Umowa podwykonawstwa WZÓR do wypełnienia

Jak sporządzić umowę podwykonawstwa? umowa podwykonawstwa to – do pewnego stopnia – kalka umowy o roboty budowlane, którą zawiera inwestor z wykonawcą. Zgodnie z przepisami, podwykonawstwem nazywamy wykonanie części lub całości przedmiotu zamówienia przez podmiot inny niż wykonawca. Dokładną definicję umowy podwykonawstwa zawiera ustawa o zamówieniach publicznych.

Wstęp

umowa-podwykonawstwa-wzor-pdf-docCo powinna zawierać umowa współpracy z podwykonawcą? umowa, aby była pełnoprawna i zabezpieczała obie strony umowy, powinna zawierać w swojej treści kilka niezbędnych elementów i informacji. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia jej wzór, który pobierzesz poniżej:

Umowa podwykonawstwa wzór

Na czym polega umowa o podwykonawstwo?

Umowa podwykonawstwa zawierana jest pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. Zgodnie z nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych jej definicja brzmi:

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9b) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

Umowa podwykonawstwa jest regulowana również przez przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane. W ramach takiego kontraktu wykonawca ma obowiązek oddać obiekt budowlany wykonany zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Natomiast inwestor ma obowiązek przygotowania robót, przekazania terenu budowy, dostarczenia projektu budowlanego, odebrania obiektu i zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

Dodatkowo umowa o podwykonawstwo regulowana jest również jednym, szczególnym przepisem zawartym w Kodeksie cywilnym. Mowa o art. 647, który odnosi się do zawierania umów pomiędzy inwestorem, wykonawcą a podwykonawcą. Zgodnie z treścią tego artykułu, umowa o podwykonawstwo jest nieważna bez zgody inwestora. 

Zgoda inwestora na umowę podwykonawstwa

Inwestor może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą:

 • przed podpisaniem umowy,
 • po zapoznaniu się z projektem umowy,
 • po zawarciu umowy jednak do tego momentu jest ona nieważna.

Zgoda inwestora na umowę o podwykonawstwo może mieć też charakter milczący. Mówimy o milczącej zgodzie, jeśli inwestor w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy lub samej umowy nie zgłosi sprzeciwu ani zastrzeżeń co do jej zawarcia.

Gdyby inwestor zgłosił sprzeciw, umowę należałoby uznać za nieważną. Natomiast w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, obowiązkowe jest uwzględnienie ich w umowie i naniesienie odpowiednich poprawek.

 

Co powinna zawierać umowa na podwykonawstwo?

Umowa wykonawcza z podwykonawcą musi przyjmować formę pisemną pod rygorem nieważności. Taki dokument jest bowiem istotnym dowodem na wypadek ewentualnego sporu sądowego.

Dokument warto sporządzić więc w oparciu o gotowy wzór umowy o podwykonawstwo, który uwzględnia następujące elementy:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • dane stron umowy,
 • określenie celu zawarcia i przedmiotu umowy,
 • określenie zakresu prac,
 • określenie technologii wykonania prac i materiałów koniecznych do realizacji prac,
 • określenie terminu realizacji prac,
 • określenie wysokości wynagrodzenia i sposobu rozliczenia się z podwykonawcą.
 • kary umowne,
 • warunki odstąpienia i wypowiedzenia umowy.

Ważne elementy umowy podwykonawczej

Niektóre elementy umowy o podwykonawstwo warto umówić nieco bardziej szczegółowo. Chodzi między innymi o obowiązki podwykonawcy. Należy pamiętać, że umowa podwykonawcza to – do pewnego stopnia – kalka umowy o roboty budowlane, jaką inwestor zawiera z wykonawcą.

Dokumenty opisują więc w podobny sposób zakres obowiązków podwykonawcy, analogicznie do obowiązków wykonawcy, które ten przekazuje innemu podmiotowi. Umowa musi określać więc:

 • rodzaj prac budowlanych,
 • rodzaj zastosowanych technologii,
 • rodzaj wykorzystanych materiałów,

Nie wystarczy dołączyć do umowy projektu czy kosztorysu prac budowlanych, aby w precyzyjny sposób uregulować kwestię wszystkich obowiązków podwykonawcy. Załączniki z opisem technicznym planowanych robót nie odnoszą się bowiem między innymi do czynności uprzątnięcia placu budowy.

Ważną kwestią jest też czas wykonania robót przez podwykonawcę. Umowa na podwykonawstwo może określać termin wykonania prac za pomocą dat – rozpoczęcia i zakończenia prac – lub za pomocą okresu czasu liczonego w tygodniach czy miesiącach.

Takie terminy nie są jednak wystarczające w przypadku umów dotyczących robót budowlanych. Dokument powinien zawierać także harmonogram, który dokładnie opisuje, w jakim terminie podwykonawca powinien realizować poszczególne etapy robót.

Warto podkreślić, że umowa podwykonawstwa może określać też odstępstwa od tych terminów, uzasadnione czynnikami niezależnymi od podwykonawcy, jak skrajne warunki pogodowe, opóźnienia w przekazaniu terenu budowy czy konieczność wykonania robót dodatkowych,

Na koniec, warto skupić się również na określeniu kar umownych i gwarancji udzielanych wykonawcy. Kary umowne nalicza się z reguły za niedotrzymywanie terminów, na przykład w stawce kwotowej za każdy dzień zwłoki. Natomiast gwarancja odnosi się do prawidłowego wykonania robót budowlanych oraz terminowego usunięcia zgłoszonych wad/usterek.

 

Solidarna odpowiedzialność wobec podwykonawcy

Strony zawierające umowę podwykonawstwa powinny pamiętać o istnieniu tak zwanej solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy.

Odpowiedzialność ta dotyczy zapłaty za wykonane prace. Jeśli wykonawca odmawia wypłaty podwykonawcy – mimo że zrealizował on zlecenie zgodnie z umową – to ma on prawo domagać się zapłaty od inwestora.

Zasada ta nie obowiązuje, jeśli umowę o podwykonawstwo zawarto bez zgody i wiedzy inwestora. W takim przypadku umowa jest nieważna, a solidarna odpowiedzialność wobec podwykonawcy nie obowiązuje.

Oświadczenie wykonawcy

W umowie o podwykonawstwo warto zawrzeć oświadczenie wykonawcy, w którym ten deklaruje, iż:

 • uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia do rozpoczęcia i prowadzenia robót,
 • dysponuje środkami finansowymi na przeprowadzenie prac i zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Po co umieszczać w umowie takie oświadczenie? zdarza się, że w trakcie prac budowlanych wychodzi na jaw, iż inwestor nie uzyskał wszystkich niezbędnych zezwoleń na wykonanie poszczególnych robót.

Prace zostają więc wstrzymane – na czas uzyskania pozwoleń. Podwykonawca musi czekać, a w efekcie nie dotrzymuje terminów określonych w umowie podwykonawstwa i zostaje obciążony karą umowną za zwłokę.

Podstawa prawna: regulacje ustawy prawo zamówień publicznych „PZP”.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze