Odpowiedź na wniosek o zasiedzenie WZÓR

Osoba składająca wniosek o stwierdzenie przez sąd zasiedzenia chce stać się prawnym właścicielem nieruchomości, która formalnie do niej nie należy. Objęcie prawem własności cudzej nieruchomości jest zachęcające, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielkie koszty postępowania. Jednakże właściciel nieruchomości może podjąć starania, by sąd oddalił wniosek o zasiedzenie, w takiej sytuacji kluczowe staje się sporządzenie przez obecnego właściciela odpowiedzi na wniosek o zasiedzenie.

Wstęp

odpowiedz-na-wniosek-o-zasiedzenie-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie takiej odpowiedzi, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór odpowiedzi, którą pobierzesz poniżej. Przygotowany przez nas wzór spełnia wszystkie formalne wymagania i praktycznie nie wymaga żadnego większego zaangażowania w sporządzenie pisma.

Odpowiedź na wniosek o zasiedzenie wzór

odpowiedz-na-wniosek-o-zasiedzenie-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o zasiedzenie wzór

Kiedy złożyć odpowiedź na wniosek o zasiedzenie?

Zasiedzenie nieruchomości może nastąpić wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w pierwszej instancji jest sąd rejonowy miejsca położenia przedmiotu objętego wnioskiem.

Po otrzymaniu wniosku o zasiedzenie wolnego od braków formalnych – wniosek złożony w odpowiedniej ilości odpisów, wraz z załącznikami i prawidłowo opłacony – sąd przesyła odpisy wniosku uczestnikom postępowania, zobowiązując ich do złożenia odpowiedzi na wniosek.

Odpowiedź na wniosek o zasiedzenie powinna zostać złożona w terminie zakreślonym przez sąd w piśmie zobowiązującym do zajęcia stanowiska w sprawie. Zgodnie z regulacjami kodeksowymi, sąd musi wyznaczyć minimum dwutygodniowy termin do złożenia odpowiedzi.

Terminu tego warto dochować, ponieważ wnioski złożone po wyznaczonym terminie sąd może potraktować jako spóźnione i odmówić przeprowadzenia postępowania w ich zakresie.

Jak napisać sprzeciw do wniosku o zasiedzenie?

Obrona przed zasiedzeniem nieruchomości powinna przybrać formę aktywnego udziału w postępowaniu sądowym. Pierwszym krokiem osoby, która chce oddalenia przez sąd wniosku o zasiedzenie, jest przygotowanie i złożenie we właściwym czasie odpowiedzi na wniosek o zasiedzenie.

W piśmie tym należy złożyć wniosek o oddalenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

Sprzeciw powinien jednak przekonać sąd do racji osoby go składającej. Dlatego ważne, by w piśmie znalazł się opis stanu faktycznego dotyczącego władztwa nad nieruchomością objętą postępowaniem. Dobrze napisana odpowiedź powinna zawierać wnioski dowodowe.

W sprawie o zasiedzenie znaczenie mogą mieć:

  • zeznania świadków – osób które mają wiedzę na temat faktycznego posiadania przedmiotowej nieruchomości
  • dokumenty m.in. deklaracje podatkowe od nieruchomości (kto regulował podatek), wszelkiego rodzaju umowy (o doprowadzenie prądu, gazu, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu), zezwolenia na dokonywanie czynności na nieruchomości (np. przeprowadzenie przyłączy wodno-kanalizacyjnych po działce)
  • dokumentacja fotograficzna odzwierciedlająca stan danej nieruchomości na przestrzeni spornych lat oraz faktyczne władztwo np. kto wycinał drzewa, kosił trawę
  • opinie biegłych.

Przygotowanie właściwego pisma procesowego może okazać się dużym wyzwaniem dla osoby nieobytej w procedurze prawniczej. Z uwagi na powyższe polecam wzór odpowiedzi na wniosek o zasiedzenie.

Jak podważyć wniosek o zasiedzenie?

Wniosek o zasiedzenie wymaga od sądu przeprowadzenia wnikliwego postępowania dowodowego. Argumenty podniesione przez wnioskodawcę mogą zostać uznane przez sąd jedynie wówczas, gdy znajdą potwierdzenie w przeprowadzonym materiale dowodowym.

Z uwagi na powyższe osoba, której zależy na oddaleniu przez sąd wniosku o zasiedzenie, powinna starać się odeprzeć każdy argument wnioskodawcy, przedstawiając nie tylko swoją wersję wydarzeń, ale również odpowiednie dowody w postaci zeznań świadków, czy dokumentów.

Najistotniejszym aspektem jest wykazanie, że nie zostały spełnione przesłanki do zasiedzenia nieruchomości. Zgodnie z regulacjami kodeksowymi, aby doszło do stwierdzenia przez sąd zasiedzenia, wnioskodawca posiadać musi nieruchomość nieprzerwanie jako posiadacz samoistny (posiadanie samoistne oznacza władanie daną nieruchomością tak jak jej właściciel) oraz wykazać się odpowiednio długim terminem posiadania (zasiedzenie własność nieruchomości położonej w miejscu zamieszkania).

Nieprzerwane posiadanie nieruchomości musi trwać od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że wnioskodawca uzyskał stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony posiadanie w złej wierze, wówczas termin ten wydłuża się do lat trzydziestu.

Podważając zasiedzenie, trzeba więc wykazać, że posiadanie nie było samoistne, bo strony łączyła np.umowa najmu lub dzierżawy, bądź nie doszło jeszcze do upływu wskazanego terminu posiadania, ponieważ do objęcia nieruchomości doszło w innym czasie, niż wskazano we wniosku.

Odrzucenie pozwu o zasiedzenie i co dalej?

Sąd rejonowy rozpoznający sprawę o zasiedzenie nieruchomości w pierwszej instancji może przyjąć argumenty uczestnika i oddalić wniosek o zasiedzenie. Niemniej taka decyzja sądu nie hamuje osoby, której zależy na zasiedzeniu. Ma ona bowiem prawo  do apelacji.

Prawidłowo złożone apelacja wywiera skutek prawny w postaci przekazania sprawy do rozpoznania sądowi drugiej instancji.

Sąd okręgowy przyjmując sprawę, może zmienić rozstrzygnięcie sądu rejonowego, orzekając zasiedzenie, oddalić apelację lub przekazać sprawę sądowi rejonowemu do ponownego rozpoznania wydające pewne zarządzenia.

Bez względu jednak na działania podjęte przez sąd okręgowy zarówno wnioskodawca jak i uczestnik postępowania o zasiedzenie mogą, a nawet powinni brać aktywny udział w sprawie.

Jest to o tyle ważne, że utrzymanie przez sąd okręgowy oddalenia zasiedzenia, co do zasady zamyka wnioskodawcy drogę do zasiedzenia spornej nieruchomości.

Podsumowanie

Aby nabyć w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości (stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości) mające na celu przeniesienie własności – należy łączne spełnić dwie przesłanki:

  • samoistne posiadanie nieruchomości
  • jak i upływ 20 lub 30 lat.

Jednak jeśli strona złożyła wniosek dotyczący nabycia własności nieruchomości na podstawie korzystania z niej przez odpowiednio długi okres, właściciel tejże nieruchomości może sprzeciwić się temu, sporządzając odpowiednią odpowiedź.

Wtedy

Podstawa prawna: Art. 172. – Przesłanki zasiedzenia – Kodeks cywilny.

§ 1.Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§ 2.Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

§ 3.Nabyć nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 § 3, przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny w rozumieniu przepisów tej ustawy, jeżeli – ustalona zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 i 3 tej ustawy – powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze