Podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej WZÓR

Jak napisać podanie o przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej? w przedszkolach z reguły tworzone są oddziały jednorodne wiekowo, na przykład 3-latki, 4-latki, 5-latki. Jeśli dziecko ma zostać przeniesione do innej grupy, powinno to nastąpić z uzasadnionych powodów.

Przeniesienia może dokonać dyrektor przedszkola na wniosek rodziców lub za ich zgodą. Przed złożeniem podania o przeniesienie dziecka do innej grupy, warto zapoznać się z zasadami tworzenia oddziałów przedszkolnych i dokonywania zmian w tym zakresie. Zasady te powinny zostać ujęte w statucie przedszkola.

Wstęp

podanie-o-przeniesienie-do-innej-grupy-przedszkolnej-wzor-pdf-docJak przygotować pismo o zmianę grupy w przedszkolu? aby pismo spełniło wszystkie formalne wymagania i wywołało oczekiwane skutki, powinno zawierać w swojej treści kilka ważnych informacji i elementów, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz poniżej:

Podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej wzór

podanie-o-przeniesienie-do-innej-grupy-przedszkolnej-wzor-pdf-doc

Podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej wzór

Kto decyduje o przydzieleniu dziecka do danej grupy przedszkolnej?

O tym, do której grupy przedszkolnej przynależeć będzie każde zapisane do placówki dziecko, decyduje kierujący przedszkolem dyrektor. To również on – kierując działalnością przedszkola – każdego roku przygotowuje organizację wychowania, nauczania i opieki przedszkolnej.

Organizacja pracy przedszkola powinna być zgodna z postanowieniami statutu placówki, opracowanego z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie ramowego statutu przedszkola.

Zgodnie z tymi przepisami:

 • podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, do którego zazwyczaj przydzielane są dzieci w zbliżonym wieku, ale również z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, a także rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

Oznacza to, że dyrektor wcale nie musi tworzyć oddziałów jednorodnych wiekowo. Może wziąć pod uwagę szczególne uzdolnienia lub szczególne potrzeby dzieci, przypisując je odpowiednio do grup młodszych lub starszych. Na tej podstawie rodzice mają też prawo złożyć podanie o przeniesienie do innej grupy w przedszkolu.

Dyrektor może przenieść dziecko do innej grupy przedszkolnej

Zmiana grupy w przedszkolu nie zawsze jest wynikiem wniosku złożonego przez rodziców. Niekiedy to z woli dyrektora dziecko jest przenoszone do innej grupy. Nie dzieje się tak jednak w trakcie semestru, lecz dopiero od nowego roku szkolnego.

Co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne. Rodzice dzieci przyjętych do placówki w latach ubiegłych składają natomiast deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Odpowiednie pismo w takiej sprawie powinni złożyć w terminie 7 dni przed terminem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Co ważne, złożenie deklaracji zapewnia dziecku miejsce w przedszkolu, ale nie gwarantuje miejsca w tej samej grupie. Dyrektor może bowiem dokonywać przesunięć dzieci z oddziału do oddziału, na przykład ze względów organizacyjnych – tak, aby w żadnym z oddziałów nie było więcej niż 25 uczniów.

 

Na jakiej podstawie można dokonać przeniesienia dziecka do innej grupy przedszkolnej?

Przeniesienie dziecka do innej grupy w przedszkolu może zostać uzasadnione przyczynami natury rozwojowej.

Przedszkola opierają bowiem swoją pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą na programie wychowania przedszkolnego, który stanowi całość procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez podziału na konkretne grupy wiekowe.

Program wychowania przedszkolnego określa jedynie minimalne umiejętności, które musi posiadać dziecko kończące wychowanie przedszkolne.

To zatem nauczyciele układają program dla dzieci w poszczególnych grupach, w oparciu o wymagania podstawy programowej.

Warto pamiętać więc, że ich obowiązkiem jest podejmowanie takich działań, które pozwolą zindywidualizować wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dobór metod i form pracy do poziomu rozwoju i potrzeb każdego przedszkolaka.

Zadaniem nauczycieli jest też:

 • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, w tym informowanie rodziców o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, a także informowanie rodziców o rozwoju i zachowaniu ich dziecka,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych, które mają na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, a także dokumentowanie tych obserwacji.

Na tej podstawie można sporządzić i uzasadnić wniosek o przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej.

Jak przenieść dziecko do innej grupy przedszkolnej?

Rodzice mogą przenieść dziecko do innej grupy poprzez złożenie w tej sprawie oficjalnego wniosku do dyrektora placówki. Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór podania o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej, który uwzględnia następujące elementy:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy – rodziców dziecka,
 • dane adresata – dyrektora przedszkola,
 • odpowiedni tytuł,
 • wskazanie aktualnej grupy przedszkolnej, do której rodzice chcą przenieść dziecko,
 • uzasadnienie wniosku (np. odwołanie się do opinii nauczycieli na temat rozwoju i zachowania dziecka, lub inne powody dla których staramy się o przeniesienie dziecka),
 • podpis wnioskodawcy.

O tym, czy wniosek okaże się skuteczny, zadecyduje przede wszystkim liczebność docelowej grupy przedszkolnej (przypomnijmy, że nie mogą one przekraczać 25. osób) oraz uzasadnienie prośby o przeniesienie dziecka.

Zasadne może okazać się więc wykazanie, że dziecko nie radzi sobie w grupie starszaków lub wręcz przeciwnie – że wykazuje się ponadprzeciętnymi zdolnościami i powinno zostać przeniesione do wyższej grupy wiekowej.

 

Kilka słów na koniec

Prośba o przeniesienie dziecka do innej grupy w przedszkolu (np. do innej grupy wiekowej) przeznaczona jest dla rodziców, których dzieci z przeróżnych powodów i różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą uczęszczać do obecnej grupy przedszkolnej.

W skrajnych przypadkach możliwe jest także przeniesienie dziecka do innego przedszkola. Gotowy wzór pisma o przeniesienie dziecka do innego przedszkola <– pobierzesz tutaj.

Czy w obecnym stanie prawnym, przepisy regulują przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej? niestety nie, i wszystkie warunki takiego przeniesienia powinny znaleźć się w statucie danego przedszkola.

*Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas wzór pisma znacznie ułatwi wam przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze