Wniosek o udostępnienie dokumentów wspólnoty mieszkaniowej WZÓR

Jak napisać wniosek o udostępnienie dokumentów wspólnoty mieszkaniowej? ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali w jasno reguluje sposób powierzenia zarządu nieruchomością wspólną osobie fizycznej albo prawnej, dając każdemu z właścicieli lokalu prawo do współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną, w tym dostęp do informacji i dokumentów wspólnotowych.

Wstęp

wniosek-o-udostepnienie-dokumentow-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor-pdf-docPoznaj prawa członka wspólnoty mieszkaniowej oraz pobierz wniosek, by uzyskać dostęp do dokumentów wspólnoty mieszkaniowej. Dla ułatwienia Ci sporządzenia wniosku, który spełni wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o udostępnienie dokumentów wspólnoty mieszkaniowej wzór

wniosek-o-udostepnienie-dokumentow-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor-pdf-doc

Wniosek o udostępnienie dokumentów wspólnoty mieszkaniowej wzór

Ustawa o wspólnotach mieszkaniowych, co warto wiedzieć?

Powołany przez wspólnotę mieszkaniową zarząd nie może bez zgody właścicieli lokali podejmować decyzji związanych z/ze:

1) ustaleniem swojego wynagrodzenia

2) przyjęciem rocznego planu gospodarczego

3) ustaleniem wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu

4) zmianą przeznaczenia części nieruchomości wspólnej

5) udzieleniem zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej

6) podziałem nieruchomości wspólnej

7) nabyciem nieruchomości

8) określeniem zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Natomiast w sytuacji, gdy członek wspólnoty mieszkaniowej poweźmie wątpliwości poprawności podejmowanych przez zarząd działań, może domagać się udzielenia mu wyjaśnień ustnie lub na piśmie.

Może również złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów wspólnoty mieszkaniowej.

 

Jak przygotować wniosek do wspólnoty mieszkaniowej o udostępnienie dokumentów?

Wniosek do wspólnoty mieszkaniowej o udzielenie wyjaśnień lub udostępnianie dokumentów może zostać złożony w każdym czasie.

We wniosku wskazać należy dane nadawcy, tak aby wspólnota mogła ustalić osobę wnioskodawcy oraz udzielić mu odpowiedzi. W piśmie zawrzeć więc należy:

 • imię
 • nazwisko
 • adres
 • numeru telefonu do kontaktu.

Dodatkowo pismo do wspólnoty mieszkaniowej powinno zawierać treść żądania np. wniosek o udzielenie informacji na temat danej inwestycji, terminu jej wykonania lub udostępnienie dokumentów.

Tak przygotowane i podpisane pismo, należy dostarczyć do siedziby zarządu wspólnoty osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wnioskodawca może działać również przez pełnomocnika. W tym celu należy przygotować pełnomocnictwo na piśmie i dołączyć je do wniosku.

Dodam, że żaden przepis nie podaje terminu, w jakim zarząd wspólnoty powinien udzielić odpowiedzi na pisma członków wspólnoty.

Uznaje się jednak, że jeśli kwestii tych nie reguluje regulamin wspólnoty mieszkaniowej, odpowiedź powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, w normalnym toku pracy zarządu przy uwzględnieniu technicznych i kadrowych możliwości zarządu.

 

Pismo do zarządu wspólnoty mieszkaniowej, a obowiązek udzielenia informacji

Oprócz żądania udzielenia wyjaśnień każdy z lokatorów ma prawo wglądu do dokumentów dotyczących danej wspólnoty, w tym danych osobowych, które dokumenty te zawierają, w zakresie niezbędnym do kontroli zarządu i współdziałania w zarządzie.

Na wniosek zainteresowanego wspólnota powinna udostępnić mu dokumenty dotyczące m.in.:

 • wysokości zadłużenia poszczególnych lokatorów
 • zawartych umów
 • zleconych i wykonanych kosztorysów
 • wystawionych ofert/przetargów
 • dokumentacji technicznej nieruchomości
 • dokumentacji księgowej w tym wszelkich faktur, rachunków oraz rozliczeń
 • podjętych uchwał
 • regulaminów
 • korespondencji z urzędami
 • korespondencji z kontrahentami.

Pismo do wspólnoty mieszkaniowej nie powinno jednak zawierać żądania udostępnienia całej dokumentacji wspólnoty.

Właściciele lokali nie mają bowiem prawa dostępu do dokumentów zawierających wyciągi bankowe z numerami rachunków innych współwłaścicieli oraz ich danych kontaktowych.

Tajemnicą objęte są również kopie aktów notarialnych oraz informacje dotyczące zużyciu mediów w poszczególnych mieszkaniach.

Co więcej, dopuszczalne jest kopiowanie dokumentów wspólnoty mieszkaniowej.

Jeśli członek wspólnoty żąda wydania określonej liczby dokumentów, te powinny zostać przygotowane i doręczone mu zgodnie z żądaniem w normalnym terminie, który nie powinien przeciągać się nadmiernie.

 

Niemniej, jeśli wnioskodawca domaga się dużej ilości kserokopii dokumentów, wspólnota może żądać od niego uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z poniesionymi kosztami.

Podstawa prawna:

29 ustęp 3 Ustawy o własności lokali

3. Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 4,65 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Wniosek o udostępnienie dokumentów wspólnoty mieszkaniowej WZÓR”
 1. Piszecie, że właściciel lokalu ma prawo do wglądu w dokumenty wspólnoty, tylko co jeśli zarząd powiedzmy – utrudnia możliwość zapoznania się z konkretną dokumentacją? u nas wspólnota mieszkaniowa utrudnia dostęp właściciela lokalu do dokumentów z remontu nieruchomości wspólnej. Nie chcę robić nawet kopii dokumentów, chcę tylko zajrzeć w koszty i finansowe wspólnoty – czy zarząd ma obowiązek udostępnić mi takie dane?

  1. Grzegorz Szwaciński

   Zarząd we Wspólnocie mieszkaniowej ma prawo i obowiązek współdziałania i każdy właściciel ma prawo wglądu w dokumentację. Wspólnota musi zatem umożliwić dostęp do dokumentów z remontu wszystkim właścicielom lokali.

Comments are closed.