Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika bez jego zgody WZÓR

Jak napisać wniosek o przymusowe leczenie alkoholika bez jego zgody? Chociaż leczenie alkoholizmu jest czymś zasadniczo dobrowolnym, to w przypadku, kiedy choroba ma negatywny wpływ na otoczenie osoby uzależnionej, możliwe jest zobowiązanie alkoholika do poddania się terapii. Zgłoszenie alkoholika na przymusowe leczenie wymaga spełnienia pewnych przesłanek.

Wstęp

wniosek-o-przymusowe-leczenie-alkoholika-bez-jego-zgody-wzor-pdf-docBezpośredni wniosek w tej sprawie do sądu mogą złożyć tylko określone podmioty, natomiast osoby fizyczne dotknięte przez nałóg alkoholika mają możliwość zgłoszenia problemu do odpowiedniej komisji gminnej. Jak wysłać alkoholika na przymusowe leczenie? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika bez jego zgody

wniosek-o-przymusowe-leczenie-alkoholika-bez-jego-zgody-wzor-pdf-doc

Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika bez jego zgody

Na czym polega leczenie odwykowe?

Niezależnie od tego, czy alkoholik samodzielnie podejmuje decyzję o leczeniu odwykowym, czy jest do tego zmuszony – proces ten wygląda zawsze tak samo. Na początek konieczne jest odtrucie organizmu, czyli przeprowadzenie pełnego detoksu. Wiąże się to z całkowitym odstawieniem alkoholu, przy jednoczesnym farmakologicznym łagodzeniu objawów odstawienia.

Detoks w ośrodku odwykowym odbywa się pod kontrolą lekarzy, dzięki czemu jest bezpieczniejszy niż terapia przeprowadzana na własną rękę w domu. Specjaliści regularnie badają osobę poddawaną odwykowi i dbają o jej właściwą kondycję fizyczną, choćby poprzez podawanie elektrolitów.

Duży wpływ na przebieg i czas trwania takiego procesu ma podejście samego alkoholika. Niestety, w przypadku przymusowego leczenia odwykowego leczenie nie przebiega zwykle tak łatwo, jak przy dobrowolnym odwyku.

Przymusowe leczenie alkoholika nie zawsze jest możliwe

Przymusowe leczenie alkoholika bez jego zgody nie zawsze okazuje się możliwe. Decyzję w sprawie podejmuje bowiem sąd, który musi wcześniej upewnić się, czy faktycznie zachodzi konieczność zobowiązania osoby uzależnionej do udania się na przymusową terapię.

Zgodnie z przepisami, przymusowy odwyk alkoholowy możliwy jest dopiero wtedy, kiedy alkoholik jest faktycznie – fizycznie – uzależniony od alkoholu oraz gdy jego nałóg wpływa niekorzystnie na inne osoby.

O takiej sytuacji mówimy wtedy, kiedy nałogowe picie powoduje:

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizację małoletnich,
 • uchylanie się od obowiązków związanych zaspokajaniem potrzeb rodziny,
 • uchylanie się od obowiązku świadczenia pracy,
 • systematyczne zakłócanie porządku publicznego.

Warto pamiętać, że przymusowe leczenie alkoholowe wymaga spełnienia jednocześnie przesłanek medycznych i społecznych w momencie wydawania orzeczenia przez sąd.

Kto ma prawo złożyć wniosek o przymusowe leczenie alkoholika?

Wniosek o przymusowe leczenie bezpośrednio do sądu mogą złożyć tylko określone podmioty, w tym:

 • prokurator,
 • gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podmioty te stosowny wniosek składają do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uzależnionej. Do pisma dołącza się zebraną dokumentację oraz ewentualną opinię biegłego, jeśli alkoholik poddał się badaniu (jest dobrowolne). O obowiązku badania przymusowego może zadecydować jedynie sąd przed lub w trakcie postępowania.

Brak możliwości skutecznego wnioskowania o przymusowy odwyk do sądu nie oznacza, że osoby z otoczenia alkoholika nie mogą doprowadzić do objęcia go obowiązkiem odbycia terapii odwykowej. Jak załatwić przymusowe leczenie alkoholika?

Z wnioskiem w takiej sprawie można wystąpić do komisji gminnej ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgłoszenia tego typu mogą dokonać wszystkie osoby dotknięte następstwami nałogu alkoholowego, czyli:

 • rodzina,
 • dzielnicowy,
 • pracodawca,
 • pracownik socjalny,
 • pedagog szkolny,
 • kurator.

Jak napisać wniosek o przymusowe leczenie alkoholika?

Podstawą złożenia wniosku o przymusowe leczenie alkoholika do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pismo powinno zawierać:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane osoby uzależnionej, w tym jej adres zamieszkania,
 • uzasadnienie wniosku, czyli opis sytuacji z uwzględnieniem skutków nałogowego picia na otoczenie.

Do wniosku warto dołączyć dowody, takie jak:

 • notatki z interwencji policji (w sprawie awantur, znęcania się nad członkami rodziny)
 • rachunki z izby wytrzeźwień,
 • rachunki za zakup alkoholu.

Dowodem na poparcie konieczności przymusowego odwyku będzie też niebieska karta, którą zakłada się za przemoc i znęcanie się psychiczne nad członkami rodziny. Warto zadbać, aby wniosek został zarówno odpowiednio uzasadniony i poparty dowodami, dzięki czemu gminna komisja będzie w stanie wszcząć odpowiednie procedury w celu skierowania alkoholika na leczenie.

Jaka jest procedura po zgłoszeniu alkoholika gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych?

Jeśli osoby z otoczenia alkoholika zgłoszą konieczność poddania go obowiązkowej terapii odwykowej, uzależniony zostanie wezwany przez gminną komisję na rozmowę, której celem będzie nakłonienie go do dobrowolnego leczenia.

Jeśli to nie przyniesie skutku, komisja zajmie się zbieraniem dowodów niezbędnych do złożenia wniosku o przymusowe leczenie do sądu. Może zgłosić się po nie na komisariat policji, przesłuchać świadków, przeprowadzić wywiad środowiskowy etc.

Co dalej?

Sąd powołuje biegłych psychiatrów. Osoba uzależniona zawsze kierowana jest także na badanie przez biegłych sądowych. Jeśli alkoholik podda się takiemu badaniu, biegli będą w stanie wydać opinię dotyczącą medycznych skutków uzależnienia, a także wskazać właściwy rodzaj zakładu leczniczego do przeprowadzenia terapii.

Po zakończeniu procedury, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych składa wniosek do sądu, który od tego momentu może zadecydować o zobowiązaniu uzależnionego do stawienia się w odpowiednim ośrodku leczniczym w wyznaczonym terminie, a nawet o przydzieleniu alkoholikowi kuratora, który doprowadzi osobę uzależnioną do placówki odwykowej.

Orzeczenie sądowe w sprawie obowiązkowego leczenia trwa, dopóki istnieje taka potrzeba, ale nie dłużej niż dwa lata (od momentu uprawomocnienia się wyroku). Jeśli uzależniony dobrze radzi sobie w trakcie terapii, kierujący ośrodkiem odwykowym może złożyć wniosek w sprawie skrócenia obowiązku leczenia.

Z kolei w przypadku, kiedy leczenie uzależnień nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wniosek o ponowne zobowiązanie alkoholika do poddania się terapii odwykowej można złożyć dopiero po 3 miesiącach od zakończenia poprzedniego leczenia.

Słowo końcowe

Jak leczyć alkoholika bez jego zgody? przymus leczenia odwykowego jest jak najbardziej możliwy, jeśli spełnione zostaną warunki: np. uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny – w tym celu należy postarać się o wydanie przez sąd orzeczenia o konieczności zastosowania przymusowego leczenia odwykowego.

Postanowienie takie wydaje sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (sąd I instancji).

A ile trwa przymusowe leczenie alkoholika? przymusowe leczenie odwykowe ma różny charakter i okres trwania, to ile będzie trwała przymusowa terapia, zdecyduje sąd, który będzie starał się dobrać okres leczenia adekwatnie do konkretnego alkoholika, jego potrzeb i jego zaangażowania.

Sąd zdecyduje także, czy leczenie uzależnień alkoholowych odbędzie się w stacjonarnym bądź niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego, w zakładzie otwartym czy zamkniętym.

Niestety na przymusowe leczenie alkoholizmu decyduje się coraz więcej partnerów osób będących nałogowymi alkoholikami. W obecnym stanie prawnym jest to jedyny sposób na to, aby zmusić alkoholika do podjęcia leczenia odwykowego.

*Każda osoba, na którą sąd nałożył obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, musi stawić się w wyznaczonym miejscu o wyznaczonej porze i rozpocząć leczenie.

Podstawą prawną jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak i ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze