Wniosek o zasiedzenie WZÓR do wypełnienia

Jak napisać wniosek o zasiedzenie? Zgodnie z wolą ustawodawcy na podstawie zasiedzenia może dojść do przejęcia własności cudzej rzeczy – bez zgody właściciela. Zasiedzenie musi jednak zostać potwierdzone postanowieniem sądu poprzez stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości. I co ważne, aby sąd orzekł o zasiedzeniu, zainteresowany złożyć musi właściwie przygotowany pozew o zasiedzenie nieruchomości.

Wstęp

wniosek-o-zasiedzenie-wzor-pdf-docUżyte we wniosku argumenty, przedłożone dowody oraz zeznania wiarygodnych świadków mogą przyspieszyć postępowanie w sprawie o zasiedzenie. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pozwu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zasiedzenie wzór

Kiedy złożyć wniosek o zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie pozwala rozszerzyć posiadanie o faktyczne dysponowanie rzeczą nie tylko fizycznie, ale również prawnie. Osoba, która nabędzie zasiedzenie, może sprzedać lub dowolnie obciążyć rzecz, ponieważ na podstawie decyzji sądu stała się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości.

Decydując się więc na zasiedzenie, czyli nieodpłatne uzyskanie własności,  warto dokładnie przygotować się do sprawy.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawca powinien przede wszystkim upewnić się, czy zostały spełnione ustawowe przesłanki do zasiedzenia:

  • nieprzerwane posiadanie samoistne (posiadanie samoistne ma miejsce, gdy osoba, która rzeczą faktycznie włada jak właściciel)
  • upływ wskazanego w przepisach kodeksu cywilnego czasu.

Zasiedzenie, a dobra i zła wiara

Wyjaśnić należy, że ustawodawca odróżnia posiadanie w dobrej i złej wierze. I jeżeli osoba posiada nieruchomość, a nie jest jej właścicielem, to może nabyć własność nieruchomości w drodze zasiedzenia, czyli po upływie nieprzerwanego posiadania wynoszącego minimum dwadzieścia lat.

Natomiast osoba posiadająca nieruchomość w złej wierze może złożyć wniosek o stwierdzenie zasiedzenia dopiero po upływie lat trzydziestu.

Warto dodać, że w dobrej wierze jest posiadacz, który jest w błędnym i usprawiedliwionym okolicznościami przekonaniu, że ma prawo własności danej nieruchomości, czyli w przeszłości zawarł np. umowę kupna-sprzedaży nieruchomości, którą w sposób uzasadniony uważa za ważną.

Posiadaczem w złej wierze natomiast jest osoba, która objęła nieruchomość we władztwo, wiedząc, że nie ma do niej prawa własności.

Jak przygotować wniosek o zasiedzenie gruntu rolnego?

Osoba, która dąży do formalnego przejęcia nieruchomości po upewnieniu się, że upłynął odpowiedni okres samoistnego i nieprzerwanego posiadania nieruchomości, może przystąpić do przygotowywania dokumentów sądowych.

Prawidłowo przygotowany wniosek powinien zawierać żądanie stwierdzenia zasiedzenia własności nieruchomości oraz określenia, o jaką dokładnie nieruchomość chodzi.

We wniosku wskazać należy, czy jest to nieruchomość gruntowa, rolna, zabudowana, czy lokalowa. Roszczenie obejmować może również zasiedzenie służebności, a nawet rzeczy ruchomej.

Oznaczenie przedmiotu zasiedzenia powinno odbyć się poprzez wskazanie miejsca położenia, obszaru, numeru działki oraz numeru księgi wieczystej i sądu, który tę księgę prowadzi.

W sprawie znaczenie mają dowody potwierdzające zarówno sposób wejścia w posiadanie nieruchomości, jak i okres samoistnego posiadania. Dlatego we wniosku warto powołać się na dowody w postaci umów, aktów notarialnych, świadków, którzy mogą potwierdzić podnoszone przez wnioskodawcę okoliczności.

Wniosek powinien zostać złożony w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników postępowania. W tej samej liczbie należy przygotować załączniki – mapy ewidencyjne, wypisy z gruntów i budynków, odpisy umów, czy aktów notarialnych.

Przygotowanie właściwego, wolnego od braków formalnych wniosku może okazać się zbyt trudne dla osoby bez wykształcenia prawniczego. Z uwagi na powyższe polecam fachowo przygotowany wzór wniosku o zasiedzenie nieruchomości, który można wygodnie zmodyfikować i dostosować do realiów danej sprawy.

Kto może złożyć odpowiedź na wniosek o zasiedzenie?

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia może złożyć każdy zainteresowany, który ma interes prawny w stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości.

Właściwe przygotowanie się do sprawy o zasiedzenie to również wskazanie wszystkich zainteresowanych. Będą to oczywiście właściciele nieruchomości, ich spadkobiercy, czy inni posiadacze samoistni.

Nierzadko do udziału w spawie wzywany jest Skarb Państwa, Gmina, czy wspólnota lokalna. Uczestnicy postępowania o zasiedzenie mają prawo brania czynnego udziału w posiedzeniach sądu. Mogą składać wnioski dowodowe, w tym wnosić o przesłuchanie świadków.

Dlatego w przypadku, gdy nie zgadzają się na zasiedzenia i mają odrębną wersję wydarzeń przedstawionych przez wnioskodawcę, mogą domagać się oddalenia wniosku o zasiedzenie, składając odpowiedź na wniosek o zasiedzenie.

Co istotne, sprawa z wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości to sprawa o prawa majątkowe, dlatego we wniosku koniecznie podać trzeba wartość przedmiotu sporu, a więc przybliżoną wartość nieruchomości.

Ile kosztuje wniosek o zasiedzenie ruchomości?

Sprawy sądowe w Polsce co do zasady są odpłatne. Dlatego wnioskujący o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości musi ponieść opłatę sądową w kwocie 2 000 zł. Jest to opłata stała, niezależna od wartości przedmiotu sporu.

Nieco tańszym postępowaniem jest zasiedzenie ruchomości. W tym przypadku opłata sądowa wynosi 100 zł. Obniżenie opłaty w stosunku do wniosku o zasiedzenie jest usprawiedliwione – ustawodawca przewidział, że samo postępowanie dowodowe w sprawie o zasiedzenie ruchomości jest znacznie prostsze i szybsze do przeprowadzenia.

W przypadku ruchomości wystarczy bowiem wyłącznie trzy lata nieprzerwanego posiadania w dobrej wierze, by doszło do zasiedzenia np. mebli, samochodu, czy motoru.

Art. 172. Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie

§ 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

§ 3. Nabyć nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 prawo pierwokupu udziału we współwłasności nieruchomości rolnej § 3, przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny w rozumieniu przepisów tej ustawy, jeżeli – ustalona zgodnie z przepisami art. 5 dowody potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego, zamieszkanie, powierzchnię użytków rolnych i kwalifikacji rolniczych ust. 2 i 3 tej ustawy – powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze