, przed którym złożono wykaz inwentarza, niezwłocznie przesyła wypis protokołu do sądu spadku.

Sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza. Co do sporządzenia spisu inwentarza masz jeszcze trzecią możliwość, jednak najbardziej kosztowną w praktyce.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza.

Komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza.

Powstały w taki sposób „ułomny spis inwentarza” wywołuje skutki podobne, jak złożenie wykazu inwentarza, choć zakres tych skutków może być ograniczony.

Art. 1031 [1]. Wykaz inwentarza Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. Jeżeli po złożeniu wykazu inwentarza dojdzie do ujawnienia przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz uzupełnia go.

Jeżeli będziesz przed sądem składał oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był wcześniej sporządzony, sąd jest zobowiązany z urzędu do wydania postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza, czyli dokonanie spisu aktywnej masy spadkowej.

Spis inwentarza – koszty

wniosek-o-spis-inwentarza-koszty
Wniosek o spis inwentarza koszty

Co do kosztów sądowych w przypadku inicjowania postępowania o sporządzenie spisu inwentarza praktyka jest niejednolita.

Pierwsze stanowisko jest takie, że złożenie wykazu inwentarza w sądzie inicjuje samodzielne postępowanie nieprocesowe i z tego powodu czynność ta powinna podlegać opłacie sądowej w kwocie 40 zł.

Inne zdanie jest takie, że postępowanie wszczyna się z urzędu, a do jego zainicjowania wystarcza złożenie wykazu inwentarza sporządzonego samodzielnie, albo wypisu protokołu obejmującego wykaz inwentarza złożony przed notariuszem, zatem postępowanie jest wolne od opłat.

Jeżeli opłatę złożysz, ale nie będzie ona przez sąd wymagana, zostanie Ci ona zwrócona. Jeśli natomiast opłata będzie wymagana, a nie uiścisz jej wcześniej, sąd wezwie Cię do jej zapłacenia.

Jasne pozostaje natomiast, że wolne od opłat pozostanie przyjęcie przez sąd wykazu inwentarza sporządzonego i przesłanego przez notariusza.

Systematyzując, koszty sporządzenia spisu inwentarza przed sądem nie są duże. Możesz dodatkowo zasięgnąć informacji odnośnie opłaty i długość postępowania.

Nie umiem określić tych kosztów w postępowaniu przed notariuszem, ale na pewno uzyskasz taką informację, np. dzwoniąc do kancelarii notarialnej. Najszybciej zapewne spis inwentarza zostanie przeprowadzony przez notariusza.

Nie umiem oszacować kosztów sporządzenia spisu przed komornikiem, jednak wydaje mi się, że w praktyce jest to najdroższy sposób z trzech wymienionych.

Moim zdaniem bez problemu powinieneś również uzyskać informację o kosztach spisu dokonane przez komornika w kancelarii komorniczej.

Mam nadzieję, że przybliżenie przeze mnie trzech sposób na dokonanie spisu inwentarza pomoże Ci wybrać też najbardziej dla Ciebie wygodny. Pozdrawiam serdecznie.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 1,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

1 komentarz w “Jak sporządzić wykaz inwentarza? ile trwa? jakie poniosę koszty? [3 sposoby]”
  1. Mój zmarły mąż wziął kredyt “chwilówkę”przez Meritum Bank kredyt od dnia 9.04.2014 do 4.06.2023 roku spłata. Po jego śmierci męża było postępowanie spadkowe, spadek po 1/4 dostały 3 córki i ja. Był spis inwentarza w 2015 roku przez komornika i komornik wysyłał zapytanie do banków, czy mąż posiadał jakiś kredyt.

    Bank Meritum odpowiedział, że mąż wziął dług 15 tys, a biuro maklerskie Alior bank s.a odpowiedział, że dłużnik nie posiadał żadnego zadłużenia na ich rzecz.

    Spis inwentarza podpisał i zatwierdził pieczęcią swoją komornik sądowy. Meritum Bank już nie istnieje, bo podobno przejął go Alior bank, to co ja mam teraz zrobić? to jest ten dług czy już go nie ma? bank Alior przysłał mi pisma do mnie i córek, że jest 17 tys do spłacenia i wypowiedzą mi umowę, ale jaką jak ja żadnej z nimi nie podpisywałam umowy kredytowej.

Comments are closed.