Wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu WZÓR

Jak napisać wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu? Nieterminowe rozpoczęcie poboru gazu wiąże się dla odbiorcy z obowiązkiem uiszczenia kary umownej, której wysokość określa umowa o przyłączenie do sieci gazowej. Aby uniknąć takiej kary, konsument musi zwrócić się do zakładu gazowniczego z prośbą o przesunięcie terminu poboru gazu.

Wstęp

wniosek-o-przesuniecie-terminu-poboru-gazu-wzor-pdf-docProśba ta powinna przyjmować formę pisemną dla celów dowodowych. Odpowiednio sporządzony dokument zostanie dołączony do akt klienta. Jak zatem napisać skuteczny wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu wzór

wniosek-o-przesuniecie-terminu-poboru-gazu-wzor-pdf-doc

Wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu wzór

Kiedy należy złożyć prośbę o przesunięcie terminu poboru gazu?

Obowiązek wskazania przewidywanego terminu zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliw gazowych, wynika wprost z artykułu 7 ust. 2 prawa energetycznego:

Umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać co najmniej postanowienia określające: 

  • termin realizacji przyłączenia, 
  • wysokość opłaty za przyłączenie, 
  • miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego, 
  • zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, 
  • wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów, harmonogram przyłączenia, 
  • warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, 
  • przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliw gazowych lub energii, ilości paliw gazowych lub energii przewidzianych do odbioru, 
  • moc przyłączeniową, 
  • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

Ten sam artykuł odnosi się również do kar umownych za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do terminu ustalonego w umowie. Problem ten może dotyczyć osób, które dopilnowały formalności związanych z przyłączeniem gazu zgodnie ze swoimi planami, jednak w praktyce okazało się, że wybrany termin jest przedwczesny. 

Najczęściej zmiana terminu poboru gazu dotyczy nowo powstałych budynków, których wykończenie zajmuje inwestorom więcej czasu, choćby ze względu na brak materiałów budowlanych w hurtowniach, rosnące ceny i brak wystarczających funduszy.

W takiej sytuacji – kiedy inwestorzy nie są w stanie wprowadzić się do nowego mieszkania – niemożliwe jest też rozpoczęcie pobierania gazu. 

 

Co grozi za nieterminowy pobór gazu?

Zakład gazowniczy może żądać od klienta zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki z poborem gazu. W umowach z gazowniami znajdziemy zapisy określające wysokość tych kar.

Z reguły czytamy w nich, że przyłączenie do sieci gazowej zobowiązuje przyszłych odbiorców do rozpoczęcia poboru gazu ziemnego w terminie 90 dni od ostatecznego terminu wykonania przyłącza, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 1 % opłaty za przyłączenie za każdy dzień przekroczenia tego terminu. 

Najczęściej zakład gazowniczy uprzedza klienta o upływającym terminie i konsekwencjach niewywiązania się z tego obowiązku.

Kara umowna naliczana jest ze względu na fakt, że zgodnie z ustawą, przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją między innymi ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci.

Z kolei jednym z warunków ekonomicznych jest pozyskanie klienta (odbiorcy gazu), który w racjonalnym terminie rozpocznie korzystać z usług świadczonych przez zakład gazowniczy.

Jeżeli klient nie rozpocznie poboru gazu w terminie, zakład nie tylko nie uzyska spodziewanego przychodu, ale nie uzyska także zwrotu kosztów, które poniósł w związku z przyłączeniem odbiorcy do sieci. Racjonalną, z punktu widzenia gazowni, rekompensatą jest zatem zapłata kary umownej w wysokości nieprzekraczającej kwoty obciążających odbiorcę kosztów przyłączenia. 

 

Jak uniknąć kary umownej za nieterminowy pobór gazu?

Odroczenie poboru gazu bez konieczności poniesienia kosztów finansowych jest możliwe, jeśli klient w odpowiednim czasie złoży stosowne pismo do zakładu gazowniczego. Warto podkreślić, że nie wystarczy tu jedynie telefon z prośbą czy nawet osobista wizyta w oddziale firmy.

Prośba o przesunięcie terminu poboru gazu musi przyjmować formę pisemną, gdyż pracownicy gazowni mają obowiązek dołączyć ją do akt. Jej pozytywne rozpatrzenie uzależnione jest natomiast od dobrej woli przedsiębiorstwa, choć na decyzję z pewnością wpłynie również właściwe uzasadnienie prośby. 

Pismo do zakładu gazowniczego, poza niezbędnymi danymi formalnymi, takimi jak dane odbiorcy gazu, wskazanie zawartej umowy przyłączeniowej czy adresem nieruchomości, powinno zawierać także argumenty, które wyjaśniają konieczność przesunięcia terminu poboru gazu.

Najlepiej, jeśli będą to przyczyny niezależne od klienta, na przykład brak materiałów budowlanych w hurtowniach, który uniemożliwia dokończenie budowy. W piśmie warto zaproponować gazowni nowy termin rozpoczęcia poboru gazu, biorąc pod uwagę aktualne okoliczności. 

Prośbę o przesunięcie terminu poboru gazu można złożyć osobiście w oddziale gazowni lub przesłać pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze