Pismo do dewelopera o odszkodowanie WZÓR + instrukcja

Jak napisać pismo do dewelopera o odszkodowanie? opóźnienia w oddaniu budynku czy mieszkania przez dewelopera generują straty po stronie klientów – zwłaszcza, jeśli zaciągnęli oni na ten cel kredyt hipoteczny. Należy wiedzieć, że za każdy dzień zwłoki klientowi należy się odszkodowanie. Odszkodowanie należy się także w innych przypadkach, w których deweloper nie wywiązał się z postanowień umowy.

Wstęp

pismo-do-dewelopera-o-odszkodowanie-wzor-pdf-docJak należy ubiegać się o odszkodowanie od dewelopera? najważniejsze będzie złożenie pisma, w którym poinformujemy dewelopera o niewywiązaniu się przez niego z umowy i wystosowanie żądania, w którym domagać się będziemy wypłaty odszkodowania. Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, sporządziliśmy gotowy do pobrania wzór pisma do dewelopera o wypłatę odszkodowania, który pobierzesz poniżej:

Pismo do dewelopera o odszkodowanie wzór

pismo-do-dewelopera-o-odszkodowanie-wzor-pdf-doc

Pismo do dewelopera o odszkodowanie wzór

Kiedy odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie jest należne?

wazneKlient zawierający umowę z deweloperem powinien dobrze zaznajomić się z określonymi w niej terminami, które wyznaczają etapy ukończenia poszczególnych prac, a także datę finalnego przekazania mieszkania czy nieruchomości.

W dokumencie poza terminami uwzględnione zostają także czynniki, które wykluczają odpowiedzialność dewelopera za opóźnienie. Wśród nich mogą znaleźć się czynniki pogodowe, czynniki o charakterze administracyjnym lub konieczność wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych prac.

Jeśli deweloper spóźnia się z oddaniem mieszkania z przyczyn, których nie określa umowa, klientowi należy się odszkodowanie. Warto podkreślić przy tym, że ubieganie się o taką rekompensatę nie wyklucza także możliwości dochodzenia kar umownych, przewidzianych w umowie. Jak wyegzekwować odszkodowanie od dewelopera? należy złożyć pisemny wniosek o wypłatę odszkodowania, powołując się na zapisy umowy, których nie dopilnował deweloper.

 

Kary umowne – zapisy w umowie

wazneSporządzając umowę z deweloperem, należy pamiętać o umieszczeniu w niej zapisów dotyczących kar umownych za opóźnienia w wydaniu lokalu. Jeśli takie zapisy nie znajdą się w dokumencie, klient nie będzie miał praw do roszczeń o zapłatę w przypadku ewentualnej zwłoki.

Kary mogą być naliczane za przekroczenie każdego terminu – wyznaczonej daty rozpoczęcia budowy, wykonania poszczególnych etapów inwestycji oraz finalnego odbioru nieruchomości. Ich wysokość określana jest kwotowo lub procentowo w stosunku do ceny lokalu.

Jeśli deweloper opóźnia oddanie mieszkania, będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki, licząc od daty wyznaczonej w treści umowy.

Co musi zawierać pismo do dewelopera o odszkodowanie?

wazneNiedotrzymanie terminu umowy przez dewelopera stanowi samo w sobie podstawę do żądania zapłaty kary umownej. W przypadku żądania zapłaty odszkodowania, obowiązek ten uzależniony będzie od faktycznego powstania szkody po stronie nabywcy. Klient może ubiegać się jednocześnie o wypłatę kary umownej i odszkodowania – zwłaszcza, jeśli szkoda przewyższa wysokość kary.

Pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie wymaga jednak uzasadnienia. Przykładowo, przekroczenie terminu oddania nieruchomości może zmuszać jej nabywcę do zawarcia umowy najmu lokalu zastępczego i poniesienia kosztów związanych z takim najmem.

Z kolei w przypadku opóźnień związanych z przeniesieniem własności nieruchomości na klienta, szkoda będzie wynikała z podwyższenia rat kredytu, który nabywca zaciągnął na ten cel.

Inne straty mogą zostać uzasadnione na przykład utraconymi korzyściami, spowodowanymi brakiem możliwości wynajęcia mieszkania lub utraconymi zadatkami na rzecz ekip remontowych, które nie mogły rozpocząć robót w terminie i odstąpiły od umowy.

 

Jak uzyskać odszkodowanie od dewelopera za usterki?

wazneUmowa z deweloperem zobowiązuje przedsiębiorcę do wykonania i oddania dzieła zgodnego z umową. Jeśli po przeniesieniu własności na nabywcę na jaw wyjdą jej wady, klient powinien sporządzić pismo do dewelopera o usunięcie usterek. W dokumencie należy wyznaczyć termin usunięcia wad przedmiotowych.

W przypadku, gdy firma nie podejmie się stosownych napraw w określonym czasie, nabywca ma prawo zlecić usunięcie stwierdzonych wad innemu wykonawcy – na koszt własny. Takie okoliczności uprawniają go do dochodzenia odszkodowania od dewelopera.

Przed zleceniem wykonania zastępczego, warto skorzystać jednak z usług rzeczoznawcy, który wykona ekspertyzę i potwierdzi istnienie wad, a także wyceni koszt ich naprawy. Wtedy nabywca będzie uprawniony do ubiegania się zarówno o zwrot kosztów za zlecenie wykonania zastępczego, jak i za koszt zlecenia ekspertyzy.

Wniosek o odszkodowanie od dewelopera a poniesione koszty

wazneUzyskanie odszkodowania od dewelopera uzależnione jest od powstania szkody po stronie nabywcy. Szkoda ta musi zostać udowodniona, co oznacza, że wszelkie koszty, jakie klient poniósł ze względu na opóźnienia czy usterki, za które odpowiedzialny jest deweloper, powinny być udokumentowane.

Jeśli więc nabywca zleca wykonanie zastępcze, musi posiadać fakturę wystawioną przez wykonawcę zlecenia. Z kolei jeżeli w wyniku opóźnień w oddaniu mieszkania jest zmuszony do wynajęcia lokalu, powinien posiadać umowę najmu.

 

Jak uzyskać odszkodowanie od dewelopera?

wazneŻądanie zapłaty odszkodowania przez dewelopera nie zawsze musi wiązać się z koniecznością wszczynania postępowania sądowego. Roszczenie można skierować do przedsiębiorstwa na etapie przedsądowym, sporządzając w tym celu odpowiednio uzasadnione pismo – wezwanie do usunięcia wad lub wezwanie do zapłaty odszkodowania.

Pomoc w zakresie uzyskania odszkodowania nabywca jako konsument otrzyma od miejskiego lub powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, bądź Federacji Konsumentów. Organizacje te udzielają porad prawnych, a także pośredniczą w sporach poprzez podejmowanie prób mediacyjnych.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Pismo do dewelopera o odszkodowanie WZÓR + instrukcja”
  1. Chcę napisać wezwanie dewelopera do zapłaty kary umownej, czekamy 3 miesiąc na odebranie mieszkania i nic…

Comments are closed.