Wniosek o przyznanie premii uznaniowej WZÓR

Jak napisać wniosek o przyznanie premii uznaniowej? premia uznaniowa to jeden z dodatkowych składników wynagrodzenia. Jest to nagroda dla pracownika i służy jako motywacja do działania lub uznanie za dobrą pracę.

Wstęp

wniosek-o-przyznanie-premii-uznaniowej-wzor-pdf-docPremię, która ma charakter uznaniowy, przyznaje pracodawca całkowicie dobrowolnie, zatem to od pracodawcy zależy wysokość premii uznaniowej i warunki jej otrzymania. Jeśli więc jako pracownik spełniasz warunki przyznania premii uznaniowej lub czujesz, że należy Ci się wyróżnienie za zaangażowanie i włożony wysiłek w to co robisz, możesz złożyć wniosek o przyznanie takiej premii.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przyznanie premii uznaniowej, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przyznanie premii uznaniowej wzór

wniosek-o-przyznanie-premii-uznaniowej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyznanie premii uznaniowej wzór

Wniosek ten można też złożyć w sytuacji w której spełniliśmy warunki przyznania premii, jednak pracodawca o nas zapomniał.

Czym jest premia uznaniowa?

premia-uznaniowa-dla-pracownka-wniosekPremia uznaniowa w umowie o pracę jest dodatkiem, który przyznaje pracodawca według własnego uznania. Oznacza to, że tak samo swobodnie premię uznaniową przełożony może również anulować.

Niemniej jednak premia jest nagrodą za dobre wykonywanie obowiązków służbowych i służy przede wszystkim motywowaniu pracowników.

Warto pamiętać, że raz przyznana premia nie ma charakteru stałego. Pracodawca może zrezygnować z jej wypłacania w dowolnym momencie.

Premia uznaniowa a regulaminowa

uzasadnienie-wniosku-o-przyznanie-premii-uznaniowej-wzorZanim złożymy wniosek o premię uznaniową, warto odróżnić ją od premii regulaminowej. Pierwsza nagroda przyznawana jest przez pracodawcę zgodnie z jego wolą.

Przełożonego nie obowiązują w tym zakresie żadne zasady, poza równym traktowaniem pracowników.

Z kolei premia regulaminowa przyznawana jest niejako automatycznie za spełnienie warunków określonych w regulaminach czy przepisach wewnętrznych firmy.

 

Czy można złożyć wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej dla pracownika?

uzasadnienie-wniosku-o-przyznanie-premii-uznaniowej-wzorNie istnieje narzucony odgórnie regulamin premii uznaniowej – pracodawca sam ustala kryteria, którymi kieruje się podczas przyznawania tego typu dodatków do wynagrodzenia.

Ponieważ nagroda ma charakter uznaniowy, przełożony decyduje, kto ją otrzyma oraz w jakiej kwocie. Premia jest dobrowolna – przełożony nie musi jej przyznawać, dlatego również pracownik nie może rościć sobie praw do jej otrzymania.

Istnieje jednak wyjątek od tej reguły – sytuacja, w której pracodawca przyznaje premię całemu zespołowi z pominięciem jednego z pracowników (który w żaden sposób nie odstaje od pozostałych osób).

Jeśli przełożony zrobi to świadomie, naruszy zasady równego traktowania podwładnych, a osoba pokrzywdzona będzie mogła rościć sobie prawa do takiej samej premii.

Czasami zdarza się również, że przyznana premia po prostu nie trafia na konto osoby upoważnionej w wyniku błędu systemowego. W takim przypadku również warto domagać się wyjaśnień i naprawienia pomyłki.

Zasady przyznawania premii uznaniowej

uzasadnienie-wniosku-o-przyznanie-premii-uznaniowej-wzorChociaż nie istnieje jeden regulamin premiowania, to każdy pracodawca ma obowiązek ustalić samodzielnie zasady wypłaty dodatkowych składników wynagrodzenia. Może zamieścić stosowne postanowienia w regulaminie wynagradzania czy w regulaminie pracy, a nawet w samej umowie o pracę.

Kryteria przyznawania, zasady i terminy wypłaty premii uznaniowej należy umieścić w odpowiednim dokumencie. Jeśli w firmie obowiązuje układ zbiorowy pracy, to ustalenia dotyczące nagród tego typu powinny trafić właśnie do niego.

W przypadku firm, które zatrudniają co najmniej 50 prawników, zapisy dotyczące premii uznaniowej należy uwzględnić w regulaminie wynagradzania. Z kolei w małej firmie ustalenia trzeba zamieścić w umowach o pracę lub stworzyć osobny regulamin premiowania.

jak-czesto-premia-uznaniowa

 

Jak napisać wniosek o przyznanie premii uznaniowej uzasadnienie?

uzasadnienie-wniosku-o-przyznanie-premii-uznaniowej-wzorSporządzając wniosek o przyznanie premii uznaniowej uzasadnienie dokumentu powinniśmy oprzeć na określonych przez pracodawcę kryteriach przyznawania tego typu nagród.

W regulacjach przełożony może bowiem wyznaczyć nie tylko częstotliwość wypłacania dodatkowego składnika wynagrodzenia, ale również zasady jego wypłacania.

Dobrze sporządzony wniosek o przyznanie premii uznaniowej uzasadnienie nie może odwoływać się do zwykłego sumiennego wykonywania pracy, ponieważ jest to podstawowym obowiązkiem każdego pracownika.

Nawet jeśli osoba zatrudniona pracuje nienagannie, czy wręcz wzorowo, wcale nie musi zostać nagrodzona.

Przykładowe uzasadnienie przyznania premii uznaniowej należy oprzeć więc na ogólnej idei tego typu nagród, przyznawanych za ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę oraz osiągnięcia, które wykraczają ponad normę.

Jak napisać uzasadnienie wniosku o nagrodę dla pracownika?

uzasadnienie-wniosku-o-przyznanie-premii-uznaniowej-wzorWniosek o przyznanie premii uznaniowej uzasadnienie musi odwołać się do warunków konkretnej sytuacji. Jak zostało już wspomniane, pracownik może rościć o wypłatę premii uznaniowej w sytuacji, kiedy wykaże, iż został ofiarą dyskryminacji.

Jeśli inni członkowie jego zespołu otrzymali nagrody za taką samą pracę, jaką wykonał, powinien odwołać się właśnie to nierównego traktowania osób zatrudnionych.

Innego typu przykładowe uzasadnienie przyznania premii uznaniowej może wskazywać z kolei na brak przelewu środków z tytułu przyznanej nagrody, pomimo uprzedniego poinformowania pracownika o takim uprawnieniu.

Jak umotywować wniosek o premię uznaniową w przypadku, kiedy uważamy, że zasłużyliśmy na nagrodę jako wyróżniająca się na tle innych jednostka?

W takich okolicznościach uzasadnienie nagrody dla pracownika musi wskazywać na szczególne osiągnięcia pracownika. Nie możemy bowiem domagać się wypłaty takiej nagrody jedynie za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków.

Poza tym warto pamiętać, że premia uznaniowa, jak sama nazwa wskazuje, przyznawana jest „według uznania” pracodawcy, który może bez żadnych konsekwencji odmówić jej wypłaty, zaś osobie zatrudnionej nie przysługuje prawo dochodzenia takiej nagrody pieniężnej na drodze sądowej.

 

Kalkulator premii uznaniowej

Przyznanie konkretnej kwoty premii uznaniowej nie oznacza, że dokładnie taką sumę pracownik otrzyma „na rękę”.

Każda nagroda przyznana pracownikowi stanowi bowiem jego przychód ze stosunku pracy, co oznacza, że podlega również opodatkowaniu, niezależnie od jej rodzaju.

Jak obliczyć kwotę premii uznaniowej netto? Pomocny może okazać się kalkulator wynagrodzeń.

Jeśli zajrzymy do umowy o pracę, w rubryce „wynagrodzenie” zobaczymy wysokość płacy brutto. Jest to kwota, od której odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Premia uznaniowa netto będzie obliczana w dokładnie taki sam sposób. Należy odjąć od niej zarówno kwotę zaliczki na podatek, jak i kwotę obowiązkowych składek.

Podsumowanie

oswiadczenie-o-przyznaniu-premii-uznaniowej

Podstawa prawna:

Art. 105 Kodeksu pracy

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Wniosek o przyznanie premii uznaniowej WZÓR”
  1. Mariola D.

    Dzień dobry, ja właśnie potrzebuję wniosek premiowy doc lub pdf, bez różnicy. Moje uzasadnienie premii uznaniowej przykład podam: uczestniczyła we wszystkich (nieobowiązkowych) szkoleniach, mam 100% frekwencję w pracy, w razie nieobecności kogoś w pracy, staram się wypełnić swoją osobą obowiązki tej osoby, nigdy nie otrzymała kary, ostrzeżenia, czy czegokolwiek co negowałoby moje złe złe zachowanie w pracy. Często jestem chwalona przez kierowników, potrafię załatwiać sprawy “bez rozlewu krwi”. Premie uznaniowe moja firma wprowadziła dopiero od tego roku i myślę że ja zasługuję na nią…

Comments are closed.