Wzór skargi na lekarza PDF + DOC + omówienie

Złożenie skargi na lekarza stanowi formę sprzeciwu, która wiąże się nie tylko z dobrem własnym, ale również z podniesieniem poziomu usług medycznych.

Dokumentem, który określa prawa pacjenta i sposób postępowania w przypadku ich naruszenia jest Ustawa z  dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 z dnia 2020.05.13). Prawa świadczeniobiorców chroni także Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Wstęp

wzor-pismaJak napisać skargę na lekarza? kiedy jesteśmy uprawnieni do jej złożenia i w jaki sposób możemy tego dokonać? o tym wszystkim dowiesz się z poniższego poradnika, mało tego – przygotowaliśmy także gotowy do pobrania wzór skargi na lekarza, który pobierzesz poniżej:

Wzór skargi na lekarza

Kto stoi na straży praw pacjenta?

ważneUstawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa nie tylko prawa pacjenta czy zasady udostępniania dokumentacji medycznej, ale również obowiązki lekarzy związane z prawami pacjenta oraz postępowanie w sprawach praktyk, które te prawa naruszają.

Dokument mówi także o zasadach ustalania ewentualnych odszkodowań i zadośćuczynień. Z kolei Konstytucja zapewnia poszanowanie godności i prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z praw pacjentów, świadczeniobiorcy przysługuje możliwość złożenia skargi zarówno na pracę lekarza, jak i na samą przychodnię czy szpital.

Skargę tego typu można złożyć na ręce Izby Lekarskiej, czyli samorządu lekarzy, którego rolą jest:

 • ustanawianie zasad etyki lekarskiej i troska o ich przestrzeganie,
 • sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy,
 • zawieszanie, wydawanie ograniczeń oraz pozbawianie lekarzy prawa do wykonywania zawodu.

Gdzie złożyć skargę na lekarza?

ważneSkarga do izby lekarskiej nie powinna być pierwszym krokiem, jaki podejmuje pacjent, którego prawa zostały złamane lub naruszone.

Warto stosować się do pewnej hierarchii i kierować takie pisma w pierwszej kolejności do przełożonych lekarza, czyli np. dyrektora szpitala, w którym pracuje lekarz lub do kierownika poradni, w której doszło do zdarzenia.

Skargi można składać także na ręce:

 • Rzecznika Praw Pacjenta (centralny organ administracji rządowej),
 • rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Jak złożyć skargę na lekarza?

ważneNiezależnie od jej adresata, skarga powinna przyjąć formę pisma, które składa się bezpośrednio w danej instytucji lub za pośrednictwem poczty, faksem czy też e-mailowo.

Warto przygotować również kopię takiego dokumentu, która posłuży jako potwierdzenie odbioru skargi przez osobę uprawnioną.

Kiedy skarga na lekarza jest zasadna?

ważneNie każde zachowanie lekarza może stanowić podstawę złożenia na niego skargi. Przyczyną zaskarżenia nie powinno być zachowanie osobiste, tj. małomówność czy służbowy kontakt z pacjentem.

Choć wielu świadczeniobiorców oczekuje od lekarza postawy empatycznej, to brak uśmiechu czy oschły ton głosy nie mogą stać się przyczyną zaskarżenia osoby świadczącej usługi medyczne.

Podstawą złożenia skargi może być natomiast każda sytuacja, która narusza prawa pacjenta, wymienione w Ustawie o prawach pacjenta z 2008 roku.

Świadczeniobiorca ma więc możliwość zaskarżenia lekarza, jeśli doszło do złamania lub braku poszanowania następujących praw:

 • prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością,
 • prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 • prawo do żądania opinii konsylium lekarskiego lub innych lekarzy,
 • prawo do pełnej informacji o prawach pacjenta,
 • prawo do informacji o swoim stanie zdrowia,
 • prawo do zachowania w tajemnicy (przed innymi osobami) wszelkich informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 • prawo do leczenia bólu,
 • prawo do poszanowania intymności i godności w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jak wygląda wzór skargi na lekarza?

ikonaWzór skargi na lekarza pierwszego kontaktu zachowuje podobną formę, niezależnie od tego, czy pismo jest kierowane do Rzecznika Praw Pacjenta, czy do NFZ.

Dokładne oznaczenie instytucji, która ma być odbiorcą dokumentu stanowi jednak pierwszy i bardzo ważny element takiego wzoru skargi. Kolejne segmenty powinny odnosić się z kolei do:

 • daty sporządzenia skargi,
 • danych skarżącego, tj. imienia, nazwiska, adresu i innych danych osobowych,
 • danych lekarza, którego dotyczy skarga,
 • dokładnego opisu zdarzenia, które jest przedmiotem skargi,
 • klauzuli dotyczącej naszych żądań względem lekarza, na którego składamy skargę.

Jak napisać skargę na lekarza, aby w sposób jasny określić, na czym polegało naruszenie praw pacjenta? W tym celu należy przede wszystkim dokładnie opisać okoliczności zdarzenia, nie zapominając także o precyzyjnym umiejscowieniu go w czasie.

Jeśli skarga na zachowanie lekarza dotyczy innej osoby, konieczne jest dołączenie pisemnego pełnomocnictwa tego pacjenta, którego prawa zostały naruszone, bądź złamane.

 

Jak napisać pismo do NFZ?

ważneSkarga na lekarza, kierowana do NFZ to dobre rozwiązanie, jeśli nie wiemy na czyje ręce złożyć tego typu pismo. Fundusz sam nie jest bowiem organem uprawnionym do oceny decyzji medycznych lekarzy, dlatego zajmuje się kierowaniem skarg do właściwych instytucji.

Dokument można złożyć nie tylko osobiście w oddziale NFZ, ale również listownie lub faksem. Skarga do NFZ może dotyczyć zarówno zachowania lekarza, jak i przewlekłego załatwiania spraw przez Fundusz lub zaniedbań ze strony pracowników Funduszu.

Pismo powinno wyglądać podobnie, jak podstawowy wzór skargi na lekarza – w tym przypadku adresatem będzie jednak centrala lub konkretny oddział NFZ.

Co grozi lekarzowi?

ważneZłożone na lekarzy skargi rozpatrywane są przez Okręgowe Sądy Lekarskie, które mają uprawnienia do stosowania następujących kar:

 • upomnienie,
 • nagana,
 • kara pieniężna,
 • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych na okres 5 lat,
 • ograniczenie w zakresie wykonywania czynności lekarskich do 2 lat,
 • pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.

Sąd Lekarski może również w trybie natychmiastowym zawiesić tymczasowo prawa wykonywania zawodu w stosunku do lekarza, wobec którego zgromadzono dowody wskazujące na ciężkie przewinienia medyczne.

Zwłaszcza jeśli dalsze wykonywanie przez niego zawodu mogłoby stanowić zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące skargi na lekarza, zadaj pytanie na forum w tym wątku: Potrzebuję wzór skargi na lekarza !!!

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze