Zgoda rodziców na wycieczkę szkolną WZÓR

Jak sporządzić zgodę rodziców na wycieczkę szkolną? zgoda rodziców na taką wycieczkę jest wymagana zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Warto podkreślić jednak, że nie każde wyjście poza teren przedszkola czy szkoły jest wycieczką. Wycieczka musi mieć związek z działalnością turystyczno-krajoznawczą.

Wprowadzenie

zgoda-rodzicow-na-wycieczke-szkolna-wzor-pdf-docJak powinna wyglądać pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce szkolnej? aby dokument spełniał wszystkie formalne wymagania, w jego treści powinny znaleźć się niezbędne informacje i elementy. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody rodziców, którą pobierzesz poniżej:

Zgoda rodziców na wycieczkę szkolną wzór

zgoda-rodzicow-na-wycieczke-szkolna-wzor-pdf-doc

Zgoda rodziców na wycieczkę szkolną WZÓR

Czy potrzebna jest zgoda rodziców na wycieczkę szkolną?

O tym, że zgoda na wycieczkę szkolną jest wymagana, czytamy w treści Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055). Zgodnie z treścią art. 8 tegoż aktu prawnego:

§ 8. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej.

Należy podkreślić jednak, że pisemna zgoda dotyczy wycieczek szkolnych, a nie każdego wyjścia poza teren placówki. Oznacza to, że przepisy odnoszą się do wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Wspomniane rozporządzenie wylicza formy turystyki i krajoznawstwa podlegające pod tę zasadę.

Zgoda na wyjazd na wycieczkę jest więc wymagana w przypadku wyjazdów krajowych i zagranicznych, w odniesieniu do wycieczek:

 • przedmiotowych – realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania lub programu nauczania w ramach jednego, lub kilku przedmiotów,
 • krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku,
 • specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, do których uczniowie muszą przygotować się pod względem sprawnościowym oraz pod względem umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, ponieważ program wycieczki przewiduje aktywność turystyczną, fizyczną czy długodystansową na szlakach turystycznych.

Jak powinna wyglądać zgoda na wycieczkę?

Wiele szkół oferuje gotowy do wypełnienia wzór zgody rodziców na wycieczkę szkolną, jednak nie wszystkie placówki ułatwiają opiekunom to zadanie, a wtedy pojawia się pytanie – co powinna zawierać zgoda na wyjazd dziecka na wycieczkę?

Jeśli szkoła nie dostarcza rodzicom gotowego formularza, warto zajrzeć do treści karty i regulaminu wycieczki, w których często uwzględnione jest specjalne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych na udział dziecka w wycieczce. Dokument powinien zawierać też prośbę/zgodę na podanie leków przeciw chorobie lokomocyjnej.

Oświadczenie na wycieczkę – zwłaszcza zagraniczną – musi uwzględniać zgodę na leczenie ambulatoryjne. Nierzadko w gotowych do wypełnienia wzorach zgody na wyjazd dziecka znajduje się też zapis o odpowiedzialności finansowej za szkody materialne, jakie mogą wyrządzić uczniowie w trakcie wyjazdu.

Niezbędnym elementem pisma jest również przyjęcie przez rodziców odpowiedzialności za dotarcie dziecka na miejsce zbiórki przed wycieczką i odebranie dziecka po powrocie.

Przygotowując pisemną zgodę na wycieczkę, rodzice powinni ująć w tym dokumencie wszelkie ważne informacje na temat stanu zdrowia swojej pociechy.

Należy odnieść się nie tylko do chorób przewlekłych, z jakimi zmaga się dziecko, ale również do alergii czy uczuleń. Konieczne jest wyliczenie przyjmowanych na stałe leków z uwzględnieniem dawki i pory podania każdego środka.

Podstawą w takim dokumencie są też dane kontaktowe do rodziców, najlepiej aktualny numer telefonu komórkowego, a nawet numer służbowy, aby w nagłych przypadkach możliwy był szybki kontakt z opiekunem ucznia.

 

Dokumentacja wycieczki szkolnej

Jeśli rodzic nie ma pewności, jakie informacji powinien zawrzeć w swojej zgodzie na wycieczkę szkolną, może zapoznać się wcześniej z jej dokumentacją, która musi uwzględniać najważniejsze dane związane z wyjazdem. Dokumentacja wycieczki szkolnej to:

 • karta wycieczki,
 • regulamin wycieczki,
 • harmonogram wycieczki.

Oprócz tych podstawowych dokumentów często dołącza się do dokumentacji również listę uczestników i wzór planu finansowego, a także kopię dowodu ubezpieczenia uczniów na czas wyjazdu. Pełna dokumentacja zawiera więc informacje o charakterze wyjazdu, jego celach i ogólnych założeniach programowych.

W dokumentacji znaleźć można też dane kierownika wycieczki i informacje o wybranych środkach lokomocji, co będzie szczególnie ważne w przypadku dzieci z chorobą lokomocyjną.

Kierownik i opiekun wycieczki

Nie wiedząc, jakie informacje są wymagane w zgodzie na dany wyjazd, rodzic może skontaktować się z kierownikiem lub opiekunem wycieczki, aby uzyskać od nich pomoc w przygotowaniu stosownego oświadczenia.

Zgodnie z przepisami, kierownik wycieczki zajmuje się:

 • opracowaniem programu i regulaminu wycieczki,
 • zapoznaniem rodziców, uczniów i opiekunów wycieczki z jej regulaminem i programem,
 • zapewnieniem warunków do realizacji programu wycieczki i przestrzegania regulaminu, a także sprawowaniem nadzoru w tym zakresie,
 • zapoznaniem uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa,
 • określeniem zadań opiekunów wycieczki w zakresie: realizacji programu wycieczki i zapewnienia uczniom opieki,
 • nadzorowaniem zaopatrzenia opiekunów i uczniów w odpowiedni sprzęt, apteczkę i wyposażenie,
 • organizowaniem transportu, wyżywienia, noclegów,
 • dokonaniem podziału zadań wśród uczniów,
 • dysponowaniem środkami finansowymi na organizację wycieczki,
 • dokonaniem podsumowania, oceny i rozliczenia wycieczki po jej zakończeniu.

Opiekun wycieczki ma natomiast:

 • sprawować opiekę nad uczniami,
 • współpracować z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji jej programu i przestrzegania regulaminu,
 • sprawować nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki,
 • nadzorować wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
 • wykonywać zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

Funkcje opiekuna wycieczki i kierownika wycieczki za zgodą dyrektora szkoły może pełnić jedna osoba. Co ważne, nie musi to być jeden z pedagogów.

Opiekunem i kierownikiem wycieczki może być dowolna osoba pełnoletnia, posiadająca przygotowanie do realizacji zadań kierownika wycieczki, w tym przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

Z taką osobą powinien więc skontaktować się rodzic, który nie wie, jakie informacje musi zawrzeć w zgodzie na wyjazd dziecka.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze