Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza Energetycznego, wodociągowego i gazowego

Jak napisać zgodę współwłaściciela na wykonanie przyłącza? Wykonanie przyłącza energetycznego, wodociągowego czy gazowego to inwestycja związana z zarządem nieruchomością wspólną. Czy inwestor może przystąpić do prac bez zgody wszystkich współwłaścicieli? Wszystko zależy od tego, czy planowane prace przekraczają zakres zwykłego zarządu.

Wstęp

zgoda-wspolwlasciciela-na-wykonanie-przylacza-wodociagowego-wzor-pdf-docKiedy potrzebna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli, a kiedy większości współwłaścicieli? i jak przygotować pisemną zgodę na wykonanie przyłącza? Aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy dla Ciebie 3 gotowe do wypełnienia wzory zgód, które pobierzesz poniżej:

Zgoda współwłaściciela na przyłącze energetyczne wzór

zgoda-wspolwlasciciela-na-przylacze-energetyczne-wzor-pdf-doc

Zgoda współwłaściciela na przyłącze energetyczne wzór

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza wodociągowego wzór

zgoda-wspolwlasciciela-na-wykonanie-przylacza-wodociagowego-wzor-pdf-doc

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza wodociągowego wzór

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza gazowego wzór

zgoda-wspolwlasciciela-na-wykonanie-przylacza-gazowego-wzor-pdf-doc

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza gazowego wzór

Czy potrzebna jest zgoda na wykonanie przyłącza?

Pisemna zgoda współwłaścicieli drogi na przyłącze to jedna z formalności, których musi dopełnić inwestor, aby wykonać przyłącze energetyczne, gazowe czy wodociągowe. Dlaczego jej potrzebuje?

Konieczność uzyskania zgody współwłaścicieli wynika z artykułu 199 Kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że do rozporządzania rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości lub wszystkich osób posiadających udziały w prawie własności nieruchomości.

Jeśli czynności wykraczają poza zakres zwykłego zarządu, niezbędna jest zgoda każdego ze współwłaścicieli. Natomiast jeżeli czynności nie wykraczają poza zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli.

Krótko mówiąc, pisemne oświadczenie zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza potrzebne jest zawsze. Czasami jednak inwestor nie musi uzyskiwać takiej zgody od każdego współwłaściciela, a jedynie od większości współwłaścicieli.

Decyduje o tym sposób zakwalifikowania planowanych prac, czyli odpowiedź na pytanie, czy wykraczają one poza zakres zwykłego zarządu, czy nie.

Kiedy wykonanie przyłącza wykracza poza zakres zwykłego zarządu?

Jak zostało wspomniane, zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza potrzebna będzie zawsze – niezależnie od tego, czy planowane prace zostaną uznane za:

  • mieszczące się w zakresie czynności zwykłego zarządu,
  • wykraczające poza zakres czynności zwykłego zarządu.

Nie ma przy tym znaczenia, o jakie przyłącze chodzi. Zgoda będzie potrzebna zarówno do budowy przyłącza energetycznego, jak i gazowego czy wodociągowego.

Co decyduje o tym, czy inwestycja związana z budową przyłącza mieści się w zakresie czynności zwykłego zarządu, czy nie? Przepisy nie są w tej sprawie obiektywne. Zasadniczo, za czynność zwykłego zarządu uznaje się działania związane ze zwykłą eksploatacją rzeczy.

Wszystkie inne czynności należy więc uznać za wykraczające poza zakres zwykłego zarządu. Koniec końców, wszystko zależy jednak od okoliczności konkretnej sytuacji.

W przypadku, kiedy wykonanie przyłącza ma na celu zwiększenie użyteczności jednej z nieruchomości – a co do zasady, tak właśnie jest zawsze – to inwestycję powinno się uznawać za czynność zaliczaną do zakresu zwykłego zarządu.

Jeśli jednak związane z inwestycją prace przyczyniają się do pogorszenia stanu nieruchomości lub drogi wspólnej, to współwłaściciele mają podstawę do roszczeń odszkodowawczych.

W takim przypadku bezpieczniej byłoby dla inwestora uzyskać pisemną zgodę na budowę przyłącza od wszystkich współwłaścicieli, nawet jeśli formalnie potrzebowałby zgody jedynie większości z nich.

Warto pamiętać również, że zgoda współwłaściciela na przyłącze energetyczne, gazowe czy wodociągowe to dokument potrzebny ze względu na fakt, iż taka inwestycja podlega zgłoszeniu w starostwie.

Zgłoszenie wymaga natomiast złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Nie posiadając zgody współwłaścicieli na przyłącze, inwestor nie może złożyć takiego oświadczenia. Nie uzyska zatem również zgody starosty na wykonanie przyłącza.

Zgoda współwłaścicieli na przyłącza a udziały w prawie własności

Inwestor, który dąży do uzyskania zgody na wykonanie przyłącza od większości współwłaścicieli, powinien pamiętać, że pod uwagę bierze się nie liczbę współwłaścicieli, lecz wielkość ich udziałów.

Oznacza to, że uzyskanie zgody od większości współwłaścicieli nie zawsze będzie rozwiązaniem wystarczającym, aby legalnie przeprowadzić inwestycję.

Przykładowo, może okazać się, że po uzyskaniu zgody od trzech z pięciu współwłaścicieli, inwestor nadal nie będzie mógł przystąpić do inwestycji, gdyż ich udziały stanowią łącznie, na przykład, ⅓ praw własności nieruchomości.

Zasada ta obowiązuje także w drugą stronę. Jeśli współwłaściciele posiadający „mniejszość” udziałów odmówią wyrażenia zgody na budowę przyłącza, to inwestor będzie mógł wystąpić do sądu z prośbą o wydanie orzeczenia, które zastąpi ich pisemną zgodę.

Co powinna zawierać zgoda na wykonanie przyłącza?

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza gazowego powinna przyjmować formę pisemną dla celów dowodowych. Należy zawrzeć w takim piśmie kilka niezbędnych danych formalnych, w tym:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • określenie nieruchomości wspólnej, której dotyczy zgoda,
  • dane współwłaściciela,
  • zastrzeżenie świadomości zakresu planowanych prac.

Najważniejszym elementem zgody jest oświadczenie współwłaściciela dotyczące tego, że został on zapoznany z planami inwestycji i nie wyraża co do nich sprzeciwu ani żadnych zastrzeżeń.

Dokument powinien zostać również podpisany przez współwłaściciela.

Tak sporządzona zgoda współwłaścicieli na przyłącze gazowe, energetyczne czy wodociągowe pełni rolę dowodową i może zostać przedłożona między innymi w starostwie, czy w sądzie, na wypadek sporu.

Brak zgody współwłaścicieli na przyłącze

Jeśli zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza wodociągowego, gazowego czy energetycznego jest niemożliwa do uzyskania na drodze polubownej, inwestor może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności.

Służebność polega na obciążeniu nieruchomości posiadającej łączność z siecią mediów i doprowadzeniu tej sieci do nieruchomości, która nie ma z nią łączności.

Służebność znajduje zastosowanie w przypadku linii energetycznych, gazowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i wodociągowych. Może dotyczyć dzisiaj również telewizji kablowej i internetu.

Służebność można ustanowić poprzez:

  • zawarcie umowy między stronami,
  • zasiedzenie,
  • wydanie decyzji administracyjnej,
  • orzeczenie sądu.

Najczęściej – w przypadku braku zgody współwłaścicieli na przyłącze – służebność ustanawiana jest na mocy orzeczenia sądu i może wiązać się z ustaleniem wynagrodzenia dla właściciela nieruchomości obciążonej.

Podsumowanie

Wykonanie przyłącza (wykonanie robót budowlanych niemieszczących się w pojęciu zwykłego zarządu), wymagać będzie obowiązku uzyskania pozwolenia od współwłaściciela nieruchomości. Pozwolenie będzie także wymagane w przypadku przyłączenia nawet wewnętrznej instalacji sanitarnej do wspólnego zewnętrznego przyłącza kanalizacyjnego.

Gdzie dla przykładu samo instalowanie kanalizacji sanitarnej zalicza się już do czynności zwykłego zarządu i nie potrzeba uzyskania zgody współwłaściciela.

Budowa przyłącza będącego przedmiotem współwłasności w odróżnieniu od budowy kanalizacji sanitarnej – ma przyczynić się do zwiększenia użyteczności innej nieruchomości – dlatego uzyskanie zgody drugiego właściciela jest tu konieczne.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody współwłaściciela.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (56 votes, average: 3,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze