Wniosek o jednorazowe odszkodowanie ZUS wzór PDF i DOC

Jak napisać wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS? jednorazowe odszkodowanie z ZUS z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje wtedy, kiedy pracownik doznał stałego, bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wniosek o takie odszkodowanie może złożyć sam ubezpieczony lub uprawniony członek jego rodziny.

Wstęp

wzor-pismaZatem jak napisać wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS? pismo nie jest łatwe w przygotowaniu, dlatego postanowiliśmy przygotować gotowy do wypełnienia wzór wniosku o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie ZUS – wzór

wniosek-o-jednorazowe-odszkodowanie-zus-wzor-pdf-doc

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie ZUS wzór

Wypadek w pracy a odszkodowanie z ZUS

Odszkodowanie za wypadek w pracy przysługuje pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Należy wiedzieć, że za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się naruszenie sprawności organizmu, powodujące upośledzenie jego czynności nierokujące poprawy.

Z kolei długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jednak mogące ulec poprawie. Od stopnia uszczerbku na zdrowiu uzależniona jest wysokość odszkodowania, a stopień ten ocenia ZUS po zakończeniu leczenia oraz rehabilitacji.

Warto pamiętać również, że to nie pracodawca, lecz ZUS wypłaca jednorazowe odszkodowanie.

Jak wygląda wzór wniosku o jednorazowe odszkodowanie ZUS?

Nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący wniosek o jednorazowe odszkodowanie ZUS. Dokumentu tego typu nie udostępniają na swojej stronie internetowej ZUS ani PIP. Nie otrzymamy go również w placówce terenowej.

Według wytycznych wniosek o odszkodowanie z ZUS powinien zawierać jednak następujące elementy:

 • datę złożenia wniosku,
 • datę wypadku,
 • dane poszkodowanego,
 • dane płatnika składek, czyli pracodawcy/firmy,
 • określenie właściwego oddziału ZUS,
 • wykaz załączników,
 • treść wniosku odwołująca się do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r., poruszającego kwestię orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, czyli wnioskowanie o wypłatę odszkodowania i skierowanie na badanie lekarskie do lekarza orzecznika ZUS,
 • informację o sposobie przekazania odszkodowania, czyli przelew lub przekaz pocztowy na podany adres/numer konta.

 

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie?

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy składa się do ZUS dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Poszkodowany pracownik powinien wystąpić z takim wnioskiem do swojego pracodawcy, który jako płatnik składek jest zobowiązany do kompletowania dokumentacji, służącej ustaleniu stopnia uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej.

To również jego zadaniem jest przekazanie tej dokumentacji terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania pracownika.

Co musi zawierać wniosek o jednorazowe odszkodowanie ZUS?

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS musi zawierać pełną dokumentację, która pozwoli zakładowi ocenić poziom uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego. Do pisma należy dołączyć więc:

 • protokół ustalenia okoliczności oraz przyczyn wypadku,
 • kartę wypadku,
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubezpieczonej (ważne przez 30 dni od daty sporządzenia).

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie ZUS?

Wysokość jednorazowego odszkodowania ZUS wyliczana jest na podstawie procentowego stopnia długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. Stopień ten ustala lekarz orzecznik ZUS na wniosek poszkodowanego. Drugim czynnikiem, który wpływa na wysokość odszkodowania, są obowiązujące stawki za 1% uszczerbku na zdrowiu.

Na chwilę obecną stawka ta stanowi 20% przeciętnego wynagrodzenia. Aby obliczyć wysokość jednorazowego odszkodowania, należy więc pomnożyć tę kwotę przez ustalony stopień uszczerbku na zdrowiu.

Czy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS z tytułu wypadku w drodze do pracy?

Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych nie uwzględniają wypadków w drodze do pracy, lecz jedynie wypadki przy pracy. Oznacza to, że poszkodowany, który uległ wypadkowi w drodze do miejsca zatrudnienia, nie otrzyma jednorazowego odszkodowania.

Pracownik niezdolny do pracy na skutek takiego wypadku będzie natomiast uprawniony do pobierania wynagrodzenia w okresie niezdolności przez okres maksymalnie 215 dni.

Przez pierwsze 33 dni wynagrodzenie wypłaca pracodawca, zaś od 34. dnia niezdolności przez kolejne 182 dni ubezpieczony otrzymuje zasiłek chorobowy od ZUS.

 

Jednorazowe odszkodowanie ZUS za osobę zmarłą

Jeśli osoba poszkodowana w wypadku przy pracy umrze, uprawnienie do jednorazowego odszkodowania przechodzi na członka rodziny, czyli na:

 • małżonka,
 • dzieci własne, przysposobione, drugiego małżonka,
 • osoby przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (rodzeństwa, wnuków i innych),
 • rodziców osoby zmarłej.

Przy wnioskowaniu o uzyskanie jednorazowego odszkodowania po osobie zmarłej do wniosku należy dołączyć:

 • dokument stwierdzający datę urodzenia oraz datę zgonu osoby poszkodowanej,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa/powinowactwa ze zmarłym,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli wnioskuje wdowiec lub wdowa),
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (jeśli wnioskuje dziecko, które ukończyło 16 lat),
 • dokument o ustalenie prawa do alimentów na podstawie ugody lub wyroku sądu (jeśli osoba zmarła to rodzice, macocha, ojczym – pod warunkiem, że nie pozostawali we wspólnym gospodarstwie, bądź że zmarły nie przyczyniał się do ich utrzymania).

Ile można dostać z jednorazowego odszkodowania?

Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej kształtuje się jak poniżej:

 • 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
 • 17 214 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 17 214 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 • 88 527 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 44 264 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
 • 88 527 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 17 214 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 88 527 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 17 214 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 17 214 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 44 264 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 17 214 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego. (Źródło: https://www.zus.pl/kwoty-jednorazowych-odszkodowan)

Podsumowanie

Najważniejsze wskazówki:

 • Każda osoba która uległa wypadkowi przy pracy bądź zapadła na chorobę zawodową, ma prawo do jednorazowego odszkodowania z ZUS, jeśli doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
 • Jeśli osoba ubiegająca się o taką rekompensatę otrzymała Osoby negatywną decyzję dotyczącą przyznania jednorazowego odszkodowania – ma prawo odwołać się od decyzji ZUS.

 

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze