Podanie o zwolnienie z WF do dyrektora WZÓR

Jak napisać podanie o zwolnienie z WF do dyrektora szkoły? Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego może być jednorazowe, na przykład w sytuacji, kiedy uczeń źle się czuje lub gdy musi opuścić zajęcia z innych przyczyn. Często jednak mamy do czynienia także z długotrwałym zwolnieniem z WF, spowodowanym przez chorobę przewlekłą lub uraz (kontuzję).

Wstęp

podanie-o-zwolnienie-z-wf-do-dyrektora-wzor-pdf-docJak napisać i jak złożyć podanie w takiej sprawie? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, które spełni wszystkie formalne wymogi, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Podanie o zwolnienie z WF do dyrektora wzór

podanie-o-zwolnienie-z-wf-do-dyrektora-wzor-pdf-doc

Podanie o zwolnienie z WF do dyrektora wzór

Podstawa prawna zwolnienia z WF

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych mówi o tym, że wymagania edukacyjne, wynikające z ustawy o systemie oświaty, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb ucznia, posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

Oznacza to, że dzieci i młodzież mogą nie uczęszczać na zajęcia WF lub nie wykonywać na nich ćwiczeń z powodów zdrowotnych.

Na podstawie opinii lekarza i po złożeniu w tej sprawie odpowiedniego podania przez rodziców, dyrektor ma prawo zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego na czas określony.

Jednorazowe zwolnienie z WF

Jak się pisze zwolnienie z WF na jedne zajęcia? W takim przypadku (tak jak np. zwolnienie z religii) rodzic lub opiekun prawny mogą sporządzić pismo, które składa się bezpośrednio nauczycielowi wychowania fizycznego, nie dyrektorowi szkoły.

Takie zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego może dotyczyć maksymalnie jednego tygodnia lekcji wychowania fizycznego. Nie powinno pojawiać się też częściej niż trzy razy w semestrze. Każda placówka może jednak nieco inaczej określić zasady stosowania zwolnień jednorazowych. 

A jakie mogą być powody zwolnienia z WF? Rodzic może wypisać dla dziecka takie zwolnienie z uwagi na:

 • okres rekonwalescencji po chorobie,
 • bolesne miesiączkowanie,
 • inne niegroźne dolegliwości o charakterze przejściowym, uniemożliwiające wykonywanie ćwiczeń. 

Warto pamiętać, że zwolnienie musi zawierać podpis rodzica. 

Krótkoterminowe i długoterminowe zwolnienie z WF

Krótkoterminowe zwolnienie z WF – wystawione na okres na przykład dwóch tygodni czy miesięcy – składa się nadal na ręce nauczyciela wychowania fizycznego. Rodzic nie może wystawić takiego zwolnienia bez żadnej podstawy. Musi posiadać odpowiednią opinię lekarską.

Z kolei nauczyciel WF powinien takie zwolnienie ucznia z lekcji wychowania fizycznego przechowywać do końca roku szkolnego. 

Podanie o zwolnienie z WF do dyrektora szkoły składa się wtedy, kiedy dotyczy ono dłuższego okresu, na przykład jednego semestru. W takim przypadku podstawą zwolnienia jest opinia wydana przez lekarza.

W opinii musi znaleźć się informacja dotycząca okresu obowiązywania zwolnienia. Takie same zasady dotyczą zwolnienia całorocznego. Zgodnie z przepisami, maksymalny okres zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego nie może przekroczyć bowiem całego roku szkolnego. 

Zwolnienie z WF całościowe i częściowe

Inaczej wyglądać będzie przykładowe zwolnienie z WF całościowe, a inaczej częściowe. To pierwsze oznacza, że uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach aktywnie. Powinien chodzić na lekcje jako obserwator lub pozostawać w domu/w świetlicy. 

Jeśli chodzi o częściowe zwolnienie z WF przykład takiego zwolnienia zawsze określać będzie konkretne ćwiczenia, które nie są dla ucznia wskazane ze względu na jego stan zdrowia. Ćwiczenia te powinien wymienić lekarz w swojej opinii. Najczęściej na liście zakazanych aktywności widnieje:

 • bieg średniodystansowy i długodystansowy,
 • stanie na głowie,
 • przewroty, 
 • ćwiczenia wymagające dużego wysiłku fizycznego,
 • ćwiczenia obciążające stawy kolanowe. 

Uczeń bierze więc udział w zajęciach, ale nie zawsze wykonuje te same ćwiczenia, co pozostałe osoby z jego grupy. Nauczyciel ma obowiązek dostosować program nauczania do możliwości (stanu zdrowia) dziecka. 

Procedura zwolnienia z zajęć WF

Aby uczeń został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, jego rodzic musi dopełnić szeregu formalności ustalonych przez daną placówkę. Niezbędne informacje na ten temat powinny znaleźć się w jej statucie lub na stronie internetowej. Najczęściej proces wygląda następująco:

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni składają pismo do dyrektora szkoły (wystarczy wypełnić przygotowany przez nas wzór zwolnienia z WF) i dołączają do niego opinię lekarską, dotyczącą stanu zdrowia ucznia. Z podaniem należy zgłosić się w odpowiednim terminie. Jeśli zwolnienie dotyczy pierwszego semestru, powinno trafić do sekretariatu najpóźniej do 30 września danego roku szkolnego. Z kolei w przypadku drugiego semestru, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia ferii zimowych. Sytuacje występujące losowo rozpatrywane są indywidualnie, jednak rodzic powinien pamiętać, aby z podaniem do dyrektora wystąpić w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia otrzymania opinii lekarskiej.
 2. Dyrektor wydaje decyzję w sprawie zwolnienia w ciągu 7 lub 14 dni roboczych od daty wpływu podania i otrzymania wymaganej dokumentacji,
 3. Rodzice odbierają decyzję w sekretariacie szkoły,
 4. Nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca zostają powiadomieni o zwolnieniu ucznia z zajęć WF. 

Jak napisać zwolnienie z WF?

Jak napisać zwolnienie z WF-u jednorazowe, a jak semestralne lub roczne? Każde pismo o zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach WF musi zawierać:

 • dane rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, 
 • dane adresata (np. Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej, Dyrektor ii Liceum Ogólnokształcącego),
 • treść zwolnienia, w tym określenie czy jest to zwolnienie częściowe, czy całościowe (proszę o zwolnienie mojego/mojej…),
 • uzasadnienie, czyli przede wszystkim opis problemów zdrowotnych ucznia, wskazanie przyczyny zwolnienia,
 • podpis wnioskodawcy.

Co może być powodem zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego? oto niektóre uzasadnienia:

 • choroba reumatyczna, powodująca trudności z poruszaniem się,
 • zaawansowana krótkowzroczność i schorzenia zagrażające odklejeniem się siatkówki,
 • astma (napady duszności związane z wysiłkiem fizycznym),
 • zabieg ortopedyczny lub chirurgiczny (rekonwalescencja),
 • ciężkie postacie mózgowego porażenia dziecięcego,
 • wady serca z niewydolnością krążeniową,
 • skrzywienia kręgosłupa,
 • zespół nerczycowy w okresie zaostrzenia,
 • zapalenie mięśnia sercowego,
 • choroby ginekologiczne,
 • padaczka,
 • stany pourazowe.

Oczywiście, każdy taki argument należy poprzeć opinią lekarską, która stanowi potwierdzenie przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Brak takiego dokumentu będzie skutkować odrzuceniem podania o zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego. 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze