Wypowiedzenie umowy dostawy mleka WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy dostawy mleka? umowa z mleczarnią, jak każda inna umowa na dostawy, może zostać rozwiązana w sposób przewidziany jej warunkami, bądź w wyniku niewykonania jej warunków. Strony zawierają umowy na czas oznaczony lub nieoznaczony, ale każdą umowę można wypowiedzieć z zachowaniem ustalonego okresu wypowiedzenia w dowolnym momencie, a w niektórych przypadkach nawet bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowym.

Wprowadzenie

wypowiedzenie-umowy-dostawy-mleka-wzor-pdf-docJak wygląda wypowiedzenie umowy dostawy mleka i jak sporządzić takie skuteczne wypowiedzenie? aby ułatwić Ci przygotowanie wypowiedzenia, które spełni wszystkie formalne wymogi i wywoła tym samym oczekiwane skutki – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia, które pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy dostawy mleka wzór

wypowiedzenie-umowy-dostawy-mleka-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy dostawy mleka wzór

Okres wypowiedzenia w wypowiedzenie umowy dostawy mleka

Umowy na dostawy mleka zawierane są zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony – co zdarza się zdecydowanie częściej.

Co do zasady, w przypadku umowy na czas nieokreślony każda ze stron ma prawo – a przynajmniej powinna mieć prawo – do rozwiązania zawartego kontraktu za wypowiedzeniem, z zachowaniem ustalonego okresu wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie umowy z mleczarnią wiąże się z obowiązkiem zachowania okresu wypowiedzenia o długości jednego, trzech, a nawet sześciu miesięcy. Przed złożeniem wypowiedzenia drugiej stronie należy sprawdzić więc, jak długi okres wypowiedzenia został ustalony w momencie podpisywania kontraktu. 

Jak wypowiedzieć umowę z mleczarnią?

Wypowiedzenie umowy mleczarni odbywa się w sposób przewidziany jej warunkami lub w obliczu niewykonywania/nieprawidłowego wykonywania jej warunków. Strony powinny mieć takie samo prawo do wypowiedzenia umowy. Co ważne, takie wypowiedzenie zawsze musi przyjmować formę pisemną. 

W celu sporządzenia odpowiedniego pisma warto wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy o dostawy mleka, w którym ujęte zostaną następujące dane:

 • data i miejscowość,
 • dane stron umowy,
 • oznaczenie wypowiadanej umowy,
 • termin zakończenia umowy (z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez okresu wypowiedzenia),
 • uzasadnienie,
 • podpis strony składającej wypowiedzenie.

 

Wypowiedzenie umowy z mleczarnią w trybie natychmiastowym

Wypowiedzenie umowy sprzedaży mleka może następować również w trybie natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dzieje się tak w przypadku, kiedy jedna ze stron w rażący sposób narusza postanowienia umowy. Przykładowo:

 • odbiorca mleka nieterminowo reguluje należności wobec dostawcy,
 • dostawca nie spełnia wymogów jakościowych,
 • dostawca dostarcza mleko do innych podmiotów.

Każda ze stron powinna mieć prawo rozwiązania umowy na dostawę mleka, jeśli jej postanowienia są rażąco naruszane. Co więcej, takie rozwiązanie umowy nie powinno wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla strony, która umowę wypowiedziała. 

Wypowiedzenie umowy na dostawy mleka z powodu złej jakości

W umowie z mleczarnią firma powinna określić swoje wymogi jakościowe dotyczące dostaw mleka surowego. Dostawa mleka niespełniającego tych kryteriów może stanowić bowiem podstawę wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

Ważne jest jednak, aby wymogi jakościowe zostały określone w sposób precyzyjny. 

Przedsiębiorcy posługują się w tym zakresie różnymi pojęciami. Z reguły przyjmuje się, że przedmiotem dostawy jest surowe mleko produkowane zgodnie z:

 • obowiązującymi normami, 
 • wymaganiami określonymi w normach krajowych i unijnych, 
 • wymaganiami sanitarno – weterynaryjnymi potwierdzonymi aktualnym zaświadczeniem przez Powiatowego Inspektora lub Lekarza Weterynarii,
 • wymogami określonymi w rozporządzeniu WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

Wypowiedzenie umowy na dostawy mleka a klauzula wyłączności

W umowach z mleczarnią często stosuje się klauzulę wyłączności, która zakazuje producentowi dostaw nadmiaru mleka innemu nabywcy. Jest to kwestia dosyć kłopotliwa w przypadku, kiedy strony ustaliły między sobą dostawy co drugi dzień.

W takich okolicznościach producent zwykle zmuszony jest dokonywać dodatkowych dostaw na własny koszt. 

Podobna sytuacja nie powinna mieć miejsca, jeśli producent dostarcza mleko odbiorcy własnym transportem i na swój koszt. Jeżeli partie towaru są niewielkie, takie rozwiązanie jest uzasadnione i nie powinno być traktowane jako zagrażające interesom dostawcy. 

 

Co powinna zawierać umowa na dostawy mleka?

Poza ustaleniami dotyczącymi jakości dostarczanego mleka oraz strony odpowiedzialnej za dostawę towaru umowa z mleczarnią powinna odnosić się do jego ceny. Zgodnie z treścią Rozporządzenia nr 1308/2013, w umowie dostawy mleka należy ustalić cenę, która:

 • jest niezmienna i określona w treści umowy,
 • jest obliczana poprzez połączenie różnych czynników określonych w umowie (w tym: wskaźniki odzwierciedlające zmianę warunków na rynku, dostarczoną ilość, jakość lub skład mleka surowego).

Zdecydowanie częściej strony stosują drugi sposób ustalania ceny za mleko, czyli połączenie różnych, określonych w umowie czynników. Poza tym często pod uwagę brane są także dopłaty i potrącenia.

Oprócz ceny strony powinny uregulować także okresy rozliczeniowe i terminy płatności, które czasami wypadają raz, a przy częstszych dostawach nawet dwa razy w miesiącu.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze