Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych [WZÓR]

Temat dzisiejszego artykułu to: umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych. Obowiązek zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych może zostać nałożony w sytuacji ustalenia przez właściwy organ okoliczności, że pobierający zasiłek w tym samym czasie korzystał z innego świadczenia m.in. renty, zasiłku chorobowego, zasiłku rehabilitacyjnego lub po prostu podjął zatrudnienie i nie dokonał wyrejestrowania z PUP.

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

Jednak nie zawsze nałożenie obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy musi wiązać się z obowiązkiem zapłaty całej kwoty w ścisłym terminie 14 dni od daty odebrania decyzji.

Zgodnie z art. 76 ustęp 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków albo umorzyć te należności w całości, albo w części.

Sprawdź, co zrobić, by uzyskać umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych. Zobacz, jak przygotować wniosek o umorzenie nienależnie pobranych zasiłków i innych świadczeń z PUP lub od razu pobierz gotowy do pobrania wzór wniosku:

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

Wniosek-o-umorzenie-nienależnie-pobranego-zasiłku-dla-bezrobotnych

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

Uprawnienie do zasiłku dla bezrobotnych

O prawie do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych mówią m.in. przepisy art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z zawartymi w niniejszej ustawie normami prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje zarejestrowanemu w Powiatowym Urzędzie Pracy jeżeli:

 • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych
  oraz
 • w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
  • pozostawał w zatrudnieniu lub osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług uregulowanej w kodeksie cywilnym, współpracował przy wykonywaniu tych umów
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy
  • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności
  • wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni
  • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy
  • był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant
  • był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie, lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Przy jednoczesnym przyjęciu, że uzyskany dochód wynosił co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego opłacane były składki na Fundusz Pracy lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych 2019

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych na rok 2019 wynosi:

 • 823,60 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
 • 646,70 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.
  Jednakże zgodnie z założeniem zawartym w art. 72 ustęp 2 ustawy bezrobotnemu, którego łączne okresy uprawniające do zasiłku wynoszą mniej niż 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80% kwoty 823,60 zł.

Natomiast bezrobotny, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, ma prawo do zasiłku w podwyższonej wysokości, czyli 120% kwoty 823,60 zł.

Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Zgodnie z regulacją art. 75 ustawy o promocji zatrudnia i instytucjach rynku pracy bezrobotny traci prawo do zasiłku jeśli:

 • bez uzasadnionej przyczyny odmówił podjęcia zatrudnienia – również w formie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych i robót publicznych
 • odmówił poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, których celem było ustalenie jego zdolności do pracy
 • odmówił udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia
 • po otrzymaniu skierowania nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac lub innej formy pomocy określonej w ustawie
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, z wyjątkiem gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za porozumienie stron z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia lub z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia
 • otrzymał świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej
 • otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
 • odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • zarejestrował się jako bezrobotny w okresie zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem wskazanych okresów.

Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

W myśl regulacjom zawartym w ustawie o promocji zatrudnienia osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne – tak art. 76 ustęp 1.

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

Starosta posiada kompetencję do odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia płatności na raty całego nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych, a także innych świadczeń wypłacanych w ramach pomocy z Funduszu Pracy m.in. zasiłków, stypendiów, kosztów przygotowania zawodowego, dotacji na rozwój firmy.

Ponadto, w wyjątkowych sytuacjach starosta po zasięgnięciu opinii powiatowej rady pracy może orzec o umorzeniu w całości lub w części nienależnie pobranych zasiłków i innych świadczeń.

Decyzja w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń, rozłożenie płatności na raty lub odroczenie terminu płatności może być wydana jedynie na wniosek zainteresowanego.

Kompletny wniosek – poparty stosownymi argumentami może zostać złożony w każdym czasie. Od decyzji starosty przysługuje odwołanie.

Przesłanki umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z PUP

Umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych i innych świadczeń z Funduszu Pracy może nastąpić w sytuacji, gdy zostanie spełniona jedna z przesłanek, o której mowa w treści art. 76 ustęp 7 ustawy:

 1. w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba zobowiązana do zwrotu, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności
 2. dochodzenie należności mogłoby pozbawić zobowiązanego do zwrotu albo osobę pozostającą na jego utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania
 3. osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności
 4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego zasiłku lub innego świadczenia.

Podsumowując

Osoba, która nienależenie pobrała zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy m.in. refundację, lub jednorazowe środki ma podjęcie działalności gospodarczej może starać się o umorzenie zwrotu, rozłożenie płatności na raty lub odroczenie płatności.

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych może być poparty trudnościami finansowymi zobowiązanego do zwrotu, chorobą, kalectwem.

Decyzja o umorzeniu nienależnie pobranego zasiłku z PUP jest decyzją uznaniową, wydawaną w trybie administracyjnym, dlatego dobrze umotywowany wniosek zobowiązanego do zwrotu, poparty właściwą dokumentacją przedstawiającą w jasny i klarowny sposób jego sytuację materialno-bytową może spotkać się z przychylnością organu.

Decyzja oddalająca wniosek zobowiązanego do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych w przedmiocie umorzenia obowiązku zwrotu pobranych środków nie stoi na przeszkodzie, by w dalszej kolejności wnioskować o odroczenie płatności lub rozłożenie jej na raty.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze