Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza – WZÓR

Jak sporządzić zgodę współwłaściciela na wykonanie przyłącza? uzyskanie zgody właścicieli na wykonanie przyłącza gazowego, elektrycznego czy wodociągowego jest sprawą związaną z zarządem nieruchomością wspólną. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza jest niezbędna, należy więc ocenić, czy budowa przyłącza wykracza poza czynności zwykłego zarządu.

Wstęp

Co mówią na ten temat przepisy? przepisy klasyfikują wykonanie przyłącza jako czynność przekraczającą zwykły zarząd, dlatego zgoda współwłaściciela będzie w tym przypadku konieczna. Aby ułatwić Ci sporządzenie takie zgody, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór zgody współwłaściciela na wykonanie przyłącza, którą pobierzesz w dalszej części artykułu.

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza – wzór

zgoda-wspolwlasciciela-na-wykonanie-przylacza-wzor-pdf-doc

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza – wzór

Budowa przyłącza – zgoda współwłaścicieli

Kiedy zgoda właściciela na wykonanie przyłącza jest niezbędna? Kodeks cywilny w artykule 199 mówi o tym, że do rozporządzania rzeczą wspólną, a także do innych czynności, które wykraczają poza zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda każdego ze współwłaścicieli.

Natomiast do wykonywania czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli, aby udzielić taką zgodę, potrzebne jest pisemne oświadczenie, którego wzór pobierzesz powyżej.

*Powyższy wzór pisma można wykorzystać jako zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza wodociągowego, energetycznego i gazowego.

Jeśli zgody nie wyrażają współwłaściciele, którzy posiadają więcej niż połowę udziałów, to mogą oni żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

Zakwalifikowanie wykonania przyłącza jako czynności zwykłego zarządu lub czynności wykraczającej poza zwykły zarząd jest rzeczą subiektywną. Za czynności zwykłego zarządu uznaje się powszechnie zwykłą eksploatację rzeczy.

Według jednego z orzeczeń sądu, wykonanie przyłącza może mieścić się w ramach czynności zwykłego zarządu, jeśli nieruchomość służy współwłaścicielom do ułatwienia korzystania z innych nieruchomości, a inwestycja w postaci przyłącza ma zwiększyć użyteczność jednej z tych nieruchomości.

W ocenie istotny jest jednak także charakter przeprowadzonych robót. Jeśli inwestycja przyczyni się do pogorszenia stanu drogi wspólnej, współwłaściciele będą mogli zgłosić sprawę do sądu, argumentując spór uszczupleniem majątku wspólnego.

O tym, czy budowa przyłącza wykracza poza czynności zwykłego zarządu, czy nie – decyduje zazwyczaj indywidualny charakter inwestycji. To na tej podstawie określa się, czy zgoda każdego współwłaściciela na wykonanie przyłącza gazowego, elektrycznego czy wodociągowego jest niezbędna.

Argumentem, który przemawia za jej uzyskaniem, jest także konieczność dokonania zgłoszenia budowy przyłącza do starosty. Zgłoszenie to wymaga z kolei dołączenia zaświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a tym samym zgody współwłaścicieli (lub ich większości).

 

Zgoda właścicieli drogi na przyłącze a udziały

Nawet jeśli wykonanie przyłącza zostanie zaliczone do czynności zwykłego zarządu, to rozpoczęcie inwestycji nadal uzależnione będzie od uzyskania zgody większości współwłaścicieli. Większość obliczana jest natomiast nie na podstawie liczby współwłaścicieli, lecz na podstawie wielkości ich udziałów.

Jeśli więc zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza gazowego, elektrycznego lub wodociągowego dotyczy ⅓ udziałów, to inwestycja nadal nie będzie mogła wejść w życie.

Podobna zasada dotyczy odmowy wyrażenia zgody przez właścicieli posiadających mniejszość udziałów. Jeśli wystąpią oni do sądu, ten wyda orzeczenie, które zastąpi oświadczenie woli współwłaścicieli wyrażające zgodę na wykonanie przyłącza.

Jak powinna wyglądać zgoda współwłaściciela na przyłącze?

Zgoda współwłaściciela – niezależnie od tego, czy jest to zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza wodociągowego, czy zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza elektrycznego – powinna mieć formę oświadczenia woli.

Chociaż przepisy nie narzucają obowiązku sporządzenia takiej zgody w formie pisemnej, to w praktyce dokument ten będzie niezbędny, aby dokonać zgłoszenia takiej inwestycji do starosty. Co powinno zawierać takie orzeczenie? Najważniejsze elementy pisma to:

 • dane współwłaściciela wraz z adresem,
 • treść oświadczenia woli, czyli „wyrażam zgodę…”,
 • zastrzeżenie świadomości zakresu planowanych prac,
 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • czytelny podpis współwłaściciela.

Brak zgody współwłaściciela na przyłącze

Jeśli zgoda współwłaściciela na przyłącze jest niemożliwa do uzyskania, jedynym rozwiązaniem pozostaje wystąpienie do sądu o ustanowienie służebności.

Służebność gruntowa ma na celu obciążenie nieruchomości mającej łączność z siecią mediów i doprowadzeniu tej sieci od niej do nieruchomości, która nie jest do sieci przyłączona i nie ma z nią bezpośredniej łączności.

Prawo do ustanowienia służebności dotyczy:

 • linii energetycznych,
 • linii wodociągowych,
 • linii gazowych,
 • linii kanalizacyjnych,
 • linii telekomunikacyjnych.

Ze względu na postęp cywilizacyjny, możliwość ta powinna dotyczyć także instalacji telewizji kablowej oraz sieci internetu.

Służebność gruntową można ustanowić na podstawie umowy pomiędzy stronami, na podstawie zasiedzenia, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu, wydanego w postępowaniu nieprocesowym.

W praktyce – jako że służebność ustala się na skutek braku zgody współwłaściciela – najczęściej dochodzi do tego na mocy orzeczenia sądowego. Ustanowienie służebności może wiązać się z wynagrodzeniem, jednak współwłaściciel ma możliwość się go zrzec.

 

Podsumowanie

 • Zgodnie z treścią art. 199 kc do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Przeważnie przedsięwzięcia, które zmierzają do zwiększenia użyteczności innej nieruchomości, swoim statusem właśnie przekraczają zakres zwykłego zarządu.
 • W przypadku natomiast uzyskania pozwolenia na budowę przyłączy (np. prądowych, wodociągowych, czy kanalizacyjnych) inwestor zwolniony jest z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i wystarczy jedynie dokonanie zgłoszenia.
 • Jeśli współwłaściciel nie wyraża zgody na przyłącze, można skierować sprawę do sądu o wyrażenie zgody, w takich przypadkach przeważnie sądy wyrażają zgodę z uwagi na mały wpływ w nieruchomość wspólną stanowiącej współwłasność.

Podstawa prawna:

Art. 199. Rozporządzenie rzeczą wspólną

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

i

Art. 201. Istota czynności zwykłego zarządu

Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,71 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze

1 komentarz w “Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza – WZÓR”
 1. Witam, nie wiem czy dobrze zrozumiałam: Skoro moja nieruchomości domaga się przyłączenia przez teren nieruchomości która ma dwóch współwłaścicieli, to muszę uzyskać zgodę na przyłącze wodociągowe + zgodę drugiego współwłaściciela na przyłączenie? pozostałych współwłaścicieli nie ma, jest tylko dwóch Panów (bracia). Pytałam jednego ze współwłaścicieli i nie widzi problemu (dał mi możliwości korzystania z jego terenu), z drugim jeszcze nie rozmawiałam (ciężko go spotkać). Jak to ugryźć?

Comments are closed.