Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – WZÓR

Postępowanie o uregulowanie kontaktów z dziećmi może trwać wiele miesięcy. W tym czasie może dojść do zerwania lub co najmniej rozluźnienia się więzi pomiędzy rodzicem uprawnionym do kontaktu a małoletnim dzieckiem.

Aby uniknąć braku relacji z dzieckiem, warto rozważyć zasadność złożenia wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania sądowego.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem będzie zasadny także w sprawie rozwodowej. Warto bowiem pamiętać, że sąd ma obowiązek rozpoznania wniosku o zabezpieczenie bezzwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od jego złożenia.

Kto może złożyć taki wniosek?

Każdy z rodziców może żądać udzielenia zabezpieczenia kontaktów z małoletnim dzieckiem, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli jest ono wiarygodne oraz istnieje słuszna podstawa do przyjęcia, że istnieje.

W sprawach o zabezpieczenie kontaktów wystarczy, że rodzic uprawdopodobni, że istnieje potrzeba zabezpieczenia kontaktów z dziećmi na czas trwania postępowania głównego, inaczej może dojść do sytuacji, kiedy więzi/relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicem zostaną zerwane, wygasną lub rozluźnią się na tyle, że trudno będzie je odbudować w przyszłości.

Poniżej zamieszczam wzór wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem:

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem wzór

Wniosek-o-zabezpieczenie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem WZÓR

Jak przygotować wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi

Każdy wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi zawierać powinien:

 • datę (data złożenia wniosku w sądzie lub data nadania wniosku listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej)
 • miejscowość
 • oznaczenie sądu, do którego wniosek jest kierowany – sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem będzie sąd, w którym toczy się postępowanie o uregulowanie kontaktów lub sprawa rozwodowa. Przy czym wskazać należy, że odręczne sprawy o ustalenie kontaktów rozpoznają Sądy Rejonowe, Wydziały Rodzinne i Nieletnich
 • oznaczenie wnioskodawcy z imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numer PESEL
 • oznaczenie uczestnika postępowania z imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL
 • wskazanie dziecka, którego sprawa dotyczy
 • ustalenie sposobu wykonywania kontaktów – przebywanie z dzieckiem, zabieranie dziecka poza jego miejsce zamieszkania, prowadzenie rozmów na odległość przy użyciu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej
 • określenie czasu kontaktów z podaniem dni i godzin
 • określenie miejsca kontaktów oraz sposobu przyprowadzania i odprowadzania dziecka
 • uzasadnienie wniosku z opisaniem obecnego sposobu wykonywania kontaktów, przeszkody w wykonywaniu kontaktów oraz podaniem informacji rodzice są chętni do wykonywania kontaktów i czy dochodzi do utrudniania kontaktów.

Uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi

wzor-pismaUzasadnienie jest tą częścią wniosku, z którą osoby nieobyte w procedurach sądowych mają największe trudności. Z uwagi na powyższe podpowiadam, że uzasadnienie wniosku/pozwu bez względu na rodzaj sprawy, powinno zawierać zwięzłe opisanie najistotniejszych okoliczności sprawy, potrzeb oraz roszczeń.

W przypadku sprawy z wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi w treści uzasadnienia wskazać należy, iż udzielenie przez sąd zabezpieczenia jest zasadne przede wszystkim przez fakt, że postępowanie w sprawie może trwać wiele miesięcy.

Dodatkowo można podnieść okoliczność utrudniania kontaktów z dzieckiem przez rodzica, który sprawuje codzienną opiekę nad małoletnim. We wniosku można również powołać odpowiednie dowody w postaci nagrań, treści wiadomości SMS, zaświadczeń lekarza lub psychologa, a nawet świadków.

Składający wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi nie powinien obawiać się, że postępowanie dowodowe wydłuży rozpoznanie przez sąd jego wniosku. Pamiętać bowiem należy, że w sprawach rodzinnych sąd tylko w wyjątkowych sytuacjach udziela zabezpieczenia na posiedzeniu niejawnym.

Powyższe wynika z regulacji zawartej w art. 756 [1] kpc., w brzmieniu:

W sprawach dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy, chyba że chodzi o wypadek niecierpiący zwłoki.

Opłata od wniosku o zabezpieczenie kontaktów

ffWniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł. Również opłata od wniosku o zabezpieczenie kontaktów wynosi 100 zł. Jest to nowa stawka obowiązująca od 21 sierpnia 2019 roku.

Opłata od wniosku o zabezpieczenie kontaktów powinna być uiszczona najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku. Wnioskodawca może uiścić opłatę sądową w znakach skarbowych i nakleić je na wniosku lub przelać odpowiednią kwotę na rachunek sądu – do wniosku dołączając wówczas dowód przelewu.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów nie będzie podlegać dodatkowej opłacie sądowej jeśli zostanie złożony we wniosku o uregulowanie kontaktów lub w pozwie o rozwód.

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem

Sąd może oddalić wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi, a także uwzględnić wniosek w całości lub w części. Od postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów każdy z rodziców może złożyć zażalenie. Należy jednak pamiętać, że postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z dziećmi jest natychmiast wykonalne i może być realizowane także po złożeniu zażalenia.

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu – o czym warto pamiętać

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem, należy złożyć w odpowiednim terminie inaczej zostanie przez sąd odrzucone bez rozpoznania, jako spóźnione.

Termin na wniesienie zażalenia na postanowienia o zabezpieczenia kontaktów z dziećmi wynosi tydzień i jest liczony od dnia:

 • doręczenia postanowienia z uzasadnieniem
 • ogłoszenia postanowienia wydanego na posiedzeniu jawnym, jeśli sąd odstąpił od jego uzasadnienia,
 • doręczenia postanowienia bez uzasadnienia wydanego na posiedzeniu niejawnym, jeśli sąd odstąpił od jego uzasadnienia.

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przez sąd I instancji zajmujący się sprawą w składzie trzech sędziów. Na skutek zażalenia sąd może wydać postanowienie, w którym  oddali zażalenie, uchyli zaskarżone postanowienie lub zmieni zaskarżone postanowienie.

Podsumowanie

wzor-wniosku-o-zabezpieczenie-kontaktow-z-dzieckiem-instrukcja

Podstawa prawna:

 • art. 730 § 2 k.p.c. – Sąd może udzielić zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem jeszcze przed wszczęciem postępowania bądź w jego trakcie.
 • art. 732 k.p.c. – Zabezpieczenie kontaktów udzielane jest na pisemny wniosek rodzica, a w wypadkach, gdy postępowanie może być wszczęte z urzędu – również z urzędu.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze