Umowa o podwykonawstwo WZÓR

Jak napisać umowę o podwykonawstwo, która spełni wszystkie formalne wymagania?podwykonawstwo to wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia przez podmiot inny niż wykonawca. Podwykonawca jest zatem podmiotem realizującym samodzielnie dającą się wyodrębnić część zamówienia.

Wprowadzenie

umowa-o-podwykonawstwo-wzor-pdf-docWarunki zawierania umów o podwykonawstwo regulują przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Co warto wiedzieć na ten temat i jak powinna wyglądać umowa podwykonawstwa? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy o podwykonawstwo, który pobierzesz poniżej:

Umowa o podwykonawstwo wzór

Czym jest umowa o podwykonawstwo?

Po raz pierwszy definicja umowy o podwykonawstwo pojawiła się w treści nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych pod koniec 2013 roku. Zgodnie z jej zapisami:

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9b) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

Przy zawieraniu umowy na podwykonawstwo, strony obowiązują przepisy dotyczące umów o roboty budowlane. Zgodnie z nimi, zawierając taką umowę:

 • wykonawca zobowiązuje się oddać obiekt wykonany zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej,
 • inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w tym do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Umowa o podwykonawstwo nie jest ściśle uregulowana przez przepisy prawa. Kodeks cywilny odnosi się do niej w zaledwie jednym artykule, dotyczącym ogółu zasad zawierania umowy pomiędzy inwestorem, wykonawcą a podwykonawcą.

Chodzi o art. 647, zgodnie z którym do zawarcia umowy o podwykonawstwo niezbędna jest zgoda inwestora.

Ten powinien udzielić jej przed podpisaniem umowy lub po zapoznaniu się z jej projektem, ewentualnie po zapoznaniu się z umową już zawartą, przy czym do chwili wyrażenia zgody przez inwestora umowa ta nie wywołuje skutków prawnych.

Co ważne, zgoda inwestora na zawarcie umowy o podwykonawstwo może mieć charakter milczący. Jeśli inwestor w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu ani zastrzeżeń, to uznaje się, że wyraził milczącą zgodę na jej zawarcie.

Sprzeciw i zastrzeżenia to przy tym nie to samo – jeśli inwestor sprzeciwi się umowie, zgodnie z prawem, będzie ona nieważna. Natomiast zastrzeżenia do umowy to tylko wskazówki, które wykonawca powinien uwzględnić w dokumencie, aby inwestor zaakceptował umowę.

Jedno jest pewne – umowa podwykonawcza musi przyjmować formę pisemną pod rygorem nieważności. Taki dokument stanowi podstawę ewentualnych roszczeń i stanowi dowód w postępowaniu sądowym.

 

Jakie elementy musi zawierać umowa o podwykonawstwo?

Umowę o podwykonawstwo najłatwiej jest sporządzić wypełniając gotowy druk – wzór umowy o podwykonawstwo. Pismo uwzględnia wszystkie wymagane elementy, w tym:

 • miejsce i datę zawarcia umowy,
 • dane stron,
 • oznaczenie przedmiotu umowy,
 • określenie zakresu pracy z dokładnym opisem,
 • opis technologii wykonania prac,
 • oznaczenie materiałów koniecznych do realizacji zlecenia,
 • określenie terminu realizacji zlecenia,
 • wysokość oraz sposób obliczenia wynagrodzenia dla podwykonawcy.

Nawet prosta umowa z podwykonawcą powinna przedstawiać szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych etapów zlecenia. Wykonawca może dążyć zaś do ujęcia w jej treści zapisów dotyczących kar umownych.

Solidarna odpowiedzialność wykonawcy i inwestora

Umowa na podwykonawstwo wiąże się z tak zwaną solidarną odpowiedzialnością za wynagrodzenie podwykonawcy. Zasada ta polega na tym, że jeśli wykonawca uchyla się od zapłaty za wykonane prace, to podwykonawca ma prawo żądać wypłaty należności od inwestora.

Zasada ta obowiązuje tylko w przypadku, gdy inwestor wyraził wcześniej zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą, a sam podwykonawca posiada na to odpowiedni dowód.

Oświadczenie wykonawcy

Umowa współpracy z podwykonawcą powinna zawierać oświadczenie wykonawcy, w którym deklaruje on, że uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia do rozpoczęcia i prowadzenia robót, a także że dysponuje środkami finansowymi na przeprowadzenie prac i wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Takie oświadczenie pełni istotną rolę dowodową w sądzie. Zdarza się bowiem, że w trakcie prac budowlanych wychodzi na jaw, iż inwestor nie uzyskał wszystkich niezbędnych zezwoleń, na przykład na wycinkę drzew.

Prace zostają więc wstrzymane na czas uzyskania odpowiednich pozwoleń, a w efekcie podwykonawca nie dotrzymuje terminów i wykonawca domaga się od niego zapłaty kary umownej za zwłokę.

 

Obowiązki podwykonawcy

Umowa wykonawcy z wykonawcą jest niejako kopią umowy wykonawcy z inwestorem. Obejmuje jednak nieco mniejszy zakres robót.

Dokument powinien uwzględniać:

 • opis prac budowlanych,
 • opis stosowanych technologii,
 • oznaczenie materiałów, których ma używać podwykonawca.

Często zakres robót do wykonania przez podwykonawcę określają załączniki do umowy, a nie sama umowa. Nie jest to korzystne rozwiązanie, gdyż załączniki nigdy nie regulują wszystkich obowiązków podwykonawcy, na przykład czynności uprzątnięcia placu budowy.

Dokument powinien regulować też czas wykonania robót. Mogą to być daty kalendarzowe lub wyznaczony okres, na przykład w tygodniach. Do umowy zawsze dołącza się też harmonogram, który określa kiedy jakie prace powinny zostać wykonane.

W interesie podwykonawcy jest ujęcie w umowie odstępstw od terminów na wypadek takich okoliczności jak:

 • opóźnienia w przekazaniu terenu budowy,
 • konieczność wykonania robót dodatkowych,
 • zaistnienie ekstremalnych warunków pogodowych.

Gwarancje i kary

Umowa na podwykonawstwo powinna zabezpieczać należyte wykonanie umowy i usunięcie usterek lub wad w terminie. Kontrakty tego typu często przewidują kary umowne, na przykład za niedotrzymywanie terminów. Umowa powinna określać, w jaki sposób będą one naliczane.

Zabezpieczenie wykonania umowy powinno wyznaczać natomiast:

 • sposób zgłaszania usterek,
 • termin ich usunięcia,
 • przewidywane kary za brak usunięcia usterek w terminie.

Podsumowanie

Podstawa prawna:

Art. 464. – Umowa o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane – Prawo zamówień publicznych.

1.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze