Wypowiedzenie kredytu przez bank – co robić? może UGODA?

Witam, jak dogadać się z bankiem po wypowiedzeniu umowy? chodzi o niedawne wypowiedzenie umowy kredytu przez bank. Przez 2 miesiące nie spłacałem rat kredytu i dostałem dziś pismo z banku, że bank wypowiada mi kredyt i mam spłacić całość od razu.

Jakie poniosę konsekwencje i czy w ogóle bank może wypowiedzieć kredyt tak szybko? no i czy można cofnąć wypowiedzenie umowy kredytowej? czy mogę starać się o ugodę z bankiem?

Zupełnie nie wiem co dalej, co robić? ugoda z bankiem po wypowiedzeniu umowy załatwiłaby sprawę… nie miałem pieniędzy na spłatę tych dwóch rat, ale już mam (straciłem pracę). Wg mnie jest to bezzasadne wypowiedzenie umowy kredytu, co mam robić? czy mogę prosić o wzór ugody z bankiem po wypowiedzeniu kredytu?


Witaj, wzór ugody z bankiem po wypowiedzeniu kredytu pobierzesz w dalszej części artykuły, natomiast kwestie udzielania pożyczek i kredytów przez banki i inne instytucje finansowe reguluje m.in. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe.

Art. 69 niniejszej ustawy stanowi, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Czy bank miał prawo wypowiedzieć umowę kredytu?

Jak widzisz, to właśnie w umowie kredytowej, która łączyła Cię z bankiem, znajdziesz odpowiedź na pytanie, czy bank po dwóch miesiącach opóźnienia mógł wypowiedzieć umowę kredytu.

Mnie jednak wydaje się, że działania banku mogły być zgodne zarówno z postanowieniami umowy, jak i z przepisami prawa.

Jednak warto wziąć pod uwagę na art. 75 ustawy, który wskazuje, że w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu, albo wypowiedzieć umowę kredytu, o ile ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne nie stanowi inaczej.

Termin wypowiedzenia umowy kredytu, jeśli strony umowy nie postanowiły inaczej, wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy – 7 dni.

Zwrócić uwagę, że Ty wspominasz, że kredytu nie spłacałeś przez dwa miesiące. Konsekwencją wypowiedzenia umowy kredytu przez bank z winy kredytobiorcy jest postawienie kredytu w stan natychmiastowej wykonalności, czyli bank może zażądać całkowitej spłaty kredytu.

wypowiedzenie-umowy-kredytu

Bezzasadne wypowiedzenie umowy kredytu

Musisz wiedzieć, że prawo bankowe w art. 75c przewiduje, że po stwierdzeniu opóźniania w regulowaniu bieżącej raty, bank zobowiązany jest wezwać kredytobiorcę do dokonania spłaty w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych.

Niektóre banki już na drugi dzień po terminie wymagalności zapłaty poszczególnej raty przesyłają do klientów w opóźnieniu monity i wezwania do uregulowania zaległej należności.

W  takim wezwaniu bank zobowiązany jest poinformować kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia <- koniecznie zobacz, na czym to polega.

Bank zatem z urzędu zobowiązany jest umożliwić kredytobiorcy restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli przemawia za tym sytuacja finansowa i gospodarcza kredytobiorcy.

Czy otrzymałeś pismo z banku mówiące o restrukturyzacji?

Jeżeli przed wypowiedzeniem umowy kredytu bank przesłał do Ciebie pismo z wezwaniem do zapłaty opóźnionej raty, pouczając jednocześnie o możliwości restrukturyzacji kredytu, to niestety wypowiedzenie uznać należy za wiążące i dokonane we właściwym trybie.

Jeśli jednak wypowiedzenie umowy kredytu było jedynym pismem z banku, to możesz zwrócić się do banku z żądaniem uchylenia wypowiedzenia kredytu jako nieskutecznego i niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym – przepisami prawa bankowego.

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę, na ciekawe rozstrzygniecie Sądu Okręgowego w Olsztynie, zapadłe w dniu 7 listopada 2018 roku w sprawie sygn. akt IX Ca 707/18, w którym wskazano, iż bank nie może swobodnie wypowiedzieć umowy, gdy pożyczkobiorca popadł w opóźnienie ze spłatą pożyczki.

Najpierw bank powinien doręczyć pożyczkobiorcy wezwanie określone w art. 75 c ust. 1-2 Prawa Bankowego oraz odczekać do upływu dodatkowego terminu na spłatę zadłużenia wyznaczonego w wezwaniu, nie krótszego niż 14 dni roboczych.

Dopiero po upływie tego terminu bank może złożyć wobec pożyczkobiorcy oświadczenie woli w sprawie wypowiedzenia umowy kredytowej. Nie jest przy tym istotne, czy wypowiedzenie następuje ze względu na niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu, czy utratę zdolności kredytowej.

W przypadku gdy powyższe przesłanki nie zostały spełnione, czynność prawna banku polegająca na wypowiedzeniu umowy jest nieważna (art. 58 § 1 kc.). W szczególności nie prowadzi ona do wymagalności wierzytelności banku o spłatę tej części kredytu, co do której kredytobiorca nie pozostawał w opóźnieniu.

Jak dogadać się z bankiem po wypowiedzeniu kredytu?

Ugoda z bankiem po wypowiedzeniu umowy kredytu to bardzo dobry pomysł! Niestety, ale jeżeli bank dokonał procedury wypowiedzenia umowy kredytu zgodnie z prawem i zapisami umowy nie pozostaje Ci nic innego, jak podjęcie negocjacji i poszukanie porozumienia z kredytodawcą.

Wypowiedzenie przez bank umowy kredytu postawiło Cię w nieciekawej sytuacji. Jednak Twoja sytuacja finansowa znów się poprawiła, dlatego masz szansę porozumieć się z bankiem, zawierając ugodę w przedmiocie spłaty wypowiedzianego kredytu w ratach. Poniżej zamieszczam gotowy do wypełnienia wzór ugody z bankiem po wypowiedzeniu kredytu:

Ugoda z bankiem po wypowiedzeniu umowy wzór

ugoda-z-bankiem-po-wypowiedzeniu-umowy-wzor-pdf-doc

Ugoda z bankiem po wypowiedzeniu umowy – wzór

Radzę Ci na dniach, bez zbędnej zwłoki, udać się do banku z zaświadczeniem o zarobkach od nowego pracodawcy lub umową o pracę i porozmawiać o możliwościach rozłożenia długu na miesięczne raty w kwotach, które będziesz w stanie regularnie uiszczać.

Na restrukturyzację kredytu po wypowiedzeniu umowy kredytowej jest już za późno, jednak wierzę, że bank zaproponuje Ci inne, korzystne rozwiązanie.

Sprawy nie należy jednak odkładać na kiedy indziej. Jeżeli nie będziesz działać, bank w niedługim czasie podejmie kolejne kroki zmierzające do odzyskania pieniędzy. Trzymam kciuki za pomyślne negocjacje z bankiem.

Interesuje Cię jakie kroki dalej podejmie bank?

niesplacanie-kredytu-konsekwencje

Umowa o kredyt – najważniejsze postanowienia

Przepisy prawa stanowią, że umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i powinna zawierać w szczególności:

  • oznaczenie stron umowy;
  • kwotę kredytu oraz walutę, w jakiej kredyt został udzielony;
  • przeznaczenie kredytu (cel);
  • zasady i termin spłaty kredytu (w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska umowa winna regulować szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu);
  • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
  • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
  • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
  • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
  • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;
  • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Wypowiedzenie kredytu a ugoda – podsumowanie

Jeśli nie spłaciłeś rat kredytu na czas i nie dopilnowałeś płatności, to niestety istnieje taka możliwość, że bank wypowiedział Ci kredyt i zażądał jednorazowej spłaty całej pozostałej kwoty.

Kredytodawca w tym momencie był dla Ciebie bezkompromisowy, bo mógł przecież skontaktować się z Tobą i zapytać co się dzieje i co robisz w kierunku naprawienia sytuacji. Zamiast tego kredytodawca wysłał Ci skuteczne wypowiedzenie kredytu i zażądał spłaty całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej.

Zobowiązania w formie rat kredytowych byłyby nadal spłacane, gdybyś miał jakąś poduszkę finansową, czyli odłożone pieniądze na czarną godzinę. Bardzo często namawiam kredytobiorców, aby na wypadek utraty pracy mieli odłożone środki na co najmniej 6 miesięcy bezrobocia.

Jakkolwiek nie ignoruj wezwania do zapłaty, które otrzymałeś z banku, masz bowiem 30 dni na spłatę zadłużenia, a jeśli nie masz na to środków, podejmij z bankiem rozmowy dotyczące ugody, by sprawa nie trafiła do sądu. Nie rezygnuj z tego prawa.

Jako kredytobiorca rób wszystko, by nie doszło do windykacji i egzekucji długu. Ponieważ kredytodawca zgodnie z prawem, na podstawie Art 797 k.p.c. będzie mógł wszcząć przeciwko Tobie egzekucję komorniczą, która sprawdzi na Ciebie jeszcze większe kłopoty i jeszcze większe koszty.

Na koniec dodam tylko, że opóźnienia w spłacie zobowiązania mogą się zdarzyć, ale warto wtedy udać się do banku, by uprzedzić o tym naszego opiekuna kredytowego i wypracować z nim jakieś porozumienie.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze