Umowa kupna sprzedaży bydła WZÓR do druku

Jak sporządzić umowę kupna sprzedaży bydła? Obrót materiałem hodowlanym musi być bezpieczny zarówno dla kupującego, jak i dla sprzedawcy. Umowa kupna sprzedaży zwierząt zachowuje formę zwykłej umowy kupna-sprzedaży, ale zawiera jednocześnie dodatkowe informacje dotyczące sprzedawanych zwierząt gospodarskich, w tym między innymi opis ich wieku, masy ciała czy budowy anatomicznej.

Wstęp

umowa-kupna-sprzedazy-bydla-wzor-do-druku-pdf-docIm więcej takich szczegółów znajdzie się w umowie, tym lepiej dla obu stron transakcji. Jak przygotować odpowiedni dokument? aby spełniał on wszystkie formalne wymagania, w jego treści powinien znaleźć się szereg niezbędnych informacji i elementów. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Umowa kupna sprzedaży bydła wzór

Czym jest umowa kupna sprzedaży?

Umowa kupna sprzedaży jest umową cywilnoprawną, uregulowaną przepisami Kodeksu cywilnego. Przez zawarcie umowy sprzedaży:

 • sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania jej,
 • kupujący zobowiązuje się do odebrania rzeczy i zapłacenia sprzedawcy ustalonej ceny.

Jakie obowiązki ma sprzedawca w związku z zawarciem umowy? Zgodnie z przepisami, sprzedający zawierając umowę kupna-sprzedaży przenosi własność rzeczy na kupującego.

Nie musi dokonywać w tym celu odrębnej czynności prawnej, ale ma obowiązek wydać daną rzecz. Wydanie rzeczy to zapewnienie kupującemu możliwości korzystania z nabytych przedmiotów – w tym przypadku ze zwierząt.

Jeśli nie określono terminu wydania rzeczy, sprzedawca ma obowiązek dokonać tego niezwłocznie, czyli nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach kupujący może wezwać sprzedawcę do wykonania zobowiązania.

Sprzedawca ma też obowiązek udzielenia kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących przedmiotu sprzedaży.

Zgodnie z przepisami powinien „udzielić konsumentowi jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji”, które wystarczają do prawidłowego korzystania z rzeczy sprzedanej. 

Z kolei kupujący, zawierając umowę kupna sprzedaży, ma obowiązek odebrać zakupioną rzecz i zapłacić za nią ustaloną sumę pieniężną. Dokładną cenę określa umowa kupna sprzedaży. 

Co zawiera każda umowa kupna sprzedaży?

Każda umowa kupna sprzedaży – w tym również umowa kupna sprzedaży zwierząt gospodarskich – musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych.

Taki dokument powinien odnosić się do:

 • oznaczenia daty i miejsca zawarcia umowy,
 • oznaczenia stron umowy: imiona, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości, numer PESEL lub nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP,
 • oznaczenia przedmiotu sprzedaży – szczegółowo określony i opisany,
 • określenia ceny sprzedaży wraz z formą jej uregulowania.

Dodatkowo umowa kupna sprzedaży może zawierać:

 • informacje o wpłaconych zaliczkach lub zadatkach,
 • oznaczenie miejsca przekazania rzeczy,
 • oznaczenie terminu odbioru rzeczy,
 • określenie sposobu dostawy.

Informacje te mają na celu zabezpieczenie stron przed wzajemnymi roszczeniami. Dokument powinien zostać także podpisany – przez kupującego i sprzedającego.

Specyficzne cechy umowy kupna sprzedaży bydła

Umowa kupna sprzedaży, której przedmiotem są zwierzęta, musi zawierać bardzo dokładne informacje na temat „materiału hodowlanego”. Aby nie zapomnieć o istotnych danych odnoszących się do bydła czy trzody chlewnej, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór – umowa kupna sprzedaży bydła do druku. 

Taki dokument będzie odnosił się do następujących informacji:

 • ilość sprzedawanych zwierząt,
 • rasa zwierząt,
 • wiek zwierząt,
 • masa ciała zwierząt,
 • opis budowy anatomicznej zwierząt, na przykład ilość i budowa sutków,
 • numer identyfikacyjny każdego zwierzęcia

Umowa kupna sprzedaży cielaka lub innych zwierząt hodowlanych powinna określać też wymogi weterynaryjne, cenę i warunki płatności oraz warunki dostawy. Istotne jest również ujęcie w niej procedur ewentualnej reklamacji.

Sprzedaż zwierząt a rękojmia

Sprzedając zwierzęta hodowlane, sprzedawca bierze na siebie odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Kwestie rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

W przypadku zwierząt, które przez przepisy traktowane będą jako „rzeczy” – o reklamacji z tytułu rękojmi można będzie mówić przy stwierdzeniu wady fizycznej, to jest niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. 

Kodeks cywilny określa dokładnie, kiedy rzecz sprzedana jest niezgodna z umową. Są to sytuacje, w których przedmiot umowy:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności/przeznaczenia,
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, 
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, przy czym jednocześnie sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia rzeczy;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Co to oznacza w praktyce? Aby reklamacja z tytułu rękojmi została uwzględniona po sprzedaży zwierząt hodowlanych, stwierdzona wada fizyczna musi powstać wewnątrz nabytej rzeczy, a nie wynikać z jej użytkowania.

Ocena istnienia takiej wady wymaga ustalenia wartości i użyteczności zwierzęcia dla kupującego. Najprostsza w interpretacji jest sytuacja, w której umowa sprzedaży zwierząt zawiera w swojej treści stwierdzenie, iż przedmiotem sprzedaży są zwierzęta zdrowe, tj. wolne od wad fizycznych.

Podstawa prawna:

Art. 535. – Umowa sprzedaży – Kodeks cywilny.

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze