Wypowiedzenie umowy sprzedaży mleka WZÓR

Wypowiedzenie umowy sprzedaży mleka może złożyć zarówno jego producent, jak i odbiorca. Umowa z mleczarnią ulega rozwiązaniu wraz z upływem terminu, na jaki została zawarta, a w przypadku umów na czas nieokreślony, wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Wprowadzenie

wypowiedzenie-umowy-sprzedazy-mleka-wzor-pdf-docMożliwe jest także wypowiedzenie umowy dostawy mleka w trybie natychmiastowym, lecz jedynie w uzasadnionych przypadkach. Jak wypowiedzieć umowę z mleczarnią i jak sporządzić pisemne wypowiedzenie umowy kontraktacyjnej? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy sprzedaży mleka, który pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy sprzedaży mleka wzór

wypowiedzenie-umowy-sprzedazy-mleka-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy sprzedaży mleka WZÓR

Wypowiedzenie umowy kontraktacyjnej

Rozwiązanie umowy może odbywać się w sposób przewidziany w jej zapisach, a także w wyniku niewykonywania warunków umowy przez jedną ze stron. Umowa z mleczarnią zawarta na czas określony z reguły ulega rozwiązaniu wraz z upływem terminu wskazanego w treści kontraktu.

Natomiast umowę zawartą na czas nieoznaczony strony mogą wypowiedzieć w dowolnym momencie, z zachowaniem ustalonego okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy sprzedaży mleka powinno przyjmować formę pisemną. Obowiązek wypowiedzenia umowy na piśmie wynika z obowiązku wprowadzania zmian w formie, jaka została przyjęta w umowie pierwotnej – jeśli została zachowana forma pisemna, to również rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje przy rozwiązaniu umowy z mleczarnią?

Mleczarnie zawierają z producentami zarówno umowy na czas określony, jak i na czas nieokreślony, przy czym to drugie rozwiązanie jest zdecydowanie popularniejsze. W takim przypadku umowa nie ulega rozwiązaniu z dnia na dzień, lecz dopiero po upływie określonego czasu, co daje stronom większe poczucie bezpieczeństwa.

Wypowiedzenie umowy mleczarni najczęściej wiąże się z obowiązkiem zachowania 1-miesięcznego, 3-miesięcznego lub 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Co ważne, obie strony powinny mieć takie samo prawo do wypowiedzenia kontraktu, nawet bez wskazania przyczyny i bez negatywnych konsekwencji. Przed złożeniem wypowiedzenia warto jednak zapoznać się z zapisami zawartej wcześniej umowy.

 

Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym

W niektórych przypadkach wypowiedzenie umowy z mleczarnią może nastąpić również w trybie natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia. Konieczne jest wtedy uzasadnienie takiego wypowiedzenia poprzez powołanie się na nie wykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z treści umowy.

W przypadku umów na dostawy mleka, wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić na przykład w wyniku:

 • nieterminowego regulowania należności wobec producenta,
 • manipulację ceną za mleko bez konkretnych przesłanek,
 • dostarczania mleka niespełniającego wymogów jakościowych (większość mleczarni zastrzega sobie w umowie prawo nieodebrania mleka, jeśli nie spełnia ono wystarczających wymagań),
 • nieprzestrzegania zasady wyłączności, czyli dostarczania mleka do innych podmiotów, mimo że zabrania tego umowa.

Zgodnie z przepisami, każda ze stron powinna mieć prawo rozwiązania umowy na sprzedaż/dostawę mleka, jeśli jej postanowienia są naruszane w sposób rażący. Nie powinno to wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla strony, która umowę wypowiedziała celem zakończenia współpracy.

Jak napisać wypowiedzenie umowy sprzedaży mleka?

Pisemne rozwiązanie umowy z mleczarnią warto sporządzić w oparciu o przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy sprzedaży mleka, który uwzględnia:

 • oznaczenie daty i miejsca złożenia wypowiedzenia,
 • dane stron umowy,
 • oznaczenie umowy, która jest wypowiadana,
 • wskazanie terminu rozwiązania umowy – z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez okresu wypowiedzenia,
 • uzasadnienie wypowiedzenia,
 • podpis strony składającej wypowiedzenie.

Należy pamiętać, że wypowiedzenie umowy dostawy mleka jest ważne z chwilą, w której dotarło do drugiej strony w taki sposób, że ta mogła zapoznać się z jego treścią.

 

Przyczyny wypowiedzenia umowy

Najczęstszą przyczyną wypowiedzenia umowy z mleczarnią jest nieodpowiednia jakość mleka w przypadku rozwiązania umowy przez odbiorcę oraz brak terminowego regulowania należności w przypadku rozwiązania umowy przez producenta.

W umowie na dostawy mleka, odbiorca zawsze powinien określać swoje wymagania jakościowe, które stanowią nie tylko podstawę przyjęcia towaru, ale często również jego wyceny. Wymogi jakościowe powinny zostać określone precyzyjnie, w odniesieniu do takich czynników jak:

 • wymagania określone w normach krajowych i unijnych,
 • wymagania sanitarno-weterynaryjne, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem Powiatowego Inspektora lub Lekarza Weterynarii,
 • wymogi określone w rozporządzeniu WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 29 kwietnia 2004 r. (przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego).

Odbiorca mleka może także wypowiedzieć umowę producentowi, jeśli ten nie przestrzega zasady wyłączności. Taka klauzula zakazuje dostaw nadmiaru mleka innym nabywcom.

Choć ujęcie jej w umowie jest uzasadnione, to przestrzeganie tej zasady bywa kłopotliwe, jeśli dostawy mleka realizowane są co drugi dzień. W takich warunkach nadwyżki produkcji dostawca musi zwykle dostarczyć odbiorcy na własny koszt.

Jeśli chodzi o producenta mleka, ma on prawo wypowiedzieć umowę odbiorcy, jeśli ten nie reguluje należności za towar w ustalonych terminach. Najczęściej okresy płatności w przypadku umów z mleczarnią obejmują jeden miesiąc, rzadziej należności regulowane bywają nawet dwa razy w miesiącu.

Okres zalegania z płatnościami powinna określać umowa – zwykle już dwie niezapłacone faktury stanowią podstawę do wypowiedzenia umowy odbiorcy towaru.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze