Jak wypowiedzieć umowę na dostawę gazu PGNiG

Jak wypowiedzieć umowę na dostawę gazu PGNiG? Każdy odbiorca gazu ma prawo zmienić dotychczasowego dostawcę tego paliwa w dowolnym momencie. Niezależnie od przyczyny – niższa cena u konkurencji, zmiana miejsca zamieszkania, długotrwały wyjazd za granicę czy rezygnacja z gazu na rzecz energii elektrycznej, pelletu, czy ekogroszku – w każdym przypadku odbiorca może umowę rozwiązać bez większych konsekwencji. Warto pamiętać jednak, aby dobrze przemyśleć taką decyzję i postępować zgodnie z zapisami samej umowy na sprzedaż gazu zawartej na przykład z PGNiG.

Wstęp

pgnig-rozwiazanie-umowy-wzor-pdf-docJak wypowiedzieć umowę z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem? aby wypowiedzenie było skuteczne i spełniało szereg formalnych wymagań, w jego treści powinny znaleźć się niezbędne elementy i informacje. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia, który pobierzesz poniżej:

PGNiG rozwiązanie umowy wzór wypowiedzenia

pgnig-rozwiazanie-umowy-wzor-pdf-doc

PGNiG rozwiązanie umowy wzór wypowiedzenia

Prawo wyboru dostawcy gazu

Jeśli chodzi o zmianę sprzedawcy gazu ziemnego – działalność wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą gazu w Polsce podlega regulacjom ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059). Przepisy te określają obowiązki przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców gazu, w tym konsumentów, których określa się mianem odbiorców końcowych.

Każdy odbiorca ma prawo do zakupu gazu od wybranego przez siebie dostawcy. Może więc w dowolnym momencie złożyć wypowiedzenie umowy gazu, podając przyczynę wypowiedzenia jako np.:

 • przeprowadzkę,
 • niższą cenę paliwa gazowego u konkurencji,
 • rezygnacja z gazu na rzecz energii elektrycznej, itd.

Dostawca gazu powinien umożliwić konsumentowi rezygnację, co jest jednoznaczne z nie nakładaniem na niego dodatkowych kosztów (kar umownych) czy obowiązku wypłaty odszkodowania z tytułu wypowiedzenia umowy.

Jak wypowiedzieć umowę na dostawy gazu?

Ponieważ w Polsce najpopularniejszym dostawcą gazu jest PGNiG, większość konsumentów szuka odpowiedzi na pytanie: jak wypowiedzieć umowę w PGNiG?

Warto wiedzieć więc, że aby zrezygnować z dostaw, wystarczy wypowiedzieć umowę na sprzedaż gazu poprzez złożenie przedsiębiorstwu pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie konsumenta dotarło do przedsiębiorstwa (obowiązuje okres wypowiedzenia umowy), przy czym odbiorca może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy.

PGNiG rozwiązanie umowy – okres wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy na dostawę gazu nie zawsze jest konieczne – w pewnych okolicznościach wystarczy od umowy odstąpić. Konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy z gazownią, bez podawania przyczyny.

Termin do odstąpienia wygasa po wspomnianych 14 dniach, licząc od dnia zawarcia umowy.

Jeśli zaś chodzi o wypowiedzenie umowy i obowiązujący w tym przypadku okres wypowiedzenia, to należy w pierwszym przypadku zapoznać się z warunkami zawartego z przedsiębiorstwem kontraktu, gdyż to w jego postanowieniach powinien zostać uwzględniony obowiązujący okres wypowiedzenia i pozostałe warunki wypowiedzenia umowy.

Jeśli okres wypowiedzenia nie został wskazany w umowie, biegnie on – zgodnie z przepisami – od chwili złożenia wypowiedzenia aż do końca miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wypowiedzenie umowy oraz do końca miesiąca następnego.

Jak zmienia się dostawcę gazu krok po kroku?

Rozwiązanie umowy PGNiG nie powinno być pierwszym krokiem, jaki podejmie konsument chcący zmienić dostawcę gazu (a nie całkowicie z niego zrezygnować). W takim przypadku należy przeprowadzić procedurę w następującej kolejności:

 1. Podpisać umowę z nowym dostawcą gazu.
 2. Wypowiedzieć umowę PGNiG, co może zrobić zarówno sam odbiorca, jak i nowy sprzedawca z upoważnienia odbiorcy.
 3. Poinformować nowego sprzedawcę gazu ziemnego o wypowiedzeniu umowy dotychczasowemu sprzedawcy, aby możliwe było ustalenie dnia rozpoczęcia przez niego sprzedaży gazu – w ten sposób zachowana zostaje ciągłość dostaw.
 4. Dopilnować dokonania przez dystrybutora odczytu gazomierza w ciągu 5 dni od ostatniego dnia obowiązywania umowy z dotychczasowym dostawcą. Ma to na celu dokonanie rozliczeń odbiorcy z dotychczasowym dostawcą.
 5. Niezwłoczne przekazanie danych pomiarowych dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy gazu

Jak napisać rezygnację z umowy na dostawę gazu?

Rezygnacja z przyłącza gazowego musi przyjmować formę pisemną. Dokument powinien zawierać też kilka niezbędnych elementów formalnych, które pozwolą na identyfikację klienta i jednoznaczne stwierdzenie faktu rozwiązania umowy na dostawę gazu.

Rozwiązanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej musi uwzględniać więc następujące dane konsumenta:

 • imię,
 • nazwisko,
 • nazwę (w przypadku firmy),
 • numer PESEL/NIP/REGON,
 • telefon kontaktowy,
 • adres zamieszkania/siedziby,
 • adres korespondencyjny,
 • adres punktu poboru gazu,
 • numer i datę zawarcia umowy.

Poza tym wypowiedzenie PGNiG powinno określać, czy rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem stron (umowa rozwiązuje się w ustalonym momencie), czy z zachowaniem okresu wypowiedzenia ustalonego w umowie, licząc od daty złożenia wniosku.

W piśmie można zawrzeć też polecenie przekazania lub rozliczenia ewentualnej nadpłaty. PGNiG wymaga od swoich klientów również określenia deklarowanego terminu demontażu gazomierza.

W wypowiedzeniu umowy z gazownią warto ująć też oświadczenie o zobowiązaniu się do uregulowania wszelkich należności wobec dostawcy, wynikających z rozwiązanej umowy, w tym za pobrany gaz (rozliczony na podstawie wskazań gazomierza w chwili wykonania ostatecznego odczytu).

PGNiG wypowiedzenie umowy gdzie wysłać?

Wypowiedzenie umowy PGNiG w formie papierowej należy wysłać na adres, który widnieje na otrzymywanych rachunkach za paliwo gazowe.

Rezygnację z umowy można przesłać jednak również drogą mailową.

Co więcej, rozwiązania umowy da się dokonać także online, korzystając ze strony internetowej dostawcy gazu.

Czy rezygnacja z umowy na dostawy gazu wiąże się z kosztami?

Konsumenci, którzy wypowiadają umowę na dostawy gazu na czas nieokreślony, nie mogą być obciążeni żadnymi karami finansowymi, na przykład karami umownymi. Wszelkiego rodzaju klauzule, które nakładałyby taką karę na klienta indywidualnego, są niezgodne z prawem.

Tak samo jest w przypadku klientów wypowiadających umowy na czas określony.

Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK postanowienia dotyczące kar umownych za przedterminowe rozwiązanie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego są niedopuszczalne w branży energetycznej, gdyż ograniczają fundamentalne prawo konsumenta do swobodnego wyboru dostawcy prądu czy gazu, zagwarantowane w prawie energetycznym.

Podsumowanie

Przy zmianie sprzedawcy gazu musisz pamiętać, że zanim wypowiesz umowę na sprzedaż gazu z dotychczasowym sprzedawcą, warto wcześniej upewnić się, że nowa umowa z nowym operatorem wejdzie w życie tego samego dnia, co pozwoli Ci utrzymać ciągłość dostawy gazu.

Problem ten znika, gdy po rozwiązaniu umowy PGNiG zmieniamy źródło ciepła, przełączając się np. na piec na pellet, ekogroszek, pompę ciepła czy inne źródło ciepła.

Jak skutecznie napisać wypowiedzenie umowy kompleksowej dostarczania gazu ziemnego? zachęcam Cię do pobrania przygotowanego przez nas wzoru wypowiedzenia umowy, który pobierzesz na początku niniejszego artykułu. Posługując się tym wzorem pisma, z łatwością wypowiesz dotychczasową umowę zakupu gazu.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze