Zgoda sąsiada na budowę komina WZÓR

Jak napisać zgoda sąsiada na budowę komina? inwestor planujący budowę, remont czy nadbudowę domu, a w związku z tym budowę lub podwyższenie komina, musi ubiegać się o pozwolenie. Z reguły nie uzyska takiego pozwolenia na budowę bez zgody sąsiada na planowaną inwestycję, jeśli ma ona znaleźć się na granicy działek lub może oddziaływać na teren nieruchomości sąsiedniej.

Wstęp

zgoda-sasiada-na-budowe-komina-wzor-pdf-docW jakich przypadkach niezbędna jest zgoda sąsiada na budowę komina i co powinien zawierać taki dokument, aby spełniał wszystkie formalne wymagania? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody sąsiada na postawienie komina, który pobierzesz poniżej:

Zgoda sąsiada na budowę komina wzór

zgoda-sasiada-na-budowe-komina-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na budowę komina wzór

Warunki prawne budowy komina

Inwestora zawsze obowiązują przepisy prawa budowlanego oraz przepisy rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także przewody kominowe w budynku:

  • wentylacyjne,
  • spalinowe,
  • dymowe,

prowadzone w ścianach budynku oraz w obudowach trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiących konstrukcje samodzielne. 

Przewody te powinny mieć odpowiednie wymiary przekroju, charakteryzować się właściwym sposobem prowadzenia i wysokością.

Wszystko to ma na celu stworzenie potrzebnego ciągu, zapewnienie wymaganej przepustowości, a także spełnienie wymagań określonych w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów. 

Bardzo istotne jest spełnienie warunku, zgodnie z którym przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Wymaganie to uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych wyprowadzone są ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych.

Jaka odległość komina od sąsiada?

Przepisy prawa budowlanego nie mówią o tym, w jakiej odległości wylot komina powinien znajdować się od sąsiedniego budynku. O ich wysokości mówią natomiast zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065). Zgodnie z tym aktem prawnym:

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę), dla prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto: a) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12 st.

W dół od poziomu najwyższej przeszkody (zasłony) dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych.

Należy sięgnąć tutaj również do przepisów, z których wynika wymóg ochrony przed zadymieniem sąsiadów, a są to ogólne warunki ochrony czystości powietrza. Zgodnie z nimi, wyloty przewodów dymowych i spalinowych na sąsiadujących budynkach powinny być wyprowadzone przynajmniej powyżej okapów dachowych wyższego z domów. 

Kiedy potrzebna będzie zgoda sąsiada na budowę komina?

Zgoda sąsiada na budowę komina niezbędna będzie wtedy, kiedy komin znajdzie się na granicy nieruchomości. Miejsce to ma bowiem szczególny status. Nie da się stwierdzić, do którego z sąsiadów należy, dlatego budowa komina w granicy powinna zostać uzgodniona pomiędzy właścicielami obu posesji. 

Bez zgody sąsiada na budowę komina w granicy, inwestor nie otrzyma pozwolenia na budowę.

To musi zapewniać bowiem nie tylko zachowanie przez planowaną budowę określonych przepisów prawa, lecz również odpowiednią ochronę praw osób trzecich, czyli właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

Organ nie wyda więc pozwolenia na budowę, nie upewniając się wcześniej, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna z interesem sąsiada. Ten zawsze może dochodzić zaniechania naruszeń swojego prawa przed sądem cywilnym. 

Jak sporządzić zgodę sąsiada na budowę komina?

Zgoda sąsiada na budowę komina bywa niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę czy rozbudowę lub nadbudowę. Siłą rzeczy, należy sporządzić ją więc w formie pisemnej, aby móc dołączyć dokument do pozostałych formularzy.

Poza tym wypełniony i podpisany wzór zgody sąsiada na budowę komina pełni istotną rolę dowodową – chroni inwestora przed roszczeniami sąsiada i stanowi zabezpieczenia na wypadek ewentualnego postępowania sądowego. 

Pisemna zgoda sąsiada powinna zawierać takie elementy, jak:

  • dane osobowe sąsiada,
  • dane inwestora,
  • oznaczenie działek, 
  • opis planowanej inwestycji i związanych z nią prac budowlanych,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z planami inwestora i o braku zastrzeżeń co do ich wykonania,
  • podpis sąsiada,
  • data i miejsce sporządzenia pisma. 

Warto pamiętać, że samo uzyskanie zgody sąsiada nie wystarczy. Inwestor nadal musi spełnić warunki budowy przewodu kominowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach wspomnianych rozporządzeń. Ma to na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom zamieszkującym oba budynki. 

Z czym wiąże się brak zgody sąsiada na budowę komina?

Nie uzyskując uprzednio zgody sąsiada na budowę komina, inwestor musi liczyć się z możliwością nieuzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli zaś przystąpi do wykonania prac bez jednej i drugiej zgody, grozi mu zarzut samowoli budowlanej.

Gdyby inwestor uzyskał pozwolenie na budowę, ale w trakcie prac okazałoby się, że budowany komin narusza prawa własności nieruchomości sąsiedniej, sąsiad mógłby wystąpić na drogę sądową, żądając zaniechania naruszeń i przywrócenia stanu poprzedniego. 

Podsumowanie

Przy różnych inwestycjach zdarza się, że zachodzą potrzeby uzyskania zgody sąsiadów na przeprowadzenie pewnych przedsięwzięć budowlanych, jednym z nich jest postawienie komina, który w sposób pośredni lub bezpośredni wpłynie niejako na nieruchomość sąsiednią, a więc na naszego sąsiada.

Bardzo często w takich sytuacjach bez uzyskania pozwolenia na budowę komina wydanego przez naszego sąsiada lub sąsiadów nie będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę. Najczęściej bywa tak, że organ budowlany uwarunkowuje wydanie pozwolenia na rozbudowę uzyskaniem zgody sąsiada.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze