Zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej wzór

Jak napisać pismo o zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej? Zgodnie z przepisami, zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek zwołania zebrania mieszkańców, jeśli wniosek w tej sprawie zostanie złożony przez odpowiednią liczbę osób. Przepisy nie odnoszą się jednak do konsekwencji niezastosowania się do dyspozycji zarządu ani do terminu zwołania zebrania.

Wstęp

zwolanie-zebrania-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor-pdf-docJak napisać wniosek o zwołanie zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej? pismo tego typu powinno spełniać szereg formalnych wymagań, dlatego, aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej wzór

zwolanie-zebrania-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor-pdf-doc

Zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej wzór

Kto zawiadamia o zebraniu mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej?

Zgodnie z treścią art. 32 ustawy o własności lokali, o zebraniu właścicieli lokalu zawiadamia zarząd lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością. Zawiadomienie powinno zostać podane do informacji każdego właściciela na piśmie przynajmniej tydzień przed terminem planowanego zebrania. 

W treści pisma powinna znaleźć się godzina, dzień i miejsce zebrania, a także opis porządku obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać w zawiadomieniu treść tej zmiany. 

Czy mieszkańcy mogą zwołać zebranie wspólnoty mieszkaniowej?

Według art. 31 ustawy o własności lokali zebrania wspólnoty mieszkaniowej:

Zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono.

Oznacza to, że zarząd lub zarządca mają obowiązek zwołania zebrania mieszkańców, jeśli wniosek w tej sprawie zostanie złożony przed odpowiednią liczbę właścicieli lokali. 

Przepisy nie odnoszą się do terminu takiego zebrania, ale odpowiedź na pytanie o maksymalny termin na zwołanie zebrania wspólnoty formułuje doktryna: jest to okres 6 tygodni, licząc od dnia doręczenia wniosku.

Niezwołanie zebrania w tym terminie jest dla właścicieli lokali przesłanką do wystąpienia do sądu o wyznaczenie zarządcy przymusowego z uwagi na fakt, że zarząd nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Zaniechanie tego typu nie stanowi jednak podstawy do samodzielnego działania właścicieli lokali.

Kiedy odbywają się zebrania członków wspólnoty?

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej musi odbyć się przynajmniej raz w roku, w terminie do 31. marca. Na takim zebraniu zarząd lub zarządca powinni przedstawić sprawozdanie finansowe za poprzedni rok oraz sprawozdanie z działalności zarządu. 

Na zebraniu wspólnota mieszkaniowa podejmuje dyskusję i głosuje za przyjęciem sprawozdania lub za jego odrzuceniem. Głosowanie dotyczy także udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi (lub zarządcy) za poprzedni rok.

Odrzucenie sprawozdania nie powoduje bezpośrednich skutków prawnych. Może być jednak argumentem na rzecz braku pokrycia strat wspólnoty mieszkaniowej za poprzedni rok przez właścicieli lokali lub braku wypłaty nadwyżki właścicielom przez wspólnotę, jeśli taka wystąpiła.

Na zebraniu rocznym wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzję o przyjęciu planu gospodarczego na dany rok. 

Chociaż obowiązkowe jest tylko zebranie coroczne, to zarząd może zwołać zebranie wspólnoty w każdym terminie, jeśli jest taka potrzeba. Jak wspomniano, ma też obowiązek zwołania zebrania w przypadku, kiedy z wnioskiem o jego zwołanie wystąpią właściciele posiadający minimum 10 % udziałów.

Jak powinno wyglądać zawiadomienie o zebraniu wspólnoty?

Zawiadomienie o zebraniu wspólnoty mieszkaniowej powinno zostać dokonane przez zarząd lub zarządcę, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną, na piśmie. W zawiadomieniu takim musi znaleźć się przynajmniej oznaczenie: 

 • dnia, 
 • godziny, 
 • miejsca,
 • porządku obrad.

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej powinni otrzymać zawiadomienie o zebraniu na piśmie, przynajmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem zebrania.

Przykładowy porządek zebrania w zawiadomieniu może wyglądać następująco:

 • otwarcie zebrania,
 • wybór przewodniczącego,
 • przyjęcie porządku obrad, 
 • sprawozdanie z …
 • podjęcie uchwały w sprawie …
 • sprawy bieżące i wolne wnioski,
 • zakończenie zebrania właścicieli lokali.

Jak sporządzić wniosek o zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej?

Przepisy nie określają, jak powinien wyglądać wniosek o zwołanie zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej. Uznaje się, że pismo powinno zawierać przynajmniej przewidywany porządek obrad lub po prostu określenie tematu, jakiego ma dotyczyć zebranie członków wspólnoty.

Do sporządzenia stosownego dokumentu można wykorzystać prosty do wypełnienia wzór pisma o zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej. 

Wniosek można przygotować w oparciu o następujący schemat:

 • data i miejscowość sporządzenia pisma,
 • oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej,
 • treść wniosku wraz z proponowaną datą i godziną zebrania,
 • opis porządku obrad lub określenie tematu zebrania,
 • podpisy właścicieli lokali.

Ważne jest podkreślenie, że z wnioskiem występują mieszkańcy posiadający co najmniej 10% udziałów. Można zatem ująć to w sformułowaniu:

Niżej podpisani właściciele nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej X, posiadający ponad 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej, wnosimy o zwołanie zebrania wspólnoty na dzień…

Pismo zawierające wszystkie wymienione elementy powinno zostać dostarczone zarządowi lub zarządcy, na przykład listownie.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

1 komentarz w “Zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej wzór”
 1. Czy zarząd może odmówić zwołania zebrania jeśli nie napisano w zawiadomieniu o powodzie zebrania? jest to wniosek członków wspólnoty mieszkaniowej, ale nie ogółu właścicieli lokali.

Comments are closed.