Reklamacja robót budowlanych wzór

Jak napisać reklamację robót budowlanych? Krzywe ściany, nierówna podłoga, trzeszczące panele podłogowe, grzyb na ścianie, odpadające płytki i inne nieprawidłowości to efekty pracy ekipy budowlano-remontowej, podlegające reklamacji. Inwestor nie musi naprawiać takich mankamentów samodzielnie. Powinien zgłosić reklamację usługi budowlanej lub remontowej firmie, która odpowiada za swoją pracę z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Wstęp

reklamacja-robot-budowlanych-wzor-pdf-docJak napisać stosowny dokument, aby został uznany za prawidłowy i wywołał oczekiwane skutki w postaci uznania reklamacji? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej reklamacji, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór reklamacji prac budowlanych, który pobierzesz poniżej:

Reklamacja robót budowlanych wzór

Kiedy można złożyć reklamację robót budowlanych/remontowych?

Za wykonane prace ekipa remontowo-budowlana odpowiada przede wszystkim z tytułu obowiązkowej rękojmi. W przypadku budowy nieruchomości okres obowiązywania rękojmi wynosi 5 lat. Natomiast w przypadku remontu jest on nieco krótszy i wynosi 2 lata. Gwarancja jest jednak niezależna od rękojmi. 

Z uprawnień z tytułu gwarancji na roboty budowlane lub remontowe inwestor może skorzystać tylko pod warunkiem, że została ona udzielona przez wykonawcę i to tylko w uzgodnionym zakresie. Obowiązki gwaranta i uprawnienia przysługujące inwestorowi w przypadku ewentualnych roszczeń ustala wykonawca.

Strony dowolnie określają okres trwania gwarancji oraz procedurę zgłaszania usterek. Jeżeli zapisy umowy nie określają terminu obowiązywania gwarancji, domyślnie trwa ona 2 lata. W praktyce okres ten bywa zwykle dłuższy i sięga nawet 5 czy 10 lat.

Warto pamiętać, że reklamacja robót budowlanych musi nastąpić nie tylko w terminie obowiązywania rękojmi czy gwarancji, ale również w odpowiednim czasie od wykrycia usterki. Inwestor traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomi wykonawcy o wadzie w ciągu jednego miesiąca od jej wykrycia.

Jak reklamować usługę budowlaną lub remontową?

Reklamacja prac remontowych lub budowlanych może zostać zgłoszona jeszcze w trakcie wykonywania tychże prac, a więc gdy już doszło przekazania terenu budowy. Wystarczy wtedy ustnie wskazać wykonawcy zauważoną usterkę i zlecić jej usunięcie. Jeśli jednak wada zostanie zauważona dopiero po zakończeniu prac i rozliczeniu się z wykonawcą, konieczne będzie zgłoszenie reklamacji. 

Reklamacja źle wykonanej usługi może opierać się na rękojmi lub gwarancji, w zależności od tego, który okres ochronny obowiązuje dłużej i która forma ochrony jest dla inwestora korzystniejsza.

Aby zgłosić reklamację, należy wystosować do wykonawcy odpowiednie pismo, w którym wymienione zostaną wszystkie usterki. Reklamacja usługi budowlanej musi zawierać też żądanie usunięcia wad oraz termin na dokonanie takich czynności. 

Jeśli wykonawca nie dokona poprawek, inwestor ma prawo żądać obniżenia ceny, a w przypadku wad istotnych może nawet odstąpić od umowy i uzyskać zwrot poniesionych kosztów. 

Pisemna reklamacja na usługi budowlane obliguje firmę remontowo-budowlaną do udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dni. Jeśli wykonawca nie odpowie na pismo w tym terminie, reklamację uznaje się za zasadną. 

 

Jak sporządzić pismo reklamacyjne?

Reklamację nieprawidłowego wykonania usługi budowlanej lub remontowej zawsze warto zgłaszać na piśmie, dla celów dowodowych. Jeśli reklamacja zgłaszana jest na podstawie udzielonej dobrowolnie gwarancji, dokładne zasady zgłaszania usterki powinien określić gwarant. 

W większości przypadków do zgłoszenia zauważonej usterki można wykorzystać gotowy wzór reklamacji usługi budowlanej, który powinien zawierać takie elementy, jak:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • dane inwestora składającego reklamację,
  • dane usługodawcy (wykonawcy),
  • opis usterki wraz z określeniem terminu jej dostrzeżenia,
  • żądanie konsumenta, czyli wezwanie do usunięcia usterki w określonym terminie. 

Kiedy wykonawca nie ponosi odpowiedzialności?

Czasami zdarza się, że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą usterkę. Jeśli powstała ona w wyniku zastosowania niewłaściwych lub słabej jakości materiałów, winę za wadę ponosi zwykle inwestor. Jest to jednak uzależnione od faktu uprzedzenia go przez wykonawcę o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu wskutek zastosowania niskiej jakości materiałów budowlanych.

Wykonawca jest więc zwolniony z odpowiedzialności za szkodę wynikającą z wad materiału jeśli:

  • uprzedził inwestora o tym, że wadliwy materiał może doprowadzić do szkody,
  • mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów.

Ważne jest jednak, iż wykonawca musi wykazać, że uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie. Powinien więc zażądać od niego odpowiedniego oświadczenia.

Wadami materiału są przy tym nie tylko wady polegające na jego uszkodzeniach, ale również wady polegające na jego nieprzydatności do wykonania określonych prac. Nieprzydatność może wynikać z zasad techniki budowlanej lub przepisów szczególnych dotyczących norm, jakie powinny spełniać materiały budowlane.

Co do zasady, jeżeli zamawiający zażąda usunięcia wady, wykonawca zobowiązany jest dokonać tego w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności. Może jednak również odmówić usunięcia wady w sytuacji, gdy:

  • byłoby to niemożliwe,
  • wymagałoby nadmiernych kosztów,
  • koszty zaspokojenia roszczenia byłyby wyższe od wynagrodzenia należnego wykonawcy.

W takich okolicznościach inwestor może żądać obniżenia wynagrodzenia lub odstąpić od umowy na roboty budowlane, o ile wada jest istotna.

 

Podsumowanie

Na każde wykonane przez budowlańca lub ekipę budowlaną dzieło (roboty budowlane) obowiązuje rękojmia. Zatem zgodnie z art. 638 do rękojmi za wady dzieła należy zastosować przepisy dotyczące rękojmi przy sprzedaży.

A więc każdy klient w postaci zleceniodawcy ma obowiązek poinformować wykonawcę o pojawiających się nieprawidłowościach, wyznaczając zleceniobiorcy czas na usunięcie tych wad.

Podstawa prawna:

Art. 638. Rękojmia za wady dzieła

§ 1. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

§ 2. Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio.

oraz:

Art. 647. Umowa o roboty budowlane

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze