Remanent likwidacyjny vat wzór

Jak sporządzić remanent likwidacyjny? Każdy przedsiębiorca, który zamyka działalność opodatkowaną VAT, musi rozliczyć się z podatku. Na dzień zaprzestania działalności sporządza zatem remanent likwidacyjny. W spisie z natury wykazuje wszystkie towary, od których VAT został odliczony, a które na dzień likwidacji były w firmie. Kwotę wynikająca z remanentu uwzględnia w ostatniej deklaracji JPK_V7M.

Wstęp

remanent-likwidacyjny-vat-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie takiego remanentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór remanentu, który pobierzesz poniżej. Przygotowany przez nas wzór zawiera wszystkie niezbędne informacje i elementy, spełniając tym samym formalne wymagania stawiane dla tego typu pism:

Remanent likwidacyjny vat wzór

Kogo dotyczy spis z natury dla celów VAT?

Kiedy likwidowana jest firma, dla której prowadzono podatkową księgę przychodów i rozchodów, przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia i przedstawienia w urzędzie skarbowym remanentu likwidacyjnego.

Spis z natury musi przygotować natomiast, gdy:

 • rozwiązuje spółkę cywilną lub handlową niemającą osobowości prawnej,
 • kończy wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu VAT,
 • nie ma zawieszonej działalności gospodarczej i nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu VAT jako osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo przez co najmniej 10 miesięcy,
 • wygasł zarząd sukcesyjny lub uprawnienie do jego powołania.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury nie dotyczy spółek handlowych, które mają osobowość prawną, czyli:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostej spółki akcyjnej,
 • spółki akcyjnej.

Kto i kiedy sporządza remanent VAT?

Remanent likwidacyjny VAT sporządzają podatnicy, którzy:

 • byli zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT,
 • mieli prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Remanent dla celów VAT należy sporządzić w terminie 14 dni od dnia zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Sporządzony remanent likwidacyjny nie podlega złożeniu do Urzędu Skarbowego. Podatnik ma jednak obowiązek załączyć informację o:

 • dokonanym spisie z natury,
 • ustalonej na jego podstawie wartości,
 • kwocie podatku należnego,

…do deklaracji podatkowej, składanej za okres obejmujący dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Co powinien zawierać remanent likwidacyjny?

Dokładne zasady sporządzenia remanentu reguluje artykuł 14 ustawy o VAT. Kiedy mowa w nim o „towarach”, chodzi o takie składniki majątku jak:

 • towary handlowe,
 • wyposażenie i środki trwałe,
 • wszystkie zakupy, które kwalifikowały się do odliczenia podatku VAT (nie ma znaczenia, czy podatnik skorzystał z tego prawa).

Spis z natury dla celów VAT musi zawierać informacje o:

 • nazwie towaru,
 • ilości towaru,
 • cenie nabycia towaru, towarów podobnych, koszcie wytworzenia (przy braku ceny nabycia),
 • stawce podatku VAT dla danego towaru,
 • kwocie podatku.

W spisie z natury sporządzanym dla celów VAT nie uwzględnia się jedynie tych towarów, przy nabyciu których osoba prowadząca działalność nie miała prawa do odliczenia vat od towarów i usług.

Remanent zerowy

Jeśli w momencie sporządzania spisu z natury przedsiębiorca nie posiada na stanie firmy żadnych towarów handlowych ani materiałów podlegających temu spisowi, to nie oznacza to, że jest całkowicie zwolniony obowiązku jego sporządzenia. Powinien utworzyć wtedy remanent z wartością „0 zł”, czyli remanent likwidacyjny zerowy.

Remanent zerowy uwzględnia takie dane jak:

 • data sporządzenia dokumentu,
 • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • nazwa firmy,
 • pozycja określającą wartość remanentu,
 • podpis przedsiębiorcy.

W pozycji „Materiał – Towar” wpisuje się w takim przypadku „Brak materiałów i towarów”, a w pozycji „Ilość i cena jednostkowa” wpisuje się „0”. Przedsiębiorca podpisuje taki dokument sam, ale może też przedstawić go do podpisu swoim pracownikom jako komisji.

Jak wycenia się wartość towarów w remanencie likwidacyjnym?

Wypełniając wzór remanentu likwidacyjnego, przedsiębiorca musi wycenić wartość towarów i obliczyć w ten sposób wysokość podatku VAT. Należy wiedzieć więc, że podstawą opodatkowania towarów, jakie na dzień zamknięcia obecne są w firmie, może być:

 • cena nabycia towarów,
 • cena nabycia towarów podobnych,
 • koszty wytworzenia, kiedy nie ma ceny nabycia.

Wszystkie te koszty określa się na moment dostawy tych towarów.

Dla celów wyceny remanentu likwidacyjnego VAT podstawę opodatkowania określa się zatem, biorąc pod uwagę cenę rynkową netto.

Jeśli cena towaru nie uległa zmianie w odniesieniu do dnia, w którym towar zakupiono, to podstawą opodatkowania będzie cena netto zakupu towaru, jaka wynika z faktury jego nabycia.

Jak wykazuje się wartość remanentu likwidacyjnego?

Informację o wartość spisu z natury, sporządzonego na dzień zamknięcia działalności zawiera się w deklaracji JPK_V7, składanej za ostatni okres rozliczeniowy prowadzenia działalności.

Wraz z plikiem JPK_V7 przedsiębiorca załącza:

 • pisemną informację o sporządzonym spisie,
 • informację o jego wartości,
 • informację o kwocie dla celów podatku VAT wynikającej z tego spisu.

Dane te załącza się osobno i przesyła, na przykład listownie, do urzędu skarbowego.

Jeśli chodzi o korektę VAT naliczonego, to w przypadku remanentu likwidacyjnego nie będzie miała ona zastosowania, gdyż przedsiębiorca wykazuje w nim towar pozostający na stanie w chwili likwidacji firmy i odprowadza z tego tytułu podatek vat należny.

Jedynym wyjątkiem będą wartości niematerialne i prawne, które w świetle ustawy o VAT są usługami.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze