Wniosek o dobrowolne poddanie się karze WZÓR z omówieniem

Jak napisać wniosek o dobrowolne poddanie się karze i w jakich sytuacjach można liczyć na przychylność sądu? o tym wszystkim dowiesz się w poniższym artykule. Dobrowolne poddanie się karze, to nic innego jak wyrażenie zgody przez oskarżonego na skazanie go bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Jest to więc instytucja co do zasady wygodna zarówno dla samego wymiaru sprawiedliwości – szybkie, uproszczone postępowanie bez słuchania świadków, znacznie tańsze niż normalny proces, jak i oskarżonego, który dzięki umowie z prokuratorem wie, jaka czeka go kara, może więc spokojnie czekać na zakończenie postępowania karnego.  

Kiedy złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze?

Oskarżony, którego wina nie budzi żadnych wątpliwości, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary, a także środka karnego, środka kompensacyjnego, orzeczenia przepadku – bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Wniosek o skazanie bez rozprawy oskarżony może złożyć praktycznie na każdym etapie postępowania przygotowawczego. Natomiast po skierowaniu przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu do zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych.

W praktyce więc wniosek o dobrowolne poddanie się karze, może zostać więc złożony:

  • przed rozpoczęciem rozprawy
  • w odpowiedzi na akt oskarżenia
  • po otrzymaniu wezwania na rozprawę główną
  • po rozpoczęciu rozprawy.

Oskarżony może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze w formie pisemnej, lub ustnie do protokołu rozprawy. Natomiast jeśli nie jest obecny na rozprawie, może przesłać swój wniosek do sądu za pośrednictwem Poczty Polskiej albo przekazać jego treść ustnie lub na piśmie za pośrednictwem wybranego, lub przyznanego mu z urzędu obrońcy.

Wzór gotowego wniosku załączam poniżej:

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze wzór

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze wzór

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze – warunki

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o dobrowolne poddanie się każde jeśli:

  • oskarżonemu zarzuca się popełnienie przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 15 lat
  • okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości – z materiałów postępowania przygotowawczego w sposób bezsporny wynika wina oskarżonego
  • oskarżony przyznaje się do winy, a jego wyjaśnienia znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w aktach postępowania przygotowawczego dowodach
  • cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości
  • nie sprzeciwia się temu prokurator
  • nie sprzeciwia się temu pokrzywdzony.

W tym miejscu wskazać należy, że sprzeciw prokuratora i pokrzywdzonego przeciwko wnioskowi oskarżonego może zostać złożony na piśmie lub ustnie do protokołu w czasie rozprawy i nie wymaga żadnego uzasadnienia.

W razie braku sprzeciwu sąd wydaje wyrok skazujący, w którym wymierza wnioskowaną przez oskarżonego karę, środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek.

Cofnięcie wniosku o dobrowolne poddanie się karze

Oskarżony może skorzystać z przysługującego mu prawa do cofnięcia zgody na skazanie go bez przeprowadzenia rozprawy.

Cofnięcie wniosku o dobrowolne poddanie się karze jest dopuszczalne do momentu powstania stanu nieodwracalnego, jakim jest rozstrzygnięcie przez sąd w przedmiocie wniosku, czyli do czasu wydania przez sąd wyroku skazującego lub postanowienia o odmowie uwzględnienia wniosku.

W skrócie rzecz ujmując, oskarżony może cofnąć swój wniosek o dobrowolne poddanie się karze do czasu wyrokowania.

Uzasadnienie wniosku o dobrowolne poddanie się karze

Na początku wskazać należy, że żaden przepis nie precyzuje treści wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Niemniej jednak wniosek oskarżonego powinien obejmować prośbę o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego, orzeczenia przypadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Zatem oskarżony we wniosku powinien sprecyzować rodzaj i wysokość wnioskowanej kary. Dodatkowo oskarżony powinien powołać się uzgodnienia poczynione z prokuratorem oraz zaznaczyć, iż wyraża skruchę i jego zdaniem cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości.

Dodać należy, że wniosek oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze może zawierać propozycję rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu, np. wniosek o nieobciążenie oskarżonego kosztami postępowania.

Dobrowolne poddanie się karze bez przyznania się do winy

W obecnym stanie prawnym, żaden przepis nie nakłada na oskarżonego obowiązku przyznania się do winy, także wtedy gdy występuje on z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze.

Jednakże instytucja skazania bez rozprawy może mieć miejsce jedynie w sprawach, w których okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości – wina oskarżonego wynika z materiałów postępowania przygotowawczego.

Precyzując, można napisać, że prawo dopuszcza skazanie bez rozprawy, kiedy oskarżony nie przyznaje się do winy, ale z całego pozostałego materiału dowodowego jego sprawstwo i pozostałe okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości.

Podstawa prawna:

Art. 387. Wniosek oskarżonego o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego

§ 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

§ 1a. Przed uwzględnieniem wniosku o wydanie wyroku skazującego sąd poucza obecnego oskarżonego o treści art. 447 zakres apelacji § 5.

§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku.

§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 posiedzenie w sprawie warunkowego umorzenia postępowania § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. (uchylony)

§ 5. Przychylając się do wniosku, sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę.

Złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze – instrukcja

Poniżej zamieszczam grafikę, która obrazuje drogę, jaką pokonać musi Twój wniosek, zanim zostanie rozpatrzony:

wniosek-o-dobrowolne-poddanie-sie-karze-krok-po-kroku

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze