Wniosek o uchylenie obowiązku leczenia odwykowego wzór

Jak napisać wniosek o uchylenie obowiązku leczenia odwykowego? Zgodnie z przepisami, nie wystarczy być alkoholikiem, aby zostać przymusowo skierowanym na leczenie odwykowe. Osoba nadużywająca alkoholu musi spełniać przy tym jeszcze inne przesłanki, na przykład powodować demoralizację małoletnich lub powodować rozkład życia rodzinnego.

Jeśli więc tak zwana przesłanka społeczna nie ma miejsca, należy dążyć do wykazania tego przed sądem, a jeżeli osoba uzależniona podjęła dobrowolną terapię po uprawomocnieniu się wyroku, warto złożyć wniosek o uchylenie obowiązku leczenia odwykowego. 

Wstęp

wniosek-o-uchylenie-obowiazku-leczenia-odwykowego-wzor-pdf-docJak taki wniosek przygotować? aby pismo wywołało oczekiwane skutki, w treści pisma powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje. Dlatego dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o uchylenie obowiązku leczenia odwykowego

wniosek-o-uchylenie-obowiazku-leczenia-odwykowego-wzor-pdf-doc

Wniosek o uchylenie obowiązku leczenia odwykowego wzór

Przymusowe leczenie alkoholika w przepisach prawa polskiego

Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika składa się na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r. Zgodnie z treścią artykułu 24. tejże ustawy:

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Warto podkreślić więc, że nie wystarczy, aby dana osoba była uzależniona od alkoholu, aby nałożyć na nią nakaz poddania się leczeniu. W postępowaniu sąd będzie dochodził również:

 • czy zachodzi rozkład życia rodzinnego,
 • czy zachodzi demoralizacja nieletnich,
 • czy alkoholik uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 • czy alkoholik zakłóca spokój lub porządek publiczny (nie osób prywatnych!).

O zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy, właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, bądź prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację i opinię biegłego, o ile badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.

Jak bronić się przed przymusowym leczeniem odwykowym?

Postępowanie na wniosek o przymusowe leczenie odwykowe obejmuje wysłuchanie świadków i przeprowadzenie dowodów. Jeśli sąd postanowi o skierowaniu na przymusowe leczenie odwykowe, to określi również:

 • jego tryb: ambulatoryjny lub stacjonarny,
 • czy ustanawia kuratora dla osoby uzależnionej,
 • kto poniesie koszty sądowe.

Postanowienia te wydawane są na podstawie opinii biegłego, który stwierdza, czy dana osoba faktycznie jest uzależniona od alkoholu, czy nie – jest to tak zwana przesłanka medyczna do przymusowego leczenia – a także na podstawie przesłuchania świadków.

Jeśli strona postępowania uważa, że nie jest uzależniona od alkoholu lub jest już w trakcie dobrowolnego leczenia odwykowego, może złożyć zarzuty do opinii biegłego. 

Przed przymusowym leczeniem odwykowym można bronić się w trakcie rozprawy również w zakresie spełnienia przesłanki społecznej. Podczas przesłuchania adwokat czy radca prawny powinien dążyć do ustalenia, że:

 • nie zachodzi rozkład życia rodzinnego,
 • nie zachodzi demoralizacja małoletnich,
 • strona nie uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 • strona nie zakłóca spokoju lub porządku publicznego,
 • żadna z tych sytuacji – jeśli miała miejsce – nie nastąpiła w związku z nadużywaniem alkoholu, lecz z innego powodu,
 • strona dobrowolnie i regularnie już uczestniczy w leczeniu odwykowym i że jest ono wystarczające.

 

Wynik postępowania sądowego

Sąd może zakończyć postępowanie na wniosek o przymusowe leczenie alkoholika na trzy sposoby:

 • oddalając wniosek o przymusowe leczenie,
 • orzekając leczenie w trybie ambulatoryjnym,
 • orzekając leczenie w trybie stacjonarnym.

Jeżeli wobec alkoholika orzeczono obowiązek stawienia się w zakładzie zamkniętym w celu podjęcia leczenia odwykowego, na które ten się nie zgadza, rozwiązaniem powinno okazać się złożenie apelacji od wyroku. Apelację składa się do sądu okręgowego w terminie 14 dni. Najpierw jednak konieczne jest uzyskanie uzasadnienia wyroku.

Jeśli termin na apelację minął, to wyrok staje się prawomocny i podlega wykonaniu. Alkoholik w nieodległym terminie powinien otrzymać wezwanie na stawienie się do leczenia. Wyrok sądowy w sprawie o przymusowe leczenie odwykowe jest równoznaczny z obowiązkiem podjęcia leczenia odwykowego.

Od momentu uprawomocnienia się wyroku sprawa przechodzi na tryb wykonawczy. Sąd będzie więc dociekał, czy alkoholik wykonuje swój obowiązek za pośrednictwem raportów kuratora i wysyłania zapytań do ośrodka leczenia, a także na podstawie zgłoszeń i skarg z tego ośrodka.

Na tym etapie osobie uzależnionej pozostaje tylko jedno rozwiązanie – odwołanie od decyzji sądu w sprawie leczenia odwykowego.

Jak odwołać się od decyzji sądu w sprawie leczenia odwykowego?

Odwołanie od przymusowego leczenia alkoholowego po uprawomocnieniu się wyroku może złożyć jedynie taka osoba, która spełnia przesłanki wyliczone w treści artykułu 34. ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w brzmieniu:

W czasie trwania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu sąd może na wniosek osoby, w stosunku do której został orzeczony prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu lub kuratora sądowego, po zasięgnięciu opinii kierownika podmiotu leczniczego albo na jego wniosek, zmieniać postanowienia w zakresie rodzaju zakładu leczenia odwykowego.

Wniosek o ustaniu obowiązku poddania się leczeniu dotyczy więc uchylenia obowiązku leczenia w trybie stacjonarnym lub zamiany go na tryb leczenia niestacjonarnego. Wymaga jednak podjęcia określonych działań przez uzależnionego.

Do wniosku dołącza się bowiem zaświadczenie od terapeuty, które potwierdza brak konieczności leczenia w trybie stacjonarnym. 

Jak uniknąć przymusowego leczenia odwykowego? Alkoholik powinien:

 • zapisać się na leczenie dobrowolne u terapeuty,
 • uczestniczyć regularnie w spotkaniach lub korzystać z teleporad,
 • uzyskać zaświadczenie z pozytywną opinią o przebiegu leczenia.

 

Co ważne, jeśli osoba uzależniona znajduje się pod obserwacją kuratora, nie wolno dać mu powodów do sporządzenia nieprzychylnego raportu do sądu. 

Wniosek daje duże szanse na uchylenie wyroku bowiem zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, dobrowolne poddanie się leczeniu odwykowemu powinno być zasadą – tylko leczenie będące przejawem swobodnie podjętej decyzji ma szansę przynieść realne efekty. 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze