Zgoda na wejście na działkę sąsiada WZÓR

Czy inwestor potrzebuje zgody na wejście na działkę sąsiada w celu wykonania robót budowlanych i jak ewentualnie taką zgodę napisać? Podczas wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych często okazuje się, że przeprowadzenie planowanych działań jedynie w obrębie działki inwestora jest niemożliwe…

Wstęp

zgoda-na-wejscie-na-dzialke-sasiada-wzor-pdf-docWtedy konieczne staje się wejście na teren nieruchomości sąsiedniej. Inwestor nie może jednak zrobić tego bez uzyskania wcześniej zgody sąsiada. Jak sporządzić taką zgodę, aby była skuteczna i wywoływała określone skutki prawne? dla ułatwienia przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma zgody sąsiada, który pobierzesz poniżej:

Zgoda na wejście na działkę sąsiada wzór

zgoda-na-wejscie-na-dzialke-sasiada-wzor-pdf-doc

Zgoda na wejście na działkę sąsiada wzór

Zgoda na wejście na działkę sąsiada a przepisy

O tym, że inwestor potrzebuje zgody na wejście na działkę sąsiada, czytamy w przepisach prawa budowlanego. Artykuł 47. tejże ustawy mówi o tym, że zgoda na wejście na działkę sąsiada, a także do sąsiedniego budynku czy lokalu, jest niezbędna, aby wykonać tam prace budowlane lub prace przygotowawcze.

Inwestor powinien uzyskać taką zgodę, zanim rozpocznie się wykonywanie prac. Co więcej, musi również uzgodnić z właścicielem sąsiedniego terenu przewidywany termin, sposób i zakres korzystania z sąsiedniej działki.

Przepisy mówią także o ewentualnej rekompensacie, jaką mogą ustalić między sobą strony za „użyczenie” przez sąsiada terenu jego nieruchomości pod prace budowlane.

Podsumowując, niezależnie od rodzaju planowanych robót budowlanych, inwestor musi zgłosić się do sąsiada z prośbą o wydanie zgody na wejście na jego teren. Zgoda ta powinna odnosić się do:

  • terminów korzystania z działki sąsiedniej,
  • sposobu i zakresu korzystania z działki sąsiedniej,
  • ewentualnej rekompensaty za korzystanie z działki sąsiedniej.

O zgodę na wejście na działkę sąsiada należy wystąpić przed rozpoczęciem prac budowlanych lub przygotowawczych.

Warto podkreślić przy tym, że pisemna zgoda na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości nie zwalnia inwestora z obowiązku naprawienia szkody, która powstałaby w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

Inwestor powinien taką szkodę naprawić poprzez przywrócenie działki do stanu poprzedniego lub poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, która szkody zrekompensuje.

Co jeśli sąsiad nie chce wydać zgody na wejście w teren?

Wejście na działkę sąsiada przy robotach budowlanych bez uzyskania wcześniej jego zgody jest niezgodne z prawem. Nie oznacza to jednak, że w obliczu braku porozumienia z właścicielem sąsiedniej działki inwestor jest bezradny. Ma on bowiem możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej, która taką zgodę zastąpi.

Wniosek tego typu składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej (zwykle Starosta). Organ w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powinien rozstrzygnąć sprawę i wydać decyzję o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości.

Wejście na działkę sąsiada podczas prac budowlanych na podstawie decyzji administracyjnej zostanie przy tym ograniczone przez organ wydający zgodę zastępczą – w decyzji zostaną zawarte granice niezbędnej potrzeby i warunki korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

Podkreślamy jednak, że chociaż inwestor może wystąpić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanego z prośbą o wydanie zgody na wejście na działkę sąsiada, to nie oznacza to, że może w ten sposób uniknąć prowadzenia rozmów z właścicielem sąsiedniego terenu czy też potraktować takie rozwiązanie jako „drogę na skróty”.

Organ ma bowiem obowiązek sprawdzenia, czy inwestor podjął próby porozumienia się z sąsiadem, zanim wystąpił z wnioskiem o wydanie odpowiedniej decyzji. Jeśli okaże się, że takiej próby nie było, organ może odmówić wydania decyzji administracyjnej dotyczącej niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości.

A kiedy możemy mówić o owej „niezbędności”?

Zgodnie z wyrokiem sądu administracyjnego w Lublinie, warunkiem niezbędności wejścia na teren sąsiedni jest wykonywanie prac przy budynku, który znajduje się na granicy działki lub w takiej odległości od niej, że teren dostępny na działce inwestora nie wystarczy, aby planowane prace przeprowadzić w sposób prawidłowy.

Jeśli organ administracji architektoniczno-budowlanej odrzuci wniosek inwestora, przysługuje mu prawo odwołania się do organu wyższego rzędu, czyli wojewody. Ma na to 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji administracyjnej.

Jeśli również wojewoda wyda w tej sprawie decyzję niekorzystną, w ciągu 30 dni można złożyć jeszcze skargę administracyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie ewentualnie jeszcze skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak przygotować zgodę na wejście na działkę sąsiada?

Zgoda na wejście na działkę sąsiada to gotowy do wypełnienia druk, który pomaga w przygotowaniu pisma zawierającego wszelkie niezbędne dane formalne.

Taki wzór zgody na wejście na działkę sąsiada warto wydrukować, zanim udamy się do właściciela sąsiedniej nieruchomości, co pozwoli maksymalnie skrócić i uprościć dopełnienie tej procedury.

Jakie dane zawiera wzór zgody na wejście na teren działki? w piśmie należy uwzględnić:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane inwestora i właściciela sąsiedniej nieruchomości wraz z adresami działek,
  • oznaczenie terminu planowanych prac,
  • opis planowanych prac i zakres korzystania z sąsiedniej działki,
  • kwestię ewentualnej rekompensaty,
  • podpisy obu stron.

Podsumowanie

W przypadku konieczności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości lub sąsiedniego budynku koniecznie należy sporządzić odpowiednią zgodę właściciela na wejście na jego działkę, przy czym zgoda powinna obejmować szersze ustalenia.

Aby wejść na sąsiednią nieruchomość, trzeba posiadać zezwolenie w formie pisemnej, aby ułatwić Ci sporządzenie takie pozwolenia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz w górnej części artykułu.

Nie mając zgody właściciela, wejście do sąsiedniego budynku lokalu lub na działkę sąsiada byłoby zwyczajnym złamaniem prawa i naruszeniem prywatności.

Z tego względu, dla inwestora robót budowlanych ważne jest porozumienie się z właścicielem nieruchomości sąsiedniej i uzyskanie pisemnej zgody.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze