Wniosek o zniesienie współwłasności WZÓR do wypełnienia

Jak napisać wniosek o zniesienie współwłasności? Współwłasność rzeczy – nieruchomości czy samochodu – może zostać zniesiona na mocy orzeczenia sądu. Z wnioskiem o zniesienie współwłasności może wystąpić każdy współwłaściciel, a także jego spadkobierca, prokurator czy Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wstęp

wniosek-o-zniesienie-wspolwlasnosci-nieruchomosci-wzor-pdf-docStosowne pismo w tej sprawie należy składać do sądu rejonowego. Jak zatem sporządzić prawidłowy wniosek o zniesienie współwłasności? Aby pismo spełniło wszystkie formalne wymagania stawiane tego typu pismom, w dokumencie muszą znaleźć się niezbędne klauzule i informacje. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy 3 gotowe do wypełnienia wzory wniosków:

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości wzór

wniosek-o-zniesienie-wspolwlasnosci-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości wzór

Wniosek o zniesienie współwłasności samochodu wzór

wniosek-o-zniesienie-wspolwlasnosci-samochodu-wzor-pdf-doc

Wniosek o zniesienie współwłasności samochodu wzór

Wniosek o zniesienie współwłasności działki rolnej wzór

wniosek-o-zniesienie-wspolwlasnosci-dzialki-rolnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o zniesienie współwłasności działki rolnej wzór

Czym jest zniesienie współwłasności?

Zniesienie współwłasności to, krótko mówiąc, likwidacja stosunku współwłasności, czyli stanu, w którym własność jednej rzeczy przysługuje kilku osobom w sposób niepodzielny. Współwłasność można znieść w dowolnym momencie.

Wynika to z artykułu 210 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że każdy ze współwłaścicieli ma prawo żądać zniesienia współwłasności oraz że prawo do nie ulega przedawnieniu.

Współwłasność można znieść na dwa sposoby: w trybie umownym lub w trybie sądowym. W pierwszym przypadku strony muszą dojść do porozumienia w sprawie zniesienia współwłasności i zadecydować o sposobie jej zniesienia.

W drugim przypadku – gdy brak jest porozumienia stron – konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę sądową.

Jeśli współwłasność dotyczy nieruchomości, do jej zniesienia konieczne będzie zniesienie współwłasności w formie aktu notarialnego.

Kto składa wniosek o zniesienie współwłasności?

Wniosek o sądowe zniesienie współwłasności może złożyć:

 • każdy współwłaściciel,
 • spadkobiercy każdego ze współwłaścicieli,
 • prokurator,
 • Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zgodnie z treścią artykułu 211. Kodeksu cywilnego:

Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Warto wiedzieć, że zgoda wszystkich współwłaścicieli nie jest potrzebna, aby możliwe było zniesienie współwłasności. Innymi słowy, brak zgody jednego ze współwłaścicieli nie odbiera innemu prawa do złożenia wniosku o nieodpłatne zniesienie współwłasności.

Z pismem warto wystąpić więc w przypadku, gdy:

 • jeden ze współwłaścicieli chciałby stać się jedynym właścicielem danej rzeczy, a innym współwłaścicielom nie jest ona niezbędna,
 • współwłaściciele nie mogą się porozumieć w kwestiach związanych z przedmiotem współwłasności,
 • jeden ze współwłaścicieli mierzy się z zajęciem komorniczym, a egzekucja ma zostać przeprowadzona z uwzględnieniem elementu, będącego przedmiotem współwłasności.

Jak załatwić zniesienie współwłasności?

Kodeks cywilny wskazuje trzy sposoby zniesienia współwłasności:

 • podział fizyczny rzeczy,
 • sprzedaż rzeczy i podział ceny sprzedaży,
 • przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli (z obowiązkiem spłaty).

Podział fizyczny rzeczy to możliwość dotycząca rzeczy podzielnej, na przykład nieruchomości gruntowej. Podział fizyczny nie jest możliwy jeśli:

 • jest sprzeczny z ustawą,
 • jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy
 • pociąga za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Krótko mówiąc, podział rzeczy możliwy jest tylko w odniesieniu do nieruchomości. Powstałe w ten sposób nowe przedmioty własności przypadają na wyłączność poszczególnym współwłaścicielom. W taki sposób wygasa współwłasność rzeczy wspólnej. Podział następuje według wartości udziałów.

Przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli znajduje zastosowanie wtedy, kiedy niemożliwe jest zastosowanie podziału fizycznego. Rzecz wspólna przyznawana jest w całości na wyłączność jednemu ze współwłaścicieli.

Jednocześnie orzeka się także obowiązek spłaty pozostałych współwłaścicieli.

Spłata ta może zostać rozłożona na raty, ale termin ich uregulowania nie może przekroczyć 10 lat. Jeśli strony znoszą współwłasność umownie, mogą przekazać ją jednej osobie bezpłatnie.

Sprzedaż rzeczy i podział ceny sprzedaży to rozwiązanie, które można wykorzystać przy umownym i sądowym zniesieniu współwłasności. Jest to trzeci sposób rozwiązania problemu w przypadku, gdy:

 • nie ma możliwości dokonania podziału w naturze,
 • brak jest okoliczności uzasadniających przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli.

Sąd nakazuje też sprzedać rzecz wspólną w przypadku, gdy żaden ze współwłaścicieli nie wyraził zgody na przyznanie mu tej rzeczy.

Jak przebiega rozprawa o zniesienie współwłasności?

Sądowe zniesienie współwłasności odbywa się na drodze postępowania nieprocesowego. Sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy.

Współwłasność w sądzie zostaje zniesiona na jeden z trzech sposobów:

 • poprzez podział rzeczy fizycznie pomiędzy właścicieli,
 • poprzez przekazanie rzeczy w ręce jednej osoby,
 • poprzez sprzedaż rzeczy w toku licytacji i podzielenie pieniędzy pomiędzy współwłaścicieli.

Strony mogą także zdecydować się na zniesienie współwłasności u notariusza. Notarialne zniesienie własności będzie szybsze, ale także droższe niż postępowanie sądowe.

Aby dokonać notarialnego zniesienia współwłasności, należy sporządzić i podpisać odpowiedni akt notarialny, w którym zawarte zostaną zasady podziału rzeczy wspólnej i wzajemne rozliczenia.

Ile kosztuje zniesienie współwłasności? proces zniesienia współwłasności nie jest tani, albowiem opłata od wniosku wynosi 300 zł jeśli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności samochodu, bądź nieruchomości.

W przypadku niezgodności opłata od wniosku wynosi 1000 zł.

Jak napisać uzasadnienie wniosku o zniesienie współwłasności?

Wniosek o zniesienie współwłasności działki rolnej czy samochodu musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym:

 • oznaczenie wnioskodawcy,
 • oznaczenie pozostałych uczestników postępowania – współwłaścicieli,
 • określenie rzeczy wspólnej,
 • oznaczenie wartości przedmiotu sprawy.

Wniosek o zniesienie współwłasności samochodu lub nieruchomości należy także odpowiednio uzasadnić.

Konieczne jest więc wskazanie przyczyny chęci podziału, sprzedaży czy przejęcia rzeczy wspólnej, na przykład nieporozumienia związane z zarządzaniem rzeczą wspólną czy zainwestowanie dużych nakładów finansowych w rzecz wspólną.

Czy można odwołać zniesienie współwłasności?

Przyjęty przez sąd wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości czy samochodu nie zamyka drogi do przywrócenia współwłasności. Od postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności przysługuje prawo do apelacji.

Apelację wnosi się do sądu, który wydał decyzję w ciągu dwóch tygodni od jej doręczenia. Uprawnienie do wniesienia apelacji przysługuje każdemu uczestnikowi postępowania.

Podsumowanie

Zniesienie współwłasności samochodu, nieruchomości bądź innej rzeczy wspólnej oznacza zniesienie stosunku prawnego, jaki łączył dotąd współwłaścicieli.

Zniesieniem współwłasności najczęściej interesują się osoby posiadającej wspólnie jakąś rzecz, nie zgadzają się co do sposobu jej zarządzaniem:

 • wspólny zakup mieszkania,
 • wspólny zakup samochodu,
 • odziedziczenie wspólnie z innymi nieruchomości,
 • itd.

W przypadku notarialnego podziału, koszty notarialne zniesienia współwłasności mogą oscylować w granicach od 100 do 10 000 zł w zależności od wartości dzielonej rzeczy.

Jeśli prawo własności zostało zniesione na podstawie spłaty pozostałych współwłaścicieli, poprzez np. wyrok sądu lub umowne przeniesienie własności, konieczne będzie uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2%.

PCC nie trzeba płacić, jeśli miejsce ma przyznanie własności nieodpłatnie – czyli bez spłaty pozostałych współwłaścicieli.

umowa-zniesienia-wspolwlasnosci-wzor-pdf-docWarto zaznaczyć, że możliwe jest umowne zniesienie współwłasności, czynność taka oznacza sporządzenie umowy na podstawie zniesienia współwłasności między współwłaścicielami. Umowę zniesienia współwłasności możesz znaleźć poniżej:

Umowa zniesienia współwłasności wzór

umowa-zniesienia-wspolwlasnosci-wzor-pdf-doc

Umowa zniesienia współwłasności wzór

…i na koniec:

Rzecz, której nie da się podzielić w żaden sposób (np. samochód), zostanie przyznana tylko jednemu współwłaścicielowi z jednoczesnym obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli.

Podstawa prawna:

Art. 210. – Żądanie zniesienia współwłasności – Kodeks cywilny:

§ 1. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.

§ 2. Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej oraz gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 § 3, następuje z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze