Protokół szczelności instalacji gazowej WZÓR

Jak sporządzić protokół szczelności instalacji gazowej? Główna próba szczelności instalacji gazowej to procedura ściśle określona przez prawo. Jej celem jest wykrycie ewentualnej nieszczelności instalacji gazowej, a tym samym możliwość jej usunięcia i zagwarantowania bezpieczeństwa użytkownikom.

Wstęp

protokol-szczelnosci-instalacji-gazowej-wzor-pdf-docKto może przeprowadzić próbę szczelności instalacji gazowej i jak powinien wyglądać protokół szczelności instalacji gazowej? aby maksymalnie ułatwić Ci sporządzenie protokołu w przypadku instalacji gazowych, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Protokół szczelności instalacji gazowej wzór pdf

protokol-szczelnosci-instalacji-gazowej-wzor-pdf-doc

Protokół szczelności instalacji gazowej wzór

Próba szczelności w przepisach prawa

O obowiązku przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej instalacji gazu informuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, główną próbę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić przed przekazaniem jej do użytkowania, czyli:

 • w przypadku wykonania nowej instalacji gazowej
 • przebudowie instalacji,
 • remoncie instalacji,
 • wyłączeniu instalacji z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Według prawa, instalacje gazowe i urządzenia gazowe po ich naprawie, przeróbce lub wymianie nie mogą być użytkowane bez poddania ich próbie szczelności. Dodatkowo, jeśli z instalacji nie korzystano przez 6 miesięcy, test należy powtórzyć.

Instalacja gazowa, czyli układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, ma początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym. Próba szczelności instalacji obejmuje więc cały układ aż do kurka głównego.

Co ważne, próbę szczelności przeprowadza się osobno dla dwóch części instalacji, czyli dla:

 • instalacji przed gazomierzami;
 • pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierzy.

Poza tym główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji bez zabezpieczenia antykorozyjnego.

Próbę poprzedza:

 • oczyszczenie instalacji;
 • zaślepienie końcówek;
 • otwarcie kurków;
 • odłączenie odbiorników gazu.

Należy pamiętać, że próba szczelności instalacji gazowej ważna jest przez pół roku od dnia podpisania protokołu odbioru próby szczelności.

 

Protokół z próby szczelności instalacji gazowej

Zgodnie z przepisami ujętymi w rozporządzeniu, po przeprowadzeniu głównej próby szczelności sporządza się protokół z próby szczelności instalacji gazowej, który powinien zostać podpisany przez wykonawcę instalacji i właściciela budynku. Próbę szczelności może przeprowadzić tylko osoba mająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej.

Protokół próby szczelności instalacji gazowej musi zawierać:

 • dane inwestora (tj. właściciela budynku);
 • oznaczenie lokalizacji inwestycji;
 • dane wewnętrznej instalacji gazowej;
 • dane wykonawcy próby (wraz z podstawą kwalifikacji, czyli numerem członkowskim PIIB);
 • opis zakresu prac,
 • wykaz elementów poddanych próbie szczelności (czyli piony, przewody rozdzielcze, odgałęzienia i instalacje w zamontowanych urządzeniach gazowych);
 • dane przyrządu pomiarowego (w tym: rodzaj, zakres ciśnień, świadectwo legalizacji);
 • parametry prób szczelności (medium próbne, ciśnienie, czas trwania próby),
 • wyniki prób szczelności (pozytywny/negatywny z określeniem spadku ciśnienia) osobno na odcinku od kurka głównego do kurków przed urządzeniami gazowymi i na odcinku od kurka przed urządzeniem do urządzenia gazowego.

Wypełniony wzór protokołu szczelności instalacji gazowej może stanowić część protokołu odbioru instalacji.

Jak wygląda przygotowanie do próby szczelności instalacji gazowej?

Aby próba szczelności instalacji gazowej została przeprowadzona prawidłowo, należy:

 • sprawdzić zgodność ułożenia przewodów gazowych z projektem,
 • sprawdzić zgodność ułożenia rur spalinowych z projektem,
 • sprawdzić materiały użyte do budowy instalacji gazu,
 • sprawdzić jakość połączeń skręcanych, spawanych i zaprasowywanych.

Natomiast po wykonaniu próby szczelności instalacji gazowej, należy ocenić szczelność według przepisów niemieckich DVGW-TRGI 1986. Wzór protokół szczelności instalacji gazowej można wypełnić więc jednym z 3 stopni szczelności, w zależności od zamierzonej wielkości przecieków gazu.

Odczyt:

 • poniżej 1 1/h oznacza szczelność pełną – przewody można eksploatować,
 • 1,0-5,0 1/h oznacza szczelność obniżoną – należy przywrócić szczelność w ciągu 4 tygodni,
 • powyżej 5 1/h oznacza, że przewody są nieszczelne – wymagają natychmiastowego wyłączenia z eksploatacji.

 

Jak powinno być zbudowane przyłącze gazowe?

Aby przyłącze gazowe spełniało normy określone przepisami, musi zostać właściwie wykonane. Gaz doprowadza się do budynków za pomocą giętkich rur polietylenowych. Spółka gazownicza wykonuje tą część przyłącza, która kończy się na zaworze głównym w skrzynce gazowej. Dalszą część przyłącza wykonuje inwestor, czyli odbiorca gazu.

Koniecznym elementem przyłącza jest reduktor ciśnienia, który obniża ciśnienie gazu do poziomu pozwalającego na zasilanie urządzeń domowych. Obok niego niezwykle ważną częścią przyłącza jest też gazomierz, który wskazuje zużycie gazu.

Skrzynka gazowa musi być wentylowana, wykonana z niepalnego materiału i zabezpieczona przed dostępem niepowołanych osób. Do skrzynki dostęp może mieć tylko odbiorca gazu i pracownik gazowni.

Prawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych

Podczas kontroli i sporządzania protokołu osoba wykonująca test szczelności instalacji często instruuje odbiorcę energii w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzeń gazowych. Sprzęty tego typu znajdują się pod szczególnym nadzorem – należy montować je i użytkować ze wzmożoną uwagą.

Niezbędne jest przestrzeganie zaleceń producenckich, których celem jest zapewnienie użytkownikom maksymalnego bezpieczeństwa. Nawet lokalizacja kuchenek, kotłów czy podgrzewaczy gazowych nie może być przypadkowa.

Kotły gazowe montuje się z reguły w odpowiednio przygotowanych do tego celu pomieszczeniach, a kuchenek nie umieszcza się pod samym oknem. Niedopuszczalne jest montowanie urządzeń gazowych w szafkach czy schowkach, czyli w zabudowie.

Rury z gazem wewnątrz mieszkania można zasłonić płytami gipsowo-kartonowymi, a w pomieszczeniach niemieszkalnych zaleca się, aby przebiegały one po wierzchu ścian.

Poza tym, przed wszystkimi urządzeniami gazowymi powinien znajdować się zawór, który odetnie dopływ paliwa w przypadku zagrożenia wybuchem.

 

Słowo końcowe

Instalacje gazowe są najniebezpieczniejszą częścią wszystkich instalacji w nieruchomości, dlatego tak ważne jest sprawdzenie jakości połączeń skręcanych, prasowanych jak i spawanych w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem.

Protokół z przeprowadzenia głównej próby gazowej bardzo często jest częścią protokołu odbioru instalacji gazowej. Warto też pamiętać, że tak samo jak ważny jest protokół z próby szczelności instalacji gazowej, tak samo ważny jest przegląd instalacji gazowej.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze