Upadłość konsumencka – ile kosztuje adwokat, ile się czeka i co sprawdza sąd?

Witam, niebawem mam rozprawę o upadłość konsumencką, jest to moja pierwsza rozprawa i nie wiem jak się do niej przygotować, nie stać mnie na adwokata, więc jestem zdana sama na siebie.

Chciałabym wiedzieć, co sprawdza sąd w trakcie upadłości konsumenckiej i ile się czeka na upadłość konsumencką. Zastanawiam się też w ogóle, jak działa upadłość konsumencka, co będzie z moim majątkiem i długami?

Nie wiem, czy sama sobie poradzę, czy wie Pani, ile adwokat bierze za upadłość konsumencką? i jak kształtują się koszty postępowania upadłościowego osoby fizycznej? Aha, czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?


Witam, zadaje Pani dużo pytań. Postaram się na nie odpowiedzieć, jednak nie mogę zagwarantować, że rozwieje Pani wszystkie wątpliwości, co do toku postępowania upadłościowego wywołanego Pani wnioskiem o orzeczenie upadłości konsumenckiej.

Pragnę jednak Panią uspokoić i pozytywnie nastawić przed zbliżająca się sprawą sądową. Proszę mieć na uwadze, że Sąd to ludzie. Nie warto się więc denerwować ponad miarę. Proszę nabrać siły i stawić czoło temu co ma się niebawem wydarzyć na sali sądowej.

Ile adwokat bierze za upadłość konsumencką?

Nie ma Pani adwokata, więc to prawda, że w pewnych kwestiach zdana jest Pani wyłącznie na siebie. Może zdarzyć się tak, że nie zrozumie Pani przewodniczącego, lub zadanego pytania.

Gdyby taka okoliczność miała miejsce, proszę nie denerwować się jeszcze bardziej, tylko poprosić o powtórzenie pytania. Rzecz istotna – musi Pani pamiętać, że do przewodniczącego zwracamy się “Wysoki Sądzie”. Jest to formuła obowiązująca wszystkich obecnych na sali.

Odnośnie adwokata, to oczywiście posiadanie profesjonalnego pełnomocnika może dać stronie pewną swobodę. Jednak proszę zwrócić uwagę na fakt, że to Pani i tak najlepiej zna swoją sytuację – okoliczności popadnięcia w długi i zaniechanie ich regulowania.

Pełnomocnik może zadbać o pewne aspekty sprawy, jednak nie zagwarantuje Pani korzystnego rozstrzygnięcia, a tym bardziej zminimalizowania kosztów sprawy.

Zastanawia się Pani jednak nad zaangażowaniem profesjonalnego pełnomocnika i pyta ile kosztuje adwokat do sprawy o upadłość konsumencką. Jest to pytanie, na które nie mogę Pani odpowiedzieć. Każdy adwokat ma swoje stawki.

Jednak warto zwrócić uwagę na okoliczność, że czym większa kancelaria lub lepsza renoma samego adwokata, czy radcy prawnego tym wyższy koszt usługi. W dużych miastach oczywiście adwokaci będą cenić się bardziej niż Ci prowadzący kancelarię w mniejszych miejscowościach.

Wiem z doświadczenia, że “starzy” adwokaci, zwani potocznie wyjadaczami mogą podać stawkę za prowadzenie sprawy wprost z kosmosu. Natomiast spotykałam młodych, ambitnych adwokatów, którzy potrafili wcale nie gorzej poprowadzić sprawę za dużo  mniejszą cenę.

Jak przygotować się do sprawy o upadłość konsumencką?

Czeka Panią posiedzenie sądu i bez względu na to czy będzie miała Pani profesjonalnego pełnomocnika, czy też nie, należy się do sprawy przygotować.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest według zasad przewidzianych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe, dlatego wypadałoby się zapoznać choćby ogólnie z zapisami tejże ustawy.

Jednak bardziej niż procedurę (nad jej przebiegiem czuwa sąd) dłużnik powinien znać przed wszystkim treść wniosku i załączonych do niego dokumentów, oświadczeń, bilansów.

Z art. 23 ustawy wiemy, że dłużnik zgłaszający upadłość do wniosku powinien dołączyć:

 1. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników
 2. bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku
 3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia
 4. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 5. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty
 6. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi
 7. informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika
 8. informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.

Ile się czeka na upadłość konsumencką?

Jak wynika z regulacji zawartej w art. 27 ustawy upadłościowej postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W tym terminie sąd bądź przychyla się do wniosku konsumenta, bądź oddala jego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Cała sprawa nie kończy się jednak z wydaniem przez sąd orzeczenia o ogłoszeniu upadłości, bowiem to dopiero wraz z nim rusza cała machina upadłościowa.

W postanowieniu upadłościowym sąd nakazuje jakby podjęcie kolejnych czynności min.:

 • wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;
 • wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
 • wyznacza sędziego-komisarza i zastępcę sędziego-komisarza oraz syndyka.

Dopiero w następnym czasie następuje przygotowanie do likwidacji majątku upadłego dłużnika.

Co dzieje się z majątkiem dłużnika po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Zadała Pani pytanie, jak działa upadłość konsumencka i co będzie z moim majątkiem i długami. Ja właśnie w swej odpowiedzi zmierzam do omówienia tego etapu postępowania.

Kolejnym krokiem po ogłoszeniu upadłości jest likwidacja majątku dłużnika poprzez jego sprzedaż na warunkach określonych w ustawie. I tu Pani rola jest jakby bardziej rozbudowana. Pani obowiązkiem jest współpraca z syndykiem.

Przede wszystkim, jest Pani obowiązana wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać dokumenty dotyczące działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję.

Ponadto jako upadły dłużnik współpracuje Pani z syndykiem i sędzią – komisarzem udzielając wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku – tak art. 57 ustawy.

Współpraca z syndykiem jest konieczna, bowiem jej brak może spowodować nałożeniem na dłużnika przez sędziego-komisarza środków przymusu.

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest więc utrata majątku przez dłużnika. Jego majątek wchodzi w skład masy upadłościowej, która ma zaspokoić wierzycieli (po spieniężeniu).

Po zebraniu wszelkich niezbędnych informacji, dokonywany jest spis inwentarza oraz oszacowanie majątku wchodzącego do masy upadłości. W tym czasie upadły nie posiada już prawa do zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim.

Jeżeli w skład masy upadłościowej wchodzi mieszkanie, to sędzia-komisarz określa zakres i czas korzystania przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w mieszkaniu znajdującym się w lokalu lub w budynku wchodzącym do masy upadłości, z tego mieszkania.

Jaki majątek dłużnika nie wchodzi w skład masy upadłościowej?

Z masy upadłościowej w myśl regule zawartej w art. 63 ustawy wyłączone jest:

 1. mienie niepodlegające egzekucji komorniczej w myśl przepisom kodeksu postępowania cywilnego
 2. wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej egzekucji
 3. kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom;
 4. środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Co dzieje się z długami upadłego dłużnika?

O skutkach ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego traktują przepisy ustawy od art. 91 w wzwyż.

Regulacji jest bardzo wiele, dotyczą one bowiem nie tylko długów pieniężnych, ale również innych zobowiązać tj. umowy bzyczenia, najmu, dzierżawy, spraw spadkowych i małżeńskich. Ja jednak skupię się na zobowiązaniach pieniężnych, bo to one są najczęstszą przyczyną bankructwa.

Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Zatem wszystkie kredyty i pożyczki stają się wymagalne z datą wydania przez sąd orzeczenia o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Ze spieniężonego majątku dłużnika, czyli z masy upadłości dochodzi do zaspokojenia wierzycieli, czyli spłaty długów.

Jednak, jak wskazuje art. 343 ustawy upadłościowej w pierwszej kolejności koszty postępowania, a jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają – również inne zobowiązania masy upadłości, o których mowa w art. 230 ust. 2, w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum.

Jak kończy się postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe kończy się umorzeniem przez sąd postępowania.

Wówczas wydawane jest postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli w który sąd określa  w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności a niewykonane w toku postępowania upadłościowego na podstawie planów podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Postępowanie oddłużeniowe kończy się zatem maksymalnie po trzech latach od zakończenia postępowania likwidacyjnego. W czasie spłaty dłużnik nie może zaciągać zobowiązań tj. jak pożyczki, czy kredyt.

Obostrzenie to wynika z art. 370c w, który w punkcie 2 brzmi, że w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli.

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

Po zakończeniu upadłości co do zasady upadły dłużnik może starać się o kredyt, może mieć jednak problem z pozytywnym rozpoznaniem jego wniosku przez banki i inne instytucję finansowe. Informację o ogłoszeniu upadłości są odnotowywane w widocznych dla banku rejestrach w tym w BIK.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Odpowiadając wydaje mi się na ostatnie już Pani pytanie, odnoście tego jak klarują się koszty postępowania upadłościowego, to muszę napisać, że niestety nie mogę ich dla Pani określić.

Prócz opłaty od wniosku, postępowania może wygenerować inne opłaty, zależne od tego jaki majątek dłużnika ma wejść do masy upadłościowej. Wielokrotnie przy nieruchomościach powołuje się biegłych do oszacowania ich wartości.

Ponadto do kosztów postępowania wlicza się wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości, w szczególności wynagrodzenie syndyka oraz jego zastępcy, wynagrodzenia osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń tych osób, wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty archiwizacji dokumentów upadłego, korespondencji, ogłoszeń, podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości.

Proszę pamiętać, że ma Pani możliwość składania wniosku o zwolnienie od kosztów. Może Pani również wnioskować o pełnomocnika z urzędu. Jest Pani już na etapie oczekiwania na rozprawę, dlatego warto obie te kwestie przemyśleć.

Życzę jednak korzystnego rozstrzygnięcia, bez większych kosztów i w krótkim czasie.

Wniosek o upadłość konsumencką

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuly:

[sc name=”dol-artykulu”]

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze