Zwolnienie z basenu WZÓR do wypełnienia

Jak napisać zwolnienie z basenu? Zajęcia na basenie odbywają się w szkołach i na uczelniach w ramach zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienie z takich zajęć uzyskuje się zatem na takich samych zasadach, a katalog przyczyn uzasadniających zwolnienie jest nawet większy niż przy zajęciach wychowania fizycznego i zwolnienia z WF-u w szkole.

Wstęp

zwolnienie-z-basenu-wzor-pdf-doc-przykladJak napisać zwolnienie z basenu jednorazowe i długoterminowe? i czy faktycznie można zwolnić się z  basenu długoterminowo? dodatkowo przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zwolnienia z basenu, który spełnia wszystkie formalne wymagania, wzór pisma pobierzesz poniżej:

Zwolnienie z basenu wzór

Zwolnienie z basenu od rodzica dla nauczyciela

Rodzic może zwolnić dziecko z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na WF lub na basenie u nauczyciela, który takie zajęcia przeprowadza, czyli u nauczyciela wychowania fizycznego. Zwolnienie przyjmuje wtedy formę pisemną, ale nie należy ono do pism o wyjątkowo formalnym charakterze.

W zależności od okresu zwolnienia rodzic może potrzebować dodatkowo opinii lekarskiej, która będzie stanowiła podstawę zwolnienia na lekcjach wychowania fizycznego czy basenie. 

W przypadku jednorazowego zwolnienia, obejmującego maksymalnie jeden tydzień zajęć, opinia lekarska z reguły nie jest potrzebna. Takie zwolnienie wypisuje rodzic dziecku choremu, narzekającemu na złe samopoczucie, w okresie rekonwalescencji czy dziewczynkom w trakcie miesiączki. 

Natomiast w przypadku zwolnień krótkotrwałych – tygodniowych, miesięcznych – nauczyciel wychowania fizycznego z pewnością zażąda od rodzica nie tylko pisemnego zwolnienia, ale także jego uzasadnienia w postaci opinii lekarskiej.

Taką opinię może wystawić zarówno lekarz rodzinny, jak i specjalista, na przykład dermatolog, okulista, chirurg, i tak dalej. 

Długoterminowe zwolnienie z basenu

Zwolnienie z basenu może obejmować nie tylko kilka zajęć lekcyjnych, ale również cały semestr czy oba semestry – maksymalnie jeden rok szkolny. W takim przypadku zwykłe pismo do nauczyciela nie wystarczy.

Sprawę należy załatwić u dyrektora placówki, przedkładając nie tylko wniosek o zwolnienie dziecka z zajęć, ale również opinię lekarską, która potwierdzi, że lekcje wychowania fizycznego w basenie będą dla dziecka szkodliwe. 

Zwolnienie z zajęć na basenie należy złożyć w odpowiednim terminie, czyli:

 • do 30 września w przypadku zwolnienia na pierwszy semestr,
 • w ciągu 14 dni od zakończenia ferii zimowych w przypadku zwolnienia na drugi semestr,
 • w ciągu 7 dni od otrzymania opinii lekarskiej w przypadkach losowych. 

Dokument można przygotować w oparciu o nasz wzór zwolnienia z basenu, pamiętając o podaniu odpowiedniej przyczyny (uzasadnienia) zwolnienia. 

Jeśli chodzi o długoterminowe zwolnienie z basenu – powody mogą być następujące:

 • choroba skóry, która nasila się w kontakcie z chlorowaną wodą,
 • choroba oczu, która nasila się w kontakcie z chlorowaną wodą,
 • kontuzja kończyny, wymagająca rekonwalescencji,
 • astma, która pomimo leczenia daje napady duszności w trakcie wysiłku,
 • padaczka, która pomimo leczenia wiąże się z napadami,
 • choroby serca, które stanowią przeciwwskazanie do intensywnego wysiłku,
 • przewlekłe, nawracające zapalenie ucha środkowego. 

To tylko przykładowe uzasadnienia dla zwolnienia dziecka z zajęć na basenie. W rzeczywistości wskazań może być znacznie więcej, jednak każde z nich powinno znaleźć potwierdzenie w opinii lekarskiej. 

Jak napisać zwolnienie z basenu?

Zwolnienie z basenu, podobnie jak zwolnienie z wf-u, może zostać sporządzone na zwykłej kartce, odręcznie – jeśli w grę wchodzi zwolnienie dziecka z kilku zajęć. Jeżeli jednak rodzic w imieniu dziecka ubiega się o zwolnienie na semestr czy rok szkolny, warto dopilnować, aby wniosek w tej sprawie prezentował się jak najbardziej oficjalnie. Dokument musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy, czyli rodzica wraz z danymi kontaktowymi,
 • dane odbiorcy pisma, czyli dyrektora szkoły,
 • treść prośby o zwolnienie, z takimi elementami jak: dane dziecka, oznaczenie okresu zwolnienia, powód zwolnienia, 
 • podpis wnioskodawcy.

Skutki zwolnienia z basenu

Złożenie zwolnienia z basenu nie jest równoznaczne ze zwolnieniem ucznia z obowiązku uczęszczania na zajęcia, czyli w okresie obowiązywania zwolnienia uczeń (jeśli to możliwe) dalej powinien uczęszczać na inne zajęcia.

Poszczególne placówki podchodzą do tego tematu w różny sposób, najczęściej w zależności od problemów dziecka, dostosowując rozwiązanie do jego potrzeb (stałe lub jednorazowe zwolnienie).

Czasami uczeń musi uczęszczać na zajęcia jako bierny obserwator, innym razem zajęcia w basenie zastępowane są innymi, na przykład gimnastyką. Rzadko zdarza się, aby dziecko wypuszczane było do domu, częściej zostaje ono przekazane pod opiekę nauczycielowi pełniącemu dyżur w świetlicy.

Zgodnie z obowiązującym od 1 września 2015 roku Rozporządzeniem Ministra Edukacji, uczeń może zostać zwolniony z ćwiczeń całkowicie lub w określonym zakresie (zwolnienie jednorazowe). Jest to swego rodzaju nowość, bowiem dawniej uczniowie albo ćwiczyli na wf-ie, albo nie.

Obecnie przepisy mają na celu ograniczenie zwolnień i umożliwienie uczęszczania na zajęcia jak największej liczbie uczniów. Oznacza to, że również zwolnienie z basenu – w zależności od problemu zdrowotnego dziecka – może zostać ograniczone do zwolnienia częściowego.

Przykładowo, uczeń, który nie powinien wykonywać aktywności fizycznej w postaci forsownych ćwiczeń, może zostać skierowany na ćwiczenia relaksacyjne, które nie spowodują pogorszenia jego stanu zdrowia.

Takie rozwiązanie nie zawsze będzie jednak możliwe – choćby w przypadkach, kiedy problemem jest nie sama aktywność fizyczna, lecz kontakt z chlorowaną wodą. 

Podsumowanie

Zasady zwalniania z basenu bądź lekcji wychowania fizycznego (zajęć WF) w zależności od konkretnej szkoły kształtują się różnorako. Jak uzyskać długoterminowe zwolnienie? tutaj konieczne zapewne będzie przedłożenie nauczycielowi, bądź dyrektorowi szkoły dokumentacji lekarskiej od lekarza rodzinnego, bądź zwolnienia z basenu wypisanego przez lekarza specjalistę.

Zwolnienie z lekcji WF lub basenu koniecznie zawierać musi powody, które stoją uczniowi na drodze do wykonywania ćwiczeń na basenie. Bez nich, wyegzekwowanie zwolnienia od nauczyciela może okazać się niemożliwe…

W przypadku krótkotrwałego bądź jednorazowego zwolnienia to w gestii rodzica lub opiekuna prawnego leży właściwe sporządzenie pisma, natomiast w przypadku długotrwałego zwolnienia, oprócz dobrze sformułowanego zwolnienia, dołączyć należy zwolnienie lekarskie.

Warto zaznaczyć, że jeśli okres zwolnienia uniemożliwia nauczycielowi klasyfikację ucznia, to w dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, zamiast oceny końcowej z zajęć nauczyciel wpisze: „zwolniony lub zwolniona”.

Nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek, by dostosować wymagania edukacyjne względem ucznia do jego indywidualnych potrzeb oraz jednocześnie możliwości tego ucznia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze