Wniosek o wykreślenie zmarłego właściciela z księgi wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o wykreślenie zmarłego właściciela z księgi wieczystej? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy wzór wniosku, który pobierzesz w dalszej części artykułu, zanim jednak to zrobisz, zapoznaj się z poniższym poradnikiem!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzą Sądy Rejonowe, a dokładanie utworzone w tym celu Wydziały Ksiąg Wieczystych. Zmian w księgach wieczystych dokonują sędziowie lub referendarze sądowi na uzasadniony wniosek zainteresowanego – zazwyczaj właściciela nieruchomości.

To właśnie na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zaktualizowania księgi wieczystej, jeśli zaszła taka potrzeba. Jedną z okoliczności wymagających złożenia wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej będzie śmierć właściciela, dzierżawcy lub użytkownika przedmiotowej nieruchomości.

Wstęp

wwwwSprawdź, jak przeprowadzić wykreślenie zmarłego właściciela z księgi wieczystej, pobierz gotowy wzór pisma oraz dowiedz się, o czym należy pamiętać, aby sąd w krótkim czasie wprowadził zmiany w księdze wieczystej, gotowy do wypełnienia wzór, pobierzesz poniżej:

Wniosek o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej wzór

Wniosek-o-wykreslenie-zmarlego-z-ksiegi-wieczystej-wzor-doc-pdf

Wniosek o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej wzór

Wykreślenie z księgi wieczystej osoby zmarłej

Właściciel nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta, powinien pamiętać, by złożyć wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej osoby zmarłej lub prawa, jeśli dojdzie do:

  • nabycie nieruchomości
  • podziału nieruchomości – zniesienie współwłasności, dział spadku, wyodrębnienie lokalu
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • nabycia spadku
  • zamknięcia księgi wieczystej
  • ustanowienia hipoteki
  • ustanowienia służebności przesyłu
  • ustanowienia służebności drogi koniecznej
  • wygaśnięcia służebności.

Wykreślenie osoby zmarłej z księgi wieczystej następuje na wniosek osoby zainteresowanej, która zobowiązana jest złożyć do właściwego sądu (Sąd Rejonowy w okręgu którego położona jest przedmiotowa nieruchomość) wniosek KW-WPIS, którego wzór z przykładowym wypełnieniem zamieszczam powyżej.

Przedmiotowy formularz będzie właściwy zarówno dla wpisów w księdze wieczystej, jak i dla wykreśleń praw i osób, w tym osób nieżyjących.

Wniosek o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej

wedW tym miejscu wskazać należy na przepis art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczy­stych i hipotece, który nakłada na właści­cieli nieru­cho­mości obowiązek niezwłocz­nego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczy­stej.

Termin niezwłocznie należy interpretować w taki sposób, że chodzi o czas niezbędny do przygotowania formalności związanych ze złożeniem wniosku. Będzie to m.in. pozyskanie potrzebnych dokumentów stanowiących podstawę wpisu do księgi wieczy­stej np. aktów zgonów, odpisów orzeczeń sądów.

eeeJeśli właściciel nieruchomości nie złoży wniosku w odpowiednim czasie, może zostać przez sąd ukarany grzywną w wysokości od 500 do 10 000 zł. Jest to kara, której celem jest zmotywowanie właściciela – spowo­do­wanie ujawnienia prawa własności. Warto jednak dodać, że grzywna może zostać przez sąd umorzona po złożeniu przez właściciela nieruchomości stosownego wniosku.

Powyższe przekłada się na to, że wniosek o wykreślenie osoby zmarłej z księgi wieczystej powinien zostać złożony bez zbędnej zwłoki, inaczej nowy właściciel może narazić się na konsekwencje finansowe.

We wniosku o wykreślenie osoby zmarłej z księgi wieczystej należy wskazać jakiego prawa, roszczenia lub ograniczenia wniosek dotyczy. Następnie należy powołać się na akt zgonu, orzeczenie sądu lub akt notarialny. Są to dokumenty, które będą stanowić załącznik do wniosku.

ważneWniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami lub na komputerze. Pola puste, czyli niewypełnione należy przekreślić. Przy czym należy pamiętać, że wnioskodawca wypełnia jedynie pola jasne.

Warto dodać, że w sprawach wieczystoksięgowych, tak jak w innych postępowaniach sądowych wnioskodawca może działać samodzielnie lub przez pełnomocnika. Wnioskodawca może ustanowić profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata, a także osobę mu bliską – członka rodziny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej podlega opłacie skarbowej w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w kasie sądu lub przelewem na rachunek sądu najpóźniej wraz ze złożeniem przedmiotowego wniosku.

Dla celów dowodowych wniosek powinien zostać przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla wnioskodawcy z potwierdzeniem jego złożenia w sądzie.

Wykreślenie z księgi wieczystej osoby zmarłej – przyspieszenie

ffJak już wiadomo, sądy działają dość opieszale. Szybkość załatwiania spraw pogorszyła się jeszcze bardziej wraz z wybuchem pandemii koronawirusa – dziś na rozpoznanie wniosku w sprawach wieczystoksięgowych w dużych sądach można czekać nawet kilka miesięcy.

Niemniej jednak osoba, której zależy na rychłym rozpoznaniu wniosku, może złożyć wniosek o przyspieszenia wpisu do KW, wzór takiego wniosku zamieszczam poniżej:

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej wzór

wniosek-o-przyspieszenie-wpisu-do-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej WZÓR

Powodem przyspieszenia wpisu może być sprzedaż nieruchomości, wyjazd, choroba oraz inne zdarzenia losowe lub plany, na które warto się powołać, by sąd rozpoznał wniosek w przyspieszonym tempie.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,78 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze