Wzór pisma do pracownika o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia

Jak napisać pismo do pracownika o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia? Czasami zdarza się, że w wyniku błędu pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie lub wynagrodzenie całkowicie nienależne. W takiej sytuacji pracodawca powinien zgłosić się do swojego pracownika z prośbą o jego zwrot. Zgodnie z przepisami, pracownik ma obowiązek oddać pracodawcy wynagrodzenie wypłacone w kwocie wyższej, niż wynika to z zawartej przez niego umowy, a także to, które pracownikowi się nie należało.

Wstęp

Jak sporządzić wezwanie do zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia? aby pismo wywołało oczekiwane skutki, powinno spełniać wszystkie formalne wymagania, dlatego dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma do pracownika o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia

wzor-pisma-do-pracownika-o-zwrot-nadplaconego-wynagrodzenia

Wzór pisma do pracownika o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia

Pracownik ma obowiązek zwrotu nadpłaty wynagrodzenia

Jeśli pracodawca wypłacił za duże wynagrodzenie, pracownik musi zwrócić mu różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną a kwotą faktycznie należną. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, osobie zatrudnionej należy się wynagrodzenie za pracę wykonaną.

Natomiast za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wtedy, gdy stanowią tak przepisy prawa pracy.

Nadpłata wynagrodzenia z winy pracodawcy to dla pracownika bezpodstawne wzbogacenie się, dlatego pracownik może żądać zwrotu różnicy pomiędzy kwotą należną a wypłaconą. 

Zgodnie z treścią artykułu 405 Kodeksu cywilnego:

Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Oznacza to, że pracownik musi zwrócić otrzymane wynagrodzenie, jeśli nie istnieje podstawa prawna do jego otrzymania. Potwierdzenie tej zasady znajdujemy również w treści artykułu 409 KC, w brzmieniu:

Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzystał zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

Zgodnie z tą zasadą, w odpowiedzi na pismo do pracownika o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia ma on obowiązek zwrotu nadpłaconego lub nienależnie wypłaconego wynagrodzenia, nawet jeśli już wykorzystał otrzymane środki – o ile miał świadomość, że taki przepis obowiązuje.

Natomiast od pracownika, który nieświadomie rozdysponował nadpłatę wynagrodzenia na własne wydatki, pracodawca nie może już żądać zwrotu wynagrodzenia.

 

Jak odzyskać nienależnie wypłacone wynagrodzenie lub nadpłatę wynagrodzenia?

Odzyskanie nadpłaconego wynagrodzenia lub wynagrodzenia nienależnie wypłaconego od pracownika nie jest prostym zadaniem. Dla pracodawcy najwygodniejszym rozwiązaniem byłoby potrącenie odpowiedniej kwoty z kolejnego wynagrodzenia, jednak nie zawsze jest to zgodne z przepisami. 

Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca może dokonywać tylko ściśle określonych potrąceń z wynagrodzenia, w wyznaczonych granicach.

Zgodnie z treścią artykułu 87, z wynagrodzenia za pracę można potrącić – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego – tylko następujące należności:

  • sumy egzekwowane przez komornika na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
  • sumy egzekwowane przez komornika na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
  • kary pieniężne przewidziane w art. 108 (za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia itd.)

Poza tym potrącenia te mogą być dokonywane tylko w następujących granicach:

  • w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;
  • w przypadku egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

Pracodawca musi też pamiętać o kwocie wolnej od potrąceń, która w przypadku potrąceń dobrowolnych wynosi:

  • (w przypadku należności na rzecz pracodawcy) równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • (w przypadku potrącania innych kwot)  80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Pozostałe należności mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego pisemną zgodą. Dotyczy to również nadpłaconego wynagrodzenia lub wynagrodzenia wypłaconego nienależnie – takie kwoty również można potrącić wyłącznie za pisemną zgodą pracownika. 

Jeżeli pracownik:

  • nie wyraża zgody na potrącenie nadpłaconego lub nienależnego wynagrodzenia z wynagrodzenia za pracę, 
  • nie pracuje już w danym zakładzie pracy, więc przełożony nie ma możliwości dokonywania takich potrąceń,

pracodawca musi wezwać pracownika do zapłaty należności w wyznaczonym terminie, do czego może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pisma do pracownika o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia.

Brak odpowiedzi na pismo

Jeśli pismo o zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia pozostanie bez odpowiedzi – tj. gdy pracownik nie odpowie ani nie zwróci pieniędzy – pracodawca powinien skierować sprawę do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

W przypadku, gdy pracownik nie zapłaci kwoty wskazanej w nakazie zapłaty ani nie odwoła się od nakazu, sąd wyda tytuł egzekucyjny. Po nadaniu mu klauzuli wykonalności będzie on stanowił podstawę do egzekucji danej kwoty przez komornika.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze