Dostałam od komornika – zawiadomienie o poszukiwaniu majątku dłużnika

Witam, otóż chciałam zapytać czy według nowych przepisów RODO komornik ma prawo wypytywać sąsiadów o dłużnika? Dostałam pismo od komornika – zawiadomienie o poszukiwaniu majątku dłużnika. Czy to już oznacza że mam się spodziewać wizyty komornika? czy powinnam dostać jeszcze jakieś pismo? Z góry dziękuję za odpowiedź.


Witam, komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne związany jest co do zasady wnioskiem dłużnika w zakresie tego, z jakiego majątku ma zostać przeprowadzona egzekucja. Co ważne – komornik prowadzi egzekucję jedynie z majątku, który jest własnością dłużnika.

Wierzyciel może skierować wniosek o prowadzenie egzekucji z wierzytelności, które znajdują się na rachunkach bankowych dłużnika, do świadczeń emerytalno – rentowych, do wynagrodzenia za pracę, do przedmiotów będących własnością dłużnika, w tym do nieruchomości.

Wezwanie do wykazania majątku

Jeżeli wierzyciel nie wskaże majątku dłużnika, komornik wezwie dłużnika do złożenia wykazu majątku lub do złożenia  innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.

W szczególności pod pojęciem “informacji niezbędnej do prowadzenia egzekucji” należy rozumieć uzyskanie informacji, czy dłużnik jest właścicielem posiadanych rzeczy, czy rzeczy należące do dłużnika są w posiadaniu osób trzecich, czy też osobie trzeciej przysługuje w stosunku do zajętej rzeczy inne uprawnienie, pozwalające na zgłoszenie żądania zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji.

Przedmiotowe uregulowane jest w art. 801 kodeksu postępowania cywilnego. Regulacja dotyczy jedynie ustalenia tych składników majątkowych należących do dłużnika, które pozwolą na skuteczne przeprowadzenie egzekucji.

Dłużnik zobowiązany będzie do złożenia wykazu majątku, który powinien zawierać wymienienie posiadanych aktualnie przez dłużnika rzeczy i miejsca, w którym się znajdują, przysługujących mu wierzytelności i innych praw majątkowych.

Marginalnie wskażę, że przedmiotowa regulacja zmieniona i w takim kształcie jak przedstawiłam Ci powyżej, obowiązuje od 8 września 2016 roku.

Poprzednio to na wierzycielu ciążył obowiązek wskazania majątku dłużnika, a w przypadku niewykonania zarządzenia komornika w przedmiocie określenia przedmiotu i sposobu egzekucji komornik, stosownie do art. 177 § 1 pkt 6 w zw. z art. 13 § 2 KPC, zawieszał postępowanie egzekucyjne, gdyż wskutek niewykonania zarządzenia nie może mu nadać dalszego biegu.

Obecnie wskazanie majątku dłużnika przez wierzyciela jest jego uprawnieniem, nie obowiązkiem. Komornik ma bowiem instrument dalszego działania w postaci wezwania dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.

Wezwanie komornika dłużnika do złożenia wyjaśnień o posiadanym majątku nie stoi na przeszkodzie równoległemu ustalaniu składników majątkowych dłużnika w inny sposób, czy to poprzez wszczęcie postępowania o wyjawienie majątku, czy też poprzez zlecenie komornikowi poszukiwania majątku.

Jeżeli w drodze czynności wskazanych w art. 801 KPC, czyli poprzez wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku, nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Przedmiotowa instytucja ma niewątpliwie na celu zwiększenie skuteczności egzekucji. Poszukiwanie majątku nie może jednak zastąpić wyjawienia majątku przez dłużnika. Poszukując majątku komornik nie może stosować wobec dłużnika grzywny, ani też wnioskować o stosowanie innych środków przymusu.

Poszukiwanie majątku dłużnika

W praktyce, poszukiwanie majątku dłużnika związane jest z wystosowywaniem zapytań na podstawie art. 761 KPC. I tak komornik wysyła zapytania do takich instytucji jak banki, urzędy skarbowe, ZUS, CEPiK itd.

Banki obowiązane są do udzielania także informacji objętych tajemnicą bankową na żądanie komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Podobnie jest w przypadku urzędów skarbowych – dane mogą być  udostępniane komornikom sądowym i organom egzekucyjnym wymienionym w odrębnych przepisach w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym.

Komornik występując do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, może dowiedzieć się czy dłużnik sam, lub za pośrednictwem płatnika, ma opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne, co w praktyce oznacza, że uzyskuje dochody.

Osoby, które bezpodstawnie uchylają się od obowiązku nałożonego w art. 761 KPC, narażają się na sankcje określone w art. 762 KPC – grzywnę do dwóch tysięcy złotych.

Wizyta komornika

W ramach poszukiwania majątku raczej nie dochodzi do rozpytywania sąsiadów o dłużnika, a wystosowywanie zapytań do stosownych instytucji które wymieniłam.

Może dojść do czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika, ale to odbywa się również na wniosek wierzyciela i po wcześniejszym zawiadomieniu o terminie dłużnika (i również wierzyciela) z reguły celem dokonania zajęcia przedmiotów będących własnością dłużnika (egzekucja z ruchomości). Serdecznie Cię pozdrawiam.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze