Wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Jak napisać odwołanie przy odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego? Świadczenie pielęgnacyjne to zasiłek dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy z uwagi na konieczność sprawowania nad nimi opieki, musieli przerwać pracę zarobkową. Kwota zasiłku zmienia się co roku, ponieważ podlega waloryzacji.

Wstęp

wzor-odwolania-do-odmowy-przyznania-swiadczenia-pielegnacyjnegoWniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego składa się do MOPS (Ośrodka Pomocy Społecznej), który niestety w 95% przypadków odrzuca takie podanie przy pierwszym podejściu. Warto pamiętać jednak, że od negatywnej decyzji przysługuje możliwość złożenia odwołania. Zatem jak napisać odwołanie od decyzji o świadczenie pielęgnacyjne i do kogo je skierować? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego odwołania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

wzor-odwolania-do-odmowy-przyznania-swiadczenia-pielegnacyjnego

Wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Dlaczego powszechne są odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego?

Wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego to jeden z częściej wyszukiwanych dokumentów w internecie. Ma to związek z faktem, jak często wniosek o przyznanie tego zasiłku jest odrzucany.

Świadczenie pielęgnacyjne ma służyć zaspokojeniu podstawowych potrzeb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy nie są w stanie pracować właśnie ze względu na konieczność sprawowania takiej opieki. Obecnie, wysokość świadczenia to 2119 zł i z roku na rok jest to suma coraz wyższa.

Proces ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny nie należy do najłatwiejszych. Wniosek w tej sprawie składa się do MOPS-u, GOPS-u lub innego ośrodka, uprawnionego do wydania stosownej decyzji i przyznania świadczenia. Okres oczekiwania na decyzję jest długi, bo wynosi aż 6 miesięcy.

W pierwszym podejściu Ośrodki Pomocy Społecznej odrzucają nawet do 95% wniosków. Powodem takiego stanu rzeczy są między innymi błędy w formularzach czy niejasne stosunki pracy osób ubiegających się o środki z budżetu państwa. Co więcej, od wnioskodawców wymaga się również rezygnacji z innych aktualnie otrzymywanych świadczeń.

Warto pamiętać, że na możliwość uzyskania zasiłku nie wpływa czas ani przyczyny powstania niepełnosprawności, a o świadczenie mogą ubiegać się między innymi:

 • rodzice,
 • małżonkowie,
 • dzieci,
 • rodzeństwo

osoby niepełnosprawnej.

 

Jak odwołać się od negatywnej decyzji MOPS?

Wzór odwołania od decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego można wykorzystać dopiero wtedy, kiedy negatywna decyzja w sprawie złożonego wniosku zostanie dostarczona wnioskodawcy.

Informacje na ten temat powinny znajdować się bowiem w pouczeniu pod niekorzystną decyzją. Wnioskodawca znajdzie tam instrukcje dotyczące terminu i sposobu wniesienia odwołania.

Od negatywnej decyzji MOPS przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO). Stosowne pismo w tej sprawie, czyli wypełniony wzór odwołania od decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego składa się jednak nie bezpośrednio do SKO, lecz za pośrednictwem MOPS-u czy GOPS-u, który decyzję wydał (instrukcję znajdziesz w przygotowanym przez nas wzorze).

Wnioskodawca ma na to 14 dni, licząc od momentu otrzymania niekorzystnej odpowiedzi. Odwołanie do SKO można wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście.

Jak odwołać się do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

Wielu opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych szuka odpowiedzi na pytanie, jak napisać odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego. Warto pamiętać więc, że pismo to nie wymaga szczególnego uzasadnienia, ale w jego treści warto odnieść się do argumentacji organu, który wydał decyzję odmowną (szczegóły w przygotowanym przez nas wzorze).

Dodatkowo przytoczone uzasadnienie należy podeprzeć jeszcze dowodami, na przykład dokumentacją lekarską czy oświadczeniem, które potwierdza sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

W celu sporządzenia stosownego pisma można wykorzystać przygotowany przez nas i gotowy do wypełnienia wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.

W odwołaniu warto powołać się na przepisy zawarte w ustawie. Artykuł 17. Ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych mówi, że:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Poza tym teoretycznie:

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1)   nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2)   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Jednak w praktyce, opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych również mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne z uwagi na treść orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 roku w brzmieniu:

Art. 17 ust. 1 w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osobie, która rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki, o jakiej mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy, nad innym niż jej dziecko, niepełnosprawnym, niepełnoletnim członkiem rodziny, dla którego stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną i wobec którego osobę tę obciąża obowiązek alimentacyjny, został uznany za niezgodny z art. 18, art. 32 ust. 1 i art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Odwołanie do SKO w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego powinno zawierać:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata,
 • nagłówek: “Samorządowe Kolegium Odwoławcze w…”
 • tytuł z uwzględnieniem numeru i daty wydania decyzji, której dotyczy pismo,
 • treść pisma, z informacją o wniesieniu odwołania od wyżej wymienionej decyzji w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego,
 • określenie, czy decyzja jest zaskarżona w całości, czy w części (w jakiej), np. wnoszę o uchylenie zaskarżonej decyzji w…
 • zarzuty przeciw decyzji,
 • roszczenia, na przykład oddalenie decyzji, przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego czy skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia,
 • uzasadnienie stanowiska,
 • prośbę np.: Proszę o merytoryczne rozpatrzenie mojego odwołania,
 • podpis.

Podsumowanie

Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego to bardzo częsta praktyka, ponieważ duża większość osób nie składa wtedy żadnych odwołań. Powody za tym idące są różne, czasami jest to po prostu niewiedza, a czasem nieumiejętność sporządzenia takiego odwołania.

Powyższa sytuacja sprawia, że o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest bardzo ciężko i panuje wszechstronne przekonanie, że jest to bardzo ciężkie do uzyskania świadczenie, gdzie o pozytywną decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego jest niezmiernie ciężko.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze