Zgoda na wyjście dziecka poza teren szkoły WZÓR

Jak napisać zgodę na wyjście dziecka poza teren szkoły? rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym często proszeni są o przygotowanie zgody na wyjście swojej pociechy poza teren szkoły, na przykład do kina, parku czy do teatru. Warto wiedzieć, że takie oświadczenie nie może zostać napisane w całkowicie dowolny sposób.

Wprowadzenie

zgoda-na-wyjscie-dziecka-poza-teren-szkoly-wzor-pdf-docZgoda na wyjście dziecka poza teren szkoły musi zawierać kilka niezbędnych elementów, nawet jeśli dotyczy jedynie wyjścia z placówki i samodzielnego powrotu do domu. Jak napisać zgodę na wyjście dziecka ze szkoły? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, którą pobierzesz poniżej:

Zgoda na wyjście dziecka poza teren szkoły wzór

zgoda-na-wyjscie-dziecka-poza-teren-szkoly-wzor-pdf-doc

Zgoda na wyjście dziecka poza teren szkoły wzór

Zgoda na wyjście ze szkoły i powrót do domu

Zgoda na wyjście poza teren szkoły nie zawsze dotyczy wyjazdu na wycieczkę. Czasami jest to jedynie zgoda na wyjście dziecka ze szkoły i samodzielny powrót dziecka do domu.

Należy pamiętać bowiem, że zgodnie z przepisami dziecko bez opieki dorosłej osoby nie może samodzielnie poruszać się po drodze, a to znaczy, że nie może też samodzielnie wychodzić ze szkoły.

Mówi o tym, chociażby prawo drogowe w brzmieniu:

Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. (art. 43)

Do tematu odnosi się też kodeks wykroczeń, a dokładniej art. 89 w brzmieniu:

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Zatem rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, pozwalając mu samodzielnie poruszać się po drodze, naraża się na karę grzywny lub nagany. Samodzielnie do domu może wrócić jedynie dziecko, które:

 • ma więcej niż 7 lat,
 • posiada pisemną zgodę rodzica na wyjście poza teren szkoły,
 • porusza się chodnikiem i nie musi przechodzić przez drogę.

Nawet starsze dziecko nie będzie mogło samodzielnie wracać do domu, jeśli znajduje się on daleko od szkoły – wymaga przejścia przez ulicę, po której poruszają się samochody.

Co powinna zawierać zgoda rodziców na wyjście dziecka poza teren szkoły?

Zgoda rodziców na wyjście dziecka poza teren szkoły – do domu, ale też na krótką wycieczkę, na przykład do kina czy do muzeum – musi zawierać kilka określonych elementów.

Najłatwiej jest przygotować stosowny dokument w oparciu o nasz wzór zgody na wyjście dziecka poza teren szkoły, który uwzględnia:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane adresata, czyli np. szkoły podstawowej nr 4,
 • odpowiedni nagłówek: “Zgoda na wyjście mojego dziecka”,
 • zwrot zawierający wyrażenie zgody na wyjście córki/syna (imię i nazwisko dziecka) z placówki szkoły do … (domu, kina, teatru i tak dalej),
 • podpis rodzica.

W przypadku zgody na samodzielne powroty dziecka ze szkoły, w piśmie warto uwzględnić też:

 • numer telefonu rodzica,
 • oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka podczas samodzielnego powrotu do domu.

Jest to niezwykle ważne, bowiem w przeciwnym razie odpowiedzialność za dziecko opuszczające placówkę ponosiłby nauczyciel lub dyrektor.

 

Zgoda rodziców na wycieczkę szkolną

Zgoda rodziców na opuszczanie terenu szkoły i samodzielny powrót dziecka do domu to nie to samo, co zgoda rodziców na wycieczkę szkolną. Ta druga – w formie pisemnej – wymagana jest w przypadku wyjazdów związanych z krajoznawstwem i/lub turystyką.

Mówi o tym treść Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055), a konkretnie art. 8 tego aktu prawnego w brzmieniu:

Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej.

Zgoda na wycieczkę dotyczy wycieczek krajoznawczo-turystycznych, czyli wyjazdów:

 • przedmiotowych, związanych z realizacją programu wychowania lub programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,
 • krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, które organizuje się w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i w celu wykorzystania tej wiedzy w praktyce,
 • specjalistycznych, krajoznawczo-turystycznych, do których uczniowie muszą przygotować się pod względem kondycyjnym i sprawnościowym, a także pod względem umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem z uwagi na fakt, że program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną czy długodystansową.

Co musi uwzględniać zgoda na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą?

Zgoda na wycieczkę szkolną musi zawierać znacznie więcej informacji niż zgoda na wyjście poza teren szkoły, na przykład do kina. W zależności od rodzaju, celów i programu wyjazdu, w dokumencie warto zawrzeć:

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce,
 • prośbę lub zgodę na podanie leków przeciw chorobie lokomocyjnej,
 • zgodę na leczenie ambulatoryjne,
 • zapis o odpowiedzialności finansowej za szkody materialne, które mogą wyrządzić uczniowie w trakcie wyjazdu,
 • oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za dojazd dziecka na miejsce zbiórki przed wycieczką oraz za odebranie dziecka po powrocie,
 • informacje na temat stanu zdrowia dziecka, w tym informacje o chorobach przewlekłych, alergiach, uczuleniach, lekach podawanych na stałe (ze wskazaniem dawki i pory podania każdego leku),
 • dane kontaktowe do rodziców, które umożliwią błyskawiczny kontakt z opiekunem o każdej porze (aktualny numer telefonu komórkowego).

Nie każda zgoda na wycieczkę szkolną musi uwzględniać wszystkie ze wskazanych elementów. Konkretne wymagania w tym zakresie mogą zostać ujęte w dokumentacji wycieczki, na którą składa się:

 • karta wycieczki,
 • harmonogram wycieczki,
 • regulamin wycieczki, przygotowywane przez kierownika wycieczki.

W dokumentacji wyjazdu może znaleźć się też lista uczestników, plan finansowy i kopia ubezpieczenia uczniów na czas wycieczki. Na tej podstawie rodzic może poznać charakter wyjazdu, a także zapoznać się z jego celem i programem, co pomoże mu ująć w swojej zgodzie wszystkie niezbędne informacje.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wybrane przez kierownika wycieczki środki lokomocji, zwłaszcza jeśli dziecko źle znosi podróże.

Oczywiście, ujmując w zgodzie na wycieczkę informacje o chorobach i przyjmowanych lekach, rodzic nie może zapomnieć o spakowaniu ich na wyjazd. Natomiast kwestie związane z podaniem leków powinien ustalić z opiekunem wyjazdu, którego zadaniem jest sprawowanie opieki nad uczniami i dbanie o ich bezpieczeństwo.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze