Od grudnia tamtego roku jestem na L4 gdyż najpierw ciąża, później narodziny dziecka i pieniądze wypłaca mi ZUS, a nie pracodawca i jest to 1000 zł miesięcznie i czy komornik ma prawo mi wejść na konto bankowe i zająć macierzyński? przecież to tylko 1000 zł, więc jakim prawem komornik chce mi to zabrać? proszę o szybka odpowiedź.


Witam, bez względu na to czy twój dochód to zasiłek chorobowy wypłacany z uwagi na tzw. L4, czy też zasiłek macierzyński, komornik nie ma prawa nigdy zająć całego świadczenia, pozostawiając cię jednocześnie bez środków do życia.

Jeśli jednak doszłoby do sytuacji, w której komornik dokonał zajęcia ściągając 100 % świadczenia macierzyńskiego wiedz, że przysługuje ci skarga na czynność komornika. Wzór skargi zamieszczam poniżej:

Nie może bowiem dochodzić do takich sytuacji, kiedy komornik jako sądowy organ egzekucyjny łamie przepisy o ograniczeniu egzekucji, a tu jako dłużnika chronią cię przede wszystkim regulacje zawarte w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W ustawie tej znaleźć można unormowania mówiące zarówno o tym jakie należności podlegają potrąceniu ze świadczeń wypłacanych przez organ rentowy ale także te, które precyzują w jakich granicach świadczenie podlega potrąceniu.

Choroba w ciąży – L4, a egzekucja komornicza

Niestety kobieta, która pozostaje na zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży i pobiera w tym okresie zasiłek chorobowy musi liczyć się z faktem, że przy zajęciu egzekucyjnym komornik zajmie jej część świadczenia.

Zgodnie z treścią art. 139 niniejszej ustawy ze świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS mogą zostać potrącone wierzytelności pochodzące min. z tytułu niespłaconych kredytów.

Potrącenie następuje ze świadczenia po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Potrącenia z L4 w myśl zasadzie przewidzianej w kolejnym artykule niniejszej ustawy (art. 140) mogą być dokonywane w następujących granicach:

  1. do wysokości 60% świadczenia – przy egzekucji zobowiązań alimentacyjnych
  2. do wysokości 50% świadczenia – przy egzekucji należności związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych, odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
  3. do wysokości 25% świadczenia – przy egzekucji innych należności.

Zatem, jeżeli należności egzekwowane przez komornika w toku przedmiotowej egzekucji pochodzą z tytułu niespłaconych zobowiązań względem banków, firm pożyczkowych, czy telekomunikacyjnych zajęciu podlega 25 % przyznanego i wypłacanego ci przez ZUS świadczenia macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński, a egzekucja komornicza

Po urodzeniu dziecka nabyłaś prawo do zasiłku macierzyńskiego, który podlega egzekucji na tych samych zasadach, co opisany przeze mnie powyżej zasiłek chorobowy.

Jeśli otrzymujesz zasiłek macierzyński w kwocie 1 000 zł (do ręki) i twój dług pochodzi z tzw. innych należności (niespłacona karta kredytowa, kredyt, pożyczka, chwilówka) ZUS na zlecenie komornika dokona potrącenia 25 % przyznanego świadczenia. Do wypłaty zostanie przekazana kwota 750 zł. I jeśli pieniążki te trafiają na zajęte przez komornika konto bankowe, to nie ma on prawa ich zająć.

Podwójna egzekucja z rachunku bankowego i zasiłku macierzyńskiego

Zasadą jest, że raz potrącone świadczenie – wynagrodzenie za pracę, rentę, czy emeryturę nie mogą być drugi raz „okrojone” przez komornika.

Jeżeli komornik zlecił egzekucje z zasiłku macierzyńskiego to ZUS zobowiązany jest zastosować potrącenie, ale przekazana ci część świadczenia jest już wolna od zajęcia, nie może zatem być pobrana przez komornika pomimo, że ten prowadzi egzekucję z rachunku bankowego, na które została przekazana, ponieważ dochodzi wtedy do nadmiernej egzekucji komorniczej.

W takiej sytuacji oprócz skargi na czynności komornika, przydaje się również wniosek o ograniczenie z zajęcia komorniczego z rachunku bankowego, wzór wniosku znajduje się poniżej:

Egzekucja z rachunku bankowego, a kwota wolna od zajęcia

Kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego na rachunku bankowym wnosi w 2018 roku 1 575 zł. Jeżeli miesięcznie twoje wpływy na rachunek bankowy nie przewyższają podanej kwoty to z rachunku którego jesteś posiadaczem bank nie przekaże komornikowi ani złotówki.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy posiadacz rachunku jest dłużnikiem alimentacyjnym i komornik prowadzi egzekucję by ściągnąć należności właśnie z tego tytułu – w tym przypadku nie ma zastosowania kwota wolna od zajęcia i co do zasady komornik może pobrać z konta dłużnika wszystkie zgromadzone tam środki.

Ale jeśli na zajęty rachunek wpływałoby już raz potrącone świadczenie to nawet przy długach alimentacyjnych komornik drugi raz zając go nie może.

Podsumowując:

Na szczęście komornik nie ma prawa, więc i nie powinien zająć całego zasiłku macierzyńskiego. W myśl obowiązujących przepisów egzekucji podlega do 25 % przyznanego świadczenia. Jeśli w toku postępowaniu komornik dokona zajęcia świadczenia w kwocie wyższej pamiętaj, że masz prawo złożyć skargę na czynność komornika, żądając jednocześnie zwrotu bezprawnie zajętych środków.

Wybrane specjalnie dla Ciebie: