Wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej? Nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek dokonania odpowiedniego wpisu do księgi wieczystej. Rejestr ten określa bowiem jej stan prawny i ma pierwszeństwo nad stanem rzeczywistym, jeśli pomiędzy nim a informacjami zawartymi w KW istnieją jakiekolwiek rozbieżności. Czasami nieruchomość nie posiada księgi wieczystej – dotyczy to w większości przypadków nieruchomości spółdzielczo-własnościowych.

Wstęp

wniosek-o-przyspieszenie-zalozenia-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-docW takim przypadku nowy właściciel nieruchomości powinien wnioskować o założenie takiej księgi. Jeżeli kupił dom lub mieszkanie na kredyt, przydatny może okazać się także wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej, który w uzasadnionych przypadkach pozwala skrócić czas całej procedury. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej wzór

wniosek-o-przyspieszenie-zalozenia-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie założenia Księgi Wieczystej wzór

Jak długo czeka się na wpis do księgi wieczystej?

Na wpis lub założenie księgi wieczystej możemy czekać obecnie od 3 do 9 miesięcy, choć niektórzy rekordziści zmuszeni byli oczekiwać cierpliwie nawet przez okres przekraczający rok.

Z czego wynika tak długi czas trwania procedury? Największy problem to obłożenie sądów dokumentami.

Wnioski rozpatrywane są bowiem zgodnie z kolejnością złożenia. Im ich więcej, tym dłuższa kolejka oczekujących. W większym mieście, gdzie mamy do czynienia z większą liczbą transakcji kupna-sprzedaży, na wpis czeka się proporcjonalnie dłużej niż w małej miejscowości.

Długa kolejka wiąże się także z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Sprawę pogarszają również duże inwestycje, dla których trzeba wydawać decyzje administracyjne będące podstawą do wpisów w księgach.

 

Czy można przyspieszyć wpis lub założenie księgi wieczystej?

Na szczęście dla wszystkich wnioskodawców, możliwe jest zarówno przyspieszenie wpisu do KW,  jak i założenia nowej księgi wieczystej, jednak wyłącznie z inicjatywy nowego właściciela nieruchomości. Powinien on złożyć w tym celu wniosek do sądu o przyspieszenie założenia księgi wieczystej.

Możliwość tą wskazuje Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych, zgodnie z którym:

Sprawy powinny być rozpoznawane według kolejności ich wpływu do danego referatu, chyba że przepisy szczególne określają termin do ich rozpoznawania lub zachodzi inna uzasadniona przyczyna zmiany tej kolejności wynikająca z organizacji pracy sądu. W pozostałych sprawach podejmuje się tylko czynności niecierpiące zwłoki. (….)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością.

Wniosek o przyspieszenie założenia KW należy złożyć do sądu rejonowego (do Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego) wraz z wnioskiem o wpis lub założenie księgi. Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest wykazanie, że w danym przypadku zachodzi tak zwany szczególnie uzasadniony przypadek.

Pismo o przyspieszenie założenia księgi wieczystej zostanie przeanalizowane przez referendarza lub sędziego sądu rejonowego, który w uzasadnionym przypadku może podjąć decyzję o przyspieszeniu wpisu lub założenia księgi wieczystej.

Decyzja wydawana jest z reguły w około 2 tygodnie. Jeśli okazuje się pozytywna, wnioskodawca może odebrać odpis księgi w sądzie i wykorzystać go w celu zmniejszenia rat kredytu w banku (dla zamknięcia okresu ubezpieczenia pomostowego).

 

W jakich okolicznościach można liczyć na przyspieszenie założenia księgi wieczystej?

Prośba o przyspieszenie założenia księgi wieczystej motywowana jest najczęściej trudną sytuacją materialną, wynikającą z wyższej raty kredytu hipotecznego.

Do czasu wpisania hipoteki do ksiąg, bank ma bowiem prawo zabezpieczyć spłatę długu specjalnym ubezpieczeniem pomostowym, które podwyższa koszty kredytu.

Należy pamiętać jednak, że wyższa rata nie jest odpowiednim argumentem.

Uzasadnienie wniosku o przyspieszenie założenia księgi wieczystej powinno wskazywać bowiem na nietypową sytuację, rzutująca poważnie na plany życiowe wnioskodawcy.

Uszczuplenie domowego budżetu nie może łączyć się zatem jedynie z ubezpieczeniem pomostowym i wyższymi ratami. Powinny istnieć także dodatkowe okoliczności wpływające na sytuację materialną, na przykład:

  • nagła utrata pracy,
  • choroba wymagająca kosztownego leczenia,
  • zawieszenie lub ograniczenie działalności gospodarczej, itd. 

 

Co powinien zawierać wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej?

Do sporządzenia pisma w sprawie przyspieszenia wpisu lub założenia KW, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej.

Dokument zawiera takie elementy jak:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • dane wnioskodawcy,
  • dane sądu,
  • treść wniosku z uzasadnieniem,
  • lista załączników potwierdzających pogorszenie stanu majątkowego. 

Wypełniając wzór, warto pamiętać o jak najlepszych argumentach przemawiających za przyspieszeniem procedury. Nie można powołać się jedynie na wysokie raty kredytu, ponieważ jest to normalna sytuacja w przypadku zadłużenia.

Wskazać należy natomiast wyraźny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poważnym pogorszeniem kondycji finansowej a przedłużającym się okresem oczekiwania na założenie księgi.

Warto przeczytać

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze