Żądanie spłaty starego rachunku za TELEFON a przedawnienie!?

Witam serdecznie, ponad 15 lat temu wzięłam telefon na abonament w PLUS-ie, dziś przyszło pismo od komornika sądowego, że mam do zapłacenia 13.600 zł, 13 lat przebywałam za granicą, nie dostawałam żadnych zawiadomień czy ponagleń.

Czy dług w PLUS-ie uległ przedawnieniu? czy mogę napisać wniosek o przedawnieniu rachunku telefonicznego? jeśli tak to do kogo? do komornika? do PLUS-a?


Przedawnienie długu za telefon

Witam, ogólne kwestie i zasady związane z przedawnieniem reguluje kodeks cywilny. Istnieją dodatkowo przepisy szczególne, które doprecyzowują zagadnienia ogólne, albo wprowadzają inne terminy przedawnienia. Dobrze zatem, że doprecyzowałaś, że interesuje Cię przedawnienie abonamentu telefonicznego.

Kodeks cywilny wskazuje, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia.

Powyższe nie odnosi się do sytuacji, w której dłużnik zrzeknie się zarzutu przedawnienia, co jednak nie jest możliwe przed upływem terminu przedawnienia, albowiem takie zrzeczenie jest nieważne.

Terminy przedawnienia kodeks cywilny reguluje w art. 118, wskazując na sześcioletni termin przedawnienia jako zasadę ogólną oraz na trzyletni termin przedawnienia w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W Twoim przypadku interesować będzie nas właśnie ten drugi termin – trzyletni.

Termin przedawnienia według ogólnej zasady uległ niedawno skróceniu z dziesięcioletniego na sześcioletni, jednak nie ma to znaczenia dla Twojej sytuacji.

Odnośnie Twojego przypadku nie ma również znaczenia zmiana, która nastąpiła w odniesieniu do końcowego terminu przedawnienia.

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, bądź jeżeli wymagalność zależna jest od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

W Twoim przypadku należy zatem zwrócić uwagę na poszczególne miesiące abonamentu i terminy ich wymagalności. Każda należność potwierdzona rachunkiem będzie przedawniać się po upływie trzech lat liczonych od dnia jej wymagalności.

Każda należność będzie miała zatem inny termin przedawnienia. Musisz zatem ustalić w jakim okresie powstał dług, kiedy nastąpiła wymagalność każdego ze świadczeń, co pozwoli Ci na ustalenie początkowego terminu przedawnienia oraz kiedy nastąpił termin przedawnienia.

Podstawowym skutkiem upływu terminu przedawnienia jest powstanie po stronie zobowiązanego kompetencji do skutecznego uchylenia się od zaspokojenia roszczenia.

Z kompetencją tą jest związane wygaśnięcie kompetencji uprawnionego do skutecznego żądania od organu stosującego prawo nakazania zobowiązanemu zaspokojenia przedawnionego roszczenia.

Czyli wierzyciel nie może nasłać na dłużnika komornika, bo sąd oddali taki wniosek ze względu na przedawnienie rachunku telefonicznego!

Nastąpienie pełnych skutków prawnych przedawnienia roszczenia wymaga jednak podjęcia przez zobowiązanego określonego działania, tj. podniesienia zarzutu przedawnienia, z powołaniem się na skutek prawny wynikający z upływu czasu.

Warto pamiętać, że upływ terminu przedawnienia nie powoduje wygaśnięcia roszczenia, a spełnienie świadczenia w wykonaniu przedawnionego roszczenia stanowi, co do zasady, prawidłowe wykonanie zobowiązania.

Ponadto, co również istotne, realizacja przedawnionego roszczenia nie skutkuje bezpodstawnym wzbogaceniem podmiotu uprawnionego.

Z tego właśnie powodu wierzyciele często występują do Sądu z pozwem o zapłatę roszczeń przedawnionych, licząc, że dłużnik nie podniesie zarzutu przedawnienia.

Jak wnieść zarzut przedawnienia rachunku telefonicznego?

Zarzut przedawnienia rachunku za telefon należy podnieść w postępowaniu, w którym został wydany nakaz zapłaty. W związku z tym, że nie otrzymałaś korespondencji sądowej na etapie postępowania o zapłatę nie miałaś wtedy możliwości podniesienia przedmiotowego zarzutu.

Zarzut definiowany jest jako materialno-prawne uprawnienie polegające na odmowie zadośćuczynienia roszczeniu. Jego podniesienie skutkuje wygaśnięciem określonego uprawnienia podmiotu uprawnionego (uprawnienia do skutecznego żądania od organu lub podmiotu stosującego prawo nakazania zobowiązanemu zaspokojenia przedawnionego roszczenia).

Nie jest dopuszczalne podniesienie zarzutu przedawnienia w sposób dorozumiany, z powołaniem się na okoliczności faktyczne, które prowadzą do wniosku o upływie terminu przedawnienia, nie jest natomiast wymagane wskazanie podstawy prawnej, zarówno samego zarzutu, jak i terminu przedawnienia danego roszczenia.

Zarzut przedawnienia rachunku telefonicznego musi być podniesiony w postępowaniu przed sądem w najwcześniejszym możliwym terminie, tj. zasadniczo na etapie postępowania rozpoznawczego (na przykład w odpowiedzi na pozew czy sprzeciwie od nakazu zapłaty).

Zasadniczo zarzut może być podniesiony poza sądem, jednakże uznaje się, że skutki takiej czynności nie będą wykazywały jakiejkolwiek doniosłości.

Jak dalej postępować?

W tym momencie zaczęłabym od ubiegania się do otrzymania od komornika zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego oraz odpisu tytułu wykonawczego na podstawie którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nie wiem jaką korespondencję otrzymałaś od komornika, ale jeżeli jest to właśnie wspomniana przeze mnie powyżej korespondencja, to masz możliwość wzruszenia prawomocnego tytułu egzekucyjnego (nakazu zapłaty bądź wyroku).

Od momentu dowiedzenia się o wszczęciu postępowania masz 7 dni na wystąpienie do sądu, który wydał tytuł egzekucyjny z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia środka zaskarżenia.

Ważne, że wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu musisz wykonać czynność, o której przywrócenie wnosisz. Zatem, jeżeli ustalisz u komornika, że prowadzi on egzekucję na podstawie nakazu zapłaty, to wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu musisz musisz złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty podnosząc w nim zarzut przedawnienia rachunku za telefon.

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

We wniosku opisujesz to, dlatego nie mogłaś wykonać czynności zaskarżenia w terminie (przebywanie za granicą – czyli niekatulany adres).

Ważne, że niewykonanie czynności w terminie nie może być zawinione. Oprócz tego warto w tym samym terminie wystąpić z wnioskiem o prawidłowe doręczenie tytułu egzekucyjnego i tutaj ważne abyś wykazała, że nie mieszkałaś w Polsce, najlepiej dokumentami, możesz również podać świadków na tę okoliczność, jeżeli nie byłaś zameldowana w Polsce w tym czasie, możesz zwrócić się o zaświadczenie do odpowiedniego urzędu.

Ponadto dobrze jest złożyć wniosek o uchylenie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności oraz zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

Najlepiej taki komplet pism wysłać w terminie przewidzianym dla wniosku o przywrócenie terminu, ponieważ jest różna praktyka sądów pod względem rozpoznawania tego typów spraw: jedne sądy przywracają termin, a inne postanawiają o prawidłowym doręczeniu nakazu zapłaty i uchylają postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

Jeżeli zdarzy się to drugie, po doręczeniu nakazu zapłaty i pozwu otwiera Ci się termin na zaskarżenie tytułu egzekucyjnego w terminie 14 dni sprzeciwem.

I tak jak już pisałam, w pierwszej kolejności podnosisz zarzut przedawnienia. Niestety kwestia wzruszalności prawomocnego tytułu egzekucyjnego jest dość czasochłonna.

Ważne jest również to, czy w czasie biegu terminu przedawnienia wystąpiło jego przerwanie lub zawieszenie.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia oznacza, że bieg terminu nie rozpoczyna się, a jeżeli już się rozpoczął to ulega zawieszeniu w przypadku określonych przez kodeks sytuacji.

Okoliczności zawieszenia biegu terminu przedawnienia są następujące:

 1.  odnośnie roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej;

 2. w przypadku roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;

 3. co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;

 4. co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody. Nie będę tutaj po kolei omawiać wszystkich wskazanych powyżej sytuacji, albowiem raczej nie odnoszą się one do Twojego wypadku.

Przerwanie biegu przedawnienia reguluje natomiast art. 123 kodeksu cywilnego i wymienia w tym katalogu takie sytuacje jak:

 1. każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

 2. uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

 3. wszczęcie mediacji.

Czy bieg przedawnienia został przerwany?

Pierwszą przesłanką przerwania biegu przedawnienia rachunku telefonicznego jest podjęcie określonej aktywności (działania) przez uprawnionego do jego dochodzenia.

Czynnością taką będzie wytoczenie powództwa, gdzie bieg przedawnienia przerywa się w chwili wniesienia pozwu.

Jednakże czynnościami powodującymi przerwanie biegu przedawnienia mieszczącymi się w tym katalogu będą również inne czynności procesowe przedsięwzięte przez uprawnionego przed sądem, nakierowane na realizację roszczenia, takie jak:

 • wniesiony przed wytoczeniem powództwa wniosek o jego zabezpieczenie,
 • wszczęte postępowanie pojednawcze (tzn. zawezwanie do próby ugodowej) czy wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • bądź złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

W zakresie drugiej ze wskazanych przeze mnie przesłanek przerwania biegu przedawnienia należy stwierdzić, czy w Twoim przypadku nie doszło do jej spełnienia.

Uznając roszczenie, stwarza się po stronie wierzyciela przekonanie, iż może on skutecznie dochodzić swojego roszczenia. Wyróżniane są dwie postacie uznania:

 • uznanie właściwe, mające formę umowy między dłużnikiem a wierzycielem,
 • oraz uznanie niewłaściwe, będące jednostronnym działaniem dłużnika, jak na przykład złożenie oświadczenia o dobrowolnej spłacie zadłużenia i podanie harmonogramu spłat.

Bieg przedawnienia przerywa także wszczęcie mediacji na podstawie umowy lub na wniosek jednej ze stron przed wszczęciem postępowania sądowego.

Skutek prawny w postaci przerwania biegu przedawnienia następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie.

Podsumowując

Mam nadzieję, że dostatecznie i w zrozumiały sposób wyjaśniłam Ci materię przedawnienia oraz tego, jak należy postąpić, aby skutecznie móc podnieść zarzut przedawnienia długu za rachunek telefoniczny. Życzę powodzenia.

Przedawnienie się długu za rachunek telefoniczny

Oświadczenie o przedawnieniu się rachunku telefonicznego

Oświadczenie o przedawnieniu się rachunku telefonicznego

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze