Wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej – WZÓR + omówienie

Jak napisać wniosek o sprostowanie księgi wieczystej? księga wieczysta to dokument umożliwiający ustalenie stanu prawnego wybranej nieruchomości. Księgi wieczyste prowadzi się dla każdej nieruchomości. Jeżeli nieruchomość – działka, gospodarstwo rolne, mieszkanie lub lokal nie posiada księgi wieczystej, właściciel zobowiązany jest niezwłocznie złożyć wniosek o jej założenie. Organami prowadzącymi księgi wieczyste są sąd sądy rejonowe właściwe ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Wstęp

W czasie zakładania księgi wieczystej, a także w późniejszym okresie może dojść do pomyłek/błędów w księdze wieczystej (niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym). Część z nich sąd wieczystoksięgowy obowiązany jest sprostować z urzędu. W innych przypadkach należy złożyć wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej – wzór

wniosek-o-sprostowanie-tresci-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-doc

Wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej – wzór

Kiedy złożyć wniosek o sprostowanie księgi wieczystej?

Zgodnie z wytycznymi ustawy o księgach wieczystych i hipotece po stwierdzeniu błędu niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w postaci:

 • oczywistych omyłek pisarskich
 • literówek
 • błędów rachunkowych

…sąd wieczystoksięgowy niezwłocznie powinien wydać postanowienie o sprostowaniu błędu w KW.

Zdarzają się jednak sytuacje, że błędy pozostają „niezauważone” przez sąd. Wówczas to zainteresowany usunięciem usterki powinien złożyć wniosek o sprostowanie księgi wieczystej, aby stan faktyczny nieruchomości zgadzał się z jej rzeczywistym stanem prawnym.

Dla przykładu napiszę, że błąd w nazwisku właściciela/współwłaściciela lub innej osoby wpisanej do księgi wieczystej stanowi usterkę, która nie powoduje niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawny.

Usterka ta powinna być usunięta przez sąd z urzędu. Jeśli jednak pozostanie niezauważona, zainteresowany powinien złożyć wniosek o sprostowanie nazwiska w księdze wieczystej. Po otrzymaniu przedmiotowego wniosku sąd powinien wydać postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej.

 

Jak przygotować wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej?

Po stwierdzeniu niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym zasadne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Pismo do sądu wieczystoksięgowego należy złożyć na formularzu dostępnym pod nazwą wniosek KW-WPIS.

W treści wniosku należy sprecyzować, czego dokładnie błąd dotyczy oraz ewentualnie dołączyć dokumenty potwierdzające podnoszone okoliczności w postaci decyzji administracyjnej, aktu notarialnego, odpisu orzeczenia sądu itp.

Dodać należy, że wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej w dziale I – O podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł. Kwotę tę należy uiścić wraz ze złożeniem wniosku w kasie sądu lub wcześniej dokonując przelewu na rachunek sądu. Wówczas do przedmiotowego wniosku należy dołączyć wydruk z konta potwierdzający uiszczenie opłaty sądowego.

W tym miejscu wypada napisać, że w dziale I-O księgi wieczystej znajdują się informacje oznaczające nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta m.in. obszar i położenie.

Jak sprostować powierzchnię działki w księdze wieczystej?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o księgach wieczystych i hipotece w razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości.

Z powyższego wynika, że jeśli w księdze wieczystej doszło do ujawnienia nieprawidłowych oznaczeń nieruchomości w postaci błędnej powierzchni lub numeru ewidencyjnego działki, sprostowanie powierzchni działki w księdze wieczystej może nastąpić z urzędu po powzięciu przez sąd odpowiednich informacji, lub na wniosek zainteresowanego.

 

Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej złożony przez właściciela nieruchomości musi zostać poparty odpowiednimi dokumentami. Załącznikiem do wniosku może być:

 • wypis z operatu katastralnego wraz z wyrysem z mapy katastralnej
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
 • inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości.

Na koniec warto dodać, że do najczęstszych nieprawidłowości w księgach wieczystych w postaci niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym dochodzi na skutek czynności prawnych związanych ze nabyciem, scaleniem, podziałem lub zmianą numeracji nieruchomości oraz migracją ksiąg wieczystych.

Podsumowanie

Jak poprawić wpis w księdze wieczystej i jak usuwać błędy w księdze wieczystej? jeśli treść wpisu w księdze wieczystej jest sprzeczna z rzeczywistym stanem prawnym, konieczne będzie złożenie wniosku o sprostowanie treści w KW.

Sprostowanie usterki modyfikując wpis w księdze wieczystej może zostać dokonane na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

Generalnie wpisy które dokonuje sąd wieczystoksięgowy, są dokonywane na wniosek i w jego granicach, zatem sąd rozpoznając wniosek o wpis w KW bada wyłącznie treść jak i formę wniosku, dołączone do wniosku dokumenty w postaci załączników, a także treść samej księgi wieczystej.

UWAGA: jeśli błędy w księdze wieczystej wynikają z błędów powstałych np. w akcie notarialnym, to wtedy w pierwszej kolejności należy zgłosić się do notariusza, który dokonywał wpisu w KW, notariusz powinien pomóc w naprawieniu błędu w KW. Natomiast sprostowania usterek wpisu dokonuje się niezwłocznie po ich dostrzeżeniu.

 

Kończąc już, dodam jeszcze, że w głównej mierze to właściciel nieruchomości powinien dbać o prawidłowe zapisy w Księdze Wieczystej, aby zgodne one były ze stanem prawnym nieruchomości, inaczej w przypadku np. sprzedaży nieruchomości, proces ten zostanie znacznie wydłużony, co może zniechęcić kupca do transakcji. Jeśli więc właściciel nieruchomości zauważy błąd lub literówkę w KW, powinien jak najszybciej złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o sprostowanie usterki.

Warto też sięgnąć do przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a w szczególności do Art. 626.

Najważniejsze wskazówki:

 • Treść księgi wieczystej może czasem różnić się między tym co jest w niej zawarte a rzeczywistym stanem prawnym – aby sprostować niezgodności, należy złożyć stosowny wniosek o sprostowanie treści zawartej w KW.
 • Osobą która może wytoczyć powództwo o usunięcie niezgodności zachodzącej między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym jest osoba która ma uprawnienia do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej.
 • Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (art. 62613 § 2) jasno mówią, że sprostowania usterek wpisu, które nie mogą wywołać niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dokonuje się z urzędu.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,77 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

4 komentarzy w “Wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej – WZÓR + omówienie”
 1. chciałbym zapytać o sprostowanie oznaczenia / obszaru nieruchomości – jak tego dokonać? czy przygotowany przez Państwa wzór wniosku także nadaje się do naprawy tego błędu? błąd w księdze wieczystej wypatrzyłem, gdy sporządzaliśmy umowę przedwstępną kupna sprzedaży gruntu rolnego i zależy nam na szybkim załatwieniu sprawy. Czy możemy prosić o wniosek o sprostowanie powierzchni działki w księdze wieczystej?

 2. podobno literówki nie powodują braku zgodności zapisów w Księdze Wieczystej ze stanem rzeczywistym, bo nie są to błędy merytoryczne, ale i tak takie błędy należy naprawiać… Księga wieczysta jest przecież rejestrem publicznym ogólnodostępnym który przedstawia stan prawny nieruchomości, warto więc dbać o stan prawny nieruchomości oraz prawidłowość KW.

 3. Jak sprostować nazwisko w księdze wieczystej, czyli wystarczy że pobiorę wasz formularz i go wypełnię?

Comments are closed.