Wniosek o przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej WZÓR

Jak napisać podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej? Chociaż w większości przedszkoli publicznych tworzone są jednorodne wiekowo oddziały, nie oznacza to, że trzylatek musi uczęszczać do grupy 3-latków, a pięciolatek do grupy 5-latków. Dyrektor może przenieść dziecko z własnej inicjatywy, za zgodą rodziców lub na ich wniosek. Zasady tworzenia pododdziałów przedszkolnych i dokonywania zmian w tym zakresie określa z reguły statut przedszkola.

Wprowadzenie

wniosek-o-przeniesienie-dziecka-do-innej-grupy-przedszkolnej-wzor-pdf-docZanim rodzic złoży pismo o zmianę grupy w przedszkolu, powinien zapoznać się zatem z treścią tego dokumentu, oraz przygotować stosowny wniosek. Aby ułatwić Ci jego przygotowanie, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej wzór

wniosek-o-przeniesienie-dziecka-do-innej-grupy-przedszkolnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej wzór

Grupy przedszkolne nie muszą być jednorodne wiekowo

Kierujący przedszkolem dyrektor co roku planuje organizację wychowania, nauczania i opieki przedszkolnej. Decyduje o tworzeniu grup przedszkolnych oraz o przydzielaniu każdego zapisanego do placówki dziecka do poszczególnych oddziałów.

Obowiązują go w tym zakresie postanowienia statutu placówki, opracowane uprzednio na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie ramowego statutu przedszkola. 

To właśnie w tych przepisach zawarte zostały zasady tworzenia grup przedszkolnych. Zgodnie z nimi:

 • liczba dzieci w każdym oddziale nie może przekraczać 25,
 • do oddziałów przedszkolnych przydziela się dzieci w zbliżonym wieku, ale także z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz ewentualnie rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Zatem przeniesienie dziecka do innej grupy w przedszkolu jest jak najbardziej możliwe, jeśli tylko docelowa grupa nie liczy sobie więcej niż 25 osób. Dyrektor nie ma obowiązku przydzielania dzieci do grup jednorodnych wiekowo.

Doskonałym potwierdzeniem tej zasady jest fakt, że bardzo często do placówek przyjmowane są maluchy, które nie ukończyły jeszcze 3-go roku życia, ale są już na tyle komunikatywne i samodzielne, że mogą przynależeć do oddziału trzylatków.

Z czyjej inicjatywy można przenieść dziecko do innej grupy przedszkolnej?

Zmiana grupy w przedszkolu może nastąpić z inicjatywy dyrektora, jednak wyłącznie za zgodą rodziców lub na wniosek o przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej sporządzony przez rodziców, lub opiekunów prawnych ucznia.

Bardzo często przeniesienie dziecka do innej grupy uzasadnione jest kwestiami organizacyjnymi. Co roku odbywa się bowiem rekrutacja na wolne miejsca, w trakcie której przyjmowane są dzieci zarówno do grupy 3-latków, jak i starszaków.

 

Tuż przed nią – na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego – rodzice dzieci już przyjętych składają natomiast deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Taka deklaracja zapewnia dziecku pewne miejsce w placówce, jednak nie w konkretnej grupie. Jeśli więc zajdzie taka potrzeba, na przykład przy przekroczeniu liczby 25 osób w oddziale, dyrektor może zdecydować o przeniesieniu dziecka do innej grupy przedszkolnej. 

Nie tylko kwestie organizacyjne przemawiają za zmianą grupy w przedszkolu. Niekiedy takie rozwiązanie uzasadniają przyczyny natury rozwojowej. Każde przedszkole opiera swoją pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą na programie wychowania przedszkolnego.

Program ten obejmuje całość procesu wspomagania rozwoju dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym – bez podziału na grupy wiekowe. Głównym założeniem jest bowiem określenie minimalnych umiejętności, które musi posiadać dziecko kończące wychowanie przedszkolne.

Program nie wskazuje, w jakim wieku mały uczeń powinien opanować każdą umiejętność, zatem to od nauczycieli zależy, jak będzie prezentował się plan nauczania w poszczególnych grupach. Oczywiście, musi on opierać się na wymaganiach podstawy programowej.

Nauczyciele w przedszkolu mają obowiązek maksymalnie zindywidualizować wspomaganie rozwoju każdego dziecka, odpowiednio dobierając metody i formę pracy do potrzeb i poziomu rozwoju małych uczniów. Muszą także współpracować w rodzicami poprzez:

 • informowanie o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
 • informowanie o rozwoju i zachowaniu ich dziecka.

Co więcej, z prowadzonych obserwacji pedagogicznych, które mają na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, nauczyciele powinni sporządzać dokumentację, która może stanowić podstawę przeniesienia dziecka do innej grupy przez dyrektora z jego inicjatywy lub na wniosek rodziców. 

Jak napisać wniosek o przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej?

Wiedząc, że rodzice mają prawo wnioskować o przeniesienie dziecka do innej grupy ze względu na jego szczególne potrzeby rozwojowe lub wyjątkowe umiejętności, opiekunowie mogą wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór podania o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej, aby uzyskać zgodę dyrektora placówki i umieścić swoją pociechę w innym oddziale.

Pismo w tej sprawie powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy – rodziców/opiekunów prawnych dziecka,
 • dane adresata – dyrektora przedszkola,
 • odpowiedni tytuł,
 • wskazanie grupy, do której rodzice chcą przenieść dziecko,
 • uzasadnienie wniosku, 
 • podpis wnioskodawcy.

 

Wniosek powinien zostać rozpatrzony pozytywnie, jeśli pozwala na to liczebność wskazanej grupy przedszkolnej.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze