Dzień dobry. Czy umowa zlecenia podlega egzekucji komorniczej w całości? Pracuję na umowę zlecenie, wypłatę dostaję co miesiąc, zarabiam około 1300-1400 zł, mąż dorabia niewiele około 400 zł miesięcznie. Mam dorastającą córkę, która dojeżdża do szkoły. 12 grudnia wypełniłam wniosek o zajecie mojego wynagrodzenia 50% przez komornika, ale zakład pracy przelał całą pensję i do tej pory nie otrzymałam zwrotu drugiej połowy pensji, nie mam za co opłacić bieżących rachunków, dla córki nie mam na bilet.

Dzwoniłam do komornika, ale za każdym razem komornika nie ma w biurze, pisałam e-maile, ale żadnej odpowiedzi. Nie wiem co mam robić. Proszę o poradę. Dziękuję.


Umowa zlecenie a zajęcie komornicze

Witaj, co do zasady – dochód uzyskany z tzw. pracy zleconej podlega egzekucji komorniczej w całości. Zatem może dojść do sytuacji, kiedy komornik dokona zajęcia wszystkich wypracowanych w danym okresie przez dłużnika pieniędzy.

Jednakże od powyższej zasady występują pewne wyjątki, które zgodnie z tym w jaki sposób opisujesz swoją sytuację materialno-bytową i zawodową, wydają się mieć miejsce w twojej sprawie.

Ochrona wynagrodzenia za pracę z tytułu umowy zlecenia

Jeżeli dochód z umowy zlecenia jest jedynym źródłem utrzymania dłużnika, to wówczas podlega on ochronie na zasadach przewidzianych w kodeksie pracy.

Czyli, egzekucja z umowy zlecenia powinna przebiegać dokładnie w ten sam sposób, co egzekucja z wynagrodzenia za pracę.

Tak więc, zgodnie z zapisem art. 833 kpc wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia podlegać będzie ochronie egzekucyjnej jeżeli:

  • umowa zlecenia ma charakter świadczenia powtarzającego (trwa dłuższy czas),
  • wynagrodzenie wypłacane jest w stałych okresach (np. wynagrodzenie płatne miesięcznie),
  • dochód z pracy zleconej stanowi jedyny lub podstawowy dochód dłużnika i jego rodziny.

Jeżeli więc wynagrodzenie, które pobierasz z wykonywanej pracy zleconej spełnia powyższe przesłanki, to podlega ono ochronie prawnej przed zajęciem, jak wynagrodzenie wypracowane w ramach stosunku pracy (umowa o pracę).

Co więcej, jeżeli twoje zarobki, to jedynie 1 300 – 1 400 zł miesięcznie, to nie przekraczają one kwoty wolnej od zajęcia.

Umowa zlecenie, a kwota wolna od zajęcia

Musisz wiedzieć, że zgodnie z zapisem art. 87 §1 i 3 kodeksu pracy – wynagrodzenie za pracę po odliczeniu należnych składek społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, może być potrącone do wysokości 3/5 w przypadku egzekucji długów alimentacyjnych, oraz maksymalnie do połowy wysokości w przypadku długów niealimentacyjnych.

Jednak pracodawca, bo to w jego gestii leży wyliczenie zajęcia zobowiązany jest pozostawić w dyspozycji pracownika kwotę wolną od zajęcia, która do końca 2018 roku wynosić będzie 1 530 zł netto miesięcznie, a od początku 2019 roku wzrośnie do 1 613 zł netto.

Co to oznacza dla ciebie?

Już ci wyjaśniam!

Skoro twój dochód miesięczny netto jest niższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od stycznia 2019 roku wynosić będzie 1 613 zł, to jest on chroniony od zajęcia komorniczego i twój zleceniodawca (pracodawca) po ustaleniu, że pobrane wynagrodzenie jest jedynym twoim stałym dochodem, powinien przesłać do komornika informację, że egzekucja z tego składnika majątku dłużnika nie może być realizowana.

Twój zleceniodawca związany jest postanowieniem komornika, jednak to na nim ciąży obowiązek realizowania zajęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Musi on zatem znać i umieć stosować normy mówiące o ograniczeniu zajęcia, także w przypadku pracowników wykonujących zlecenia, jeśli z takim współpracuje.

W twojej sytuacji doszło do pomyłki, a w konsekwencji zajęcia wszystkich wypracowanych środków z winy zleceniodawcy.

Jeśli komornik zajął Ci całe wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, to musisz sam wysłać do komornika oświadczenie, że wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia jakie otrzymujesz jest jedynym Twoim wynagrodzeniem i ma ono charakter powtarzalny, skorzystaj z poniższego wzoru pisma:

Piszesz, że wystosowałaś do komornika wniosek o ograniczenie zajęcia do wysokości 50 % pobieranego wynagrodzenia z tytułu pracy zleconej.

Ale tak jak wskazałam powyżej – twoja pensja jest wolna od zajęcia, dlatego twój zleceniodawca powinien zaniechać dokonywania dalszych potrąceń, przesyłając komornikowi stosowne wyjaśnienie.

Skarga na czynność komornika – zajęcie wynagrodzenia wolnego od egzekucji

Natomiast, by sprawa poszła do przodu, a komornik zwrócił potrącone pieniądze uważam, że najlepiej będzie jeśli wystosujesz do komornika oficjalne pismo.

Tu powinna pomóc skarga na czynność komornika w przedmiocie pobrania wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, które w myśl obowiązującym regulacjom wolne jest od zajęcia stanowiąc jedyny, periodycznie pobierany dochód.

Poprzednie potrącenia zostały dokonane z naruszeniem prawa, także masz szansę otrzymać zwrot wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy.

Mam nadzieje, że skarga na czynność komornika, którą w pierwszej kolejności rozpoznaje komornik wpłynie na jego stanowisko w sprawie i szybko otrzymasz zwrot błędnie potrąconych środków.

Dodatkowo, aby podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości, musisz sprawę wyjaśnić ze swoim zleceniodawcą, bo to on błędnie dokonał potrącenia i przekazał pieniądze komornikowi.

Negocjowanie warunków spłaty długu z wierzycielem

Na koniec dodam jeszcze, że skoro wynagrodzenie, o którym mowa jest twoim jedynym dochodem, to jeśli nie posiadasz innego majątku i nie będziesz dokonywać dobrowolnych wpłat, to komornik będzie miał związane ręce i po kilku miesiącach umorzy postępowanie egzekucyjne w sprawie z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Twój dług jednak nie zostanie przez to anulowany, a wierzyciel wcześniej czy później upomni się o spłatę wierzytelności, prawdopodobnie składając kolejne wnioski egzekucyjne. Rosnąć też będą odsetki i koszty egzekucyjne.

Dlatego radzę ci rozważyć zasadność zawarcia ugody, czy to z komornikiem w toku prowadzonej obecnie egzekucji, czy też po jej umorzeniu bezpośrednio z wierzycielem.

Warto rozważyć możliwość dokonywania miesięcznych wpłat, dzięki którym w końcu uda ci się spłacić dług.

Być może wierzyciel widząc, że dług chcesz spłacić pójdzie ci na pewne ustępstwa, przez co będziesz miała szansę wynegocjować korzystne warunki spłaty, a nawet umorzenie części odsetek lub innych kosztów.

Wybrane specjalnie dla Ciebie: