Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika WZÓR

Jak sporządzić wniosek o przymusowe leczenie alkoholika? Co do zasady, odwykowe leczenie alkoholizmu jest dobrowolne. To uzależniony powinien zdecydować, czy chce poddać się takiej terapii. Istnieją jednak sytuacje, w których o konieczności przymusowego leczenia może zadecydować sąd.

Wstęp

wniosek-o-przymusowe-leczenie-alkoholika-wzorMa to miejsce między innymi wtedy, kiedy choroba przyczynia się do demoralizacji małoletnich czy też do zakłócania porządku publicznego. Jak załatwić przymusowe leczenie alkoholika? aby ułatwić Ci sporządzenie stosownego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika wzór

wniosek-o-przymusowe-leczenie-alkoholika-wzor

Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika wzór

Kiedy możliwe jest przymusowe leczenie alkoholika?

Przymusowy odwyk alkoholowy to decyzja sądu. Ten, zanim wyda taki wyrok, przesłucha świadków i sprawdzi, czy osoba uzależniona w związku ze swoim nadużywaniem alkoholu dopuszcza się jednego z poniższych zachowań:

 • powoduje rozkład życia rodzinnego,
 • powoduje demoralizację małoletnich,
 • uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny (od pracy),
 • systematycznie zakłóca spokój i/lub porządek publiczny.

Warto podkreślić, że sąd zobowiąże osobę uzależnioną do leczenia jeśli spełnione zostaną jednocześnie przesłanki medyczne oraz społeczne. Tylko równoczesne spełnienie tych przesłanek na chwilę orzekania pozwala wydać decyzję o przymusowym odwyku.

Kto może złożyć wniosek o przymusowy odwyk alkoholika?

Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego złożyć do sądu tylko prokurator lub gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Do wniosku podmioty te dołączają zebraną dokumentację oraz opinię biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.

Poddanie się takiemu badaniu jest bowiem uzależnione od woli osoby uzależnionej. Badanie przymusowe następuje jedynie na podstawie orzeczenia właściwego sądu rejonowego – przed złożeniem wniosku o przymusowe leczenie odwykowe lub w toku postępowania przed sądem.

Zgodnie z przepisami, wniosek o zobowiązanie do leczenia nie może być skutecznie złożony do sądu przez krewnych osoby uzależnionej.

Ponieważ postępowanie w przedmiocie zobowiązania do leczenia alkoholizmu prowadzi w pierwszej instancji sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania/pobytu osoby uzależnionej, wnioskodawcą może być jedynie – jak zostało wspomniane – prokurator lub gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Co może zrobić więc rodzina alkoholika?

Osoby z otoczenia uzależnionego, czyli:

 • rodzina (osoby pełnoletnie),
 • dzielnicowy,
 • pracownik socjalny,
 • pedagog szkolny,
 • kurator lub inne osoby dotknięte następstwami nałogu

powinny złożyć wniosek o przymusowe leczenie do komisji gminnej ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Jakie są skutki złożenia wniosku o przymusowe leczenie alkoholika?

Wniosek o przymusowe leczenie alkoholowe skierowany do gminnej komisji skutkuje wezwaniem osoby uzależnionej na rozmowę celem namówienia jej do poddania się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu.

W tym samym czasie komisja zbiera materiały dowodowe, które mogłyby posłużyć do złożenia wniosku o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego. Są to między innymi informacje z komisariatu policji czy informacje z wywiadu środowiskowego.

W dalszej kolejności osoba uzależniona kierowana jest na badanie przez biegłych sądowych, którzy wydają opinię i wskazują odpowiedni rodzaj zakładu leczniczego. Przygotowywana jest także dokumentacja związana z postępowaniem sądowym. Na koniec komisja składa wniosek do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w placówce odwykowej.

*Warto wiedzieć, że cała procedura jest dla wnioskodawcy bezpłatna. 

Sądowe zobowiązanie do leczenia uzależnienia

Decyzją sądu osoba uzależniona może zostać zobowiązana do stawienia się w określonym ośrodku leczniczym w wyznaczonym terminie – skierowanie alkoholika na przymusowe leczenie. Sąd przydziela jej wtedy kuratora, który ma za zadanie dopilnować wykonania orzeczenia.

W przypadku, kiedy alkoholik nie stawi się w placówce odwykowej, sąd może zadecydować o jego przymusowym doprowadzeniu.

Obowiązek podjęcia leczenia uzależnienia trwa tak długo, jak długo zachodzi taka potrzeba, jednak nie dłużej niż 2 lata, licząc od momentu uprawomocnienia się wyroku.

W sytuacji, kiedy cel leczenia zostaje osiągnięty przed zakończeniem wyznaczonego terminu, na wniosek placówki leczniczej sąd może ten termin skrócić.

W odwrotnych okolicznościach – kiedy zachodzi potrzeba złożenia ponownego wniosku o przymusowe leczenie – można to zrobić nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniego leczenia.

Warto dodać też, że sąd rejonowy wydając orzeczenie w przedmiocie uzależnienia (leczenie przymusowe), zaczyna od wskazania rodzaju zakładu leczniczego, a także określenia, czy będzie to oddział otwarty, czy zamknięty. W przypadku osób uzależnionych od alkoholu orzeczenie jasno mówi też o konieczności poddania się leczeniu odwykowemu.

Jak napisać wniosek o przymusowe leczenie alkoholika?

Jeśli chodzi o przymusowe leczenie alkoholika bez jego zgody wniosek w takiej sprawie sporządza się na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Aby ułatwić sobie przygotowanie stosownego pisma do gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przymusowe leczenie alkoholika na terapii odwykowej, który uwzględnia m.in.:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane osoby uzależnionej, której dotyczy konieczność przymusowego leczenia,
 • uzasadnienie wniosku.

Do pisma można dołączyć także takie dowody, jak:

 • notatki/protokoły z interwencji policji,
 • rachunki z izby wytrzeźwień,
 • rachunki za zakup alkoholu.

Wnioskodawca może przedłożyć również niebieską kartę, która została założona alkoholikowi za przemoc i znęcanie się psychiczne nad członkami rodziny.

Jeśli dołączone do wniosku dowody będą wystarczające, gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych rozpocznie procedury mające na celu umieszczenie chorego w ośrodku odwykowym na przymusowe leczenie.

Jak wygląda przymusowe leczenie alkoholizmu?

Przymusowe i dobrowolne leczenie odwykowe wygląda dokładnie tak samo – zawsze rozpoczyna się od detoksu organizmu, czyli od odtrucia alkoholowego.

Taki detoks polega na całkowitym odstawieniu alkoholu oraz zastosowaniu środków farmakologicznych, które minimalizują skutki uboczne odstawienia.

Jednocześnie osoba poddawana leczeniu pozostaje pod stałą kontrolą. Jest badana i otrzymuje elektrolity, które dbają o jej dobry stan fizyczny.

Po zakończeniu tego etapu odwyku, możliwe jest wdrożenie terapii grupowej i indywidualnej. O czasie jej trwania decyduje kierownik ośrodka, choć tak naprawdę wszystko leży w rękach osoby uzależnionej.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze