Pismo do rektora WZÓR do wypełnienia!

Jak napisać pismo do rektora, które spełni wszystkie formalne wymagania? Z pismem do rektora przeciętny student występuje dosyć rzadko. Wnioski czy podania w trakcie roku akademickiego wystosowuje się z reguły w sprawach dotyczących wyznaczenia godzin rektorskich. Natomiast po sesji czy na początku nowego semestru pismo do rektora uczelni dotyczy najczęściej przywrócenia na listę studentów lub odwołania się od decyzji związanej ze stypendium naukowym, czyli stypendium rektora.

Wstęp

pismo-do-rektora-wzor-przyklad-pdf-docNiezależnie od okoliczności, wszelkie sprawy z rektorem uczelni należy załatwiać w sposób formalny, czyli za pośrednictwem odpowiedniego pisma. Jak zatem sporządzić list do rektora uczelni? aby ułatwić Ci przygotowanie takiego dokumentu, sporządziliśmy uniwersalny wzór pisma do rektora, który pobierzesz poniżej:

Pismo do rektora wzór

Czym zajmuje się rektor uczelni?

Pismo do rektora uczelni może dotyczyć tych aspektów studiowania, które wiążą się z obowiązkami pełnionymi na stanowisku rektora, a są to sprawy związane z zarządzaniem praktycznie całą uczelnią. Rektor odpowiada za:

 • opracowywanie strategii uczelni,
 • politykę kadrową,
 • finanse i przeprowadzane badania
 • powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych,
 • podpisywanie umów z innymi instytucjami naukowymi.

Zadania rektora wymienia Art. 23. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Paragraf drugi tego artykułu wylicza następujące obowiązki rektora:

1)reprezentowanie uczelni;

2)zarządzanie uczelnią;

2a)zapewnianie w uczelni poszanowania wolności słowa, nauczania, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni;

3)przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni;

4)składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;

5)wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;

6)powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie;

7)prowadzenie polityki kadrowej w uczelni;

8)tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;

9)tworzenie szkół doktorskich;

10)prowadzenie gospodarki finansowej uczelni;

11)zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni.

Rektor jest pośrednikiem pomiędzy szkołą wyższą a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nadaje regulamin organizacyjny, który określa strukturę organizacyjną uczelni oraz podział zadań w ramach tej struktury, a także organizację oraz zasady działania administracji uczelni.

Podanie do rektora uczelni studenci sporządzają najczęściej w celu:

Jak należy zwracać się do rektora na piśmie?

Przed sporządzeniem jakiegokolwiek podania do rektora uczelni, należy zastanowić się, w jaki sposób student powinien zwracać się do osoby na takim stanowisku. Jak zaadresować pismo do rektora?

Honorowy tytuł rektorów szkół wyższych to Magnificencja, czyli „wspaniałość”. Na co dzień do rektora studenci mogą bez obaw zwracać się w rozmowie słowami „Panie Rektorze”. Jednak w korespondencji oraz w sytuacjach uroczystych konieczne jest stosowanie wspomnianego tytułu Magnificencja.

Jeśli w trakcie uroczystości student chce zwrócić się bezpośrednio do rektora, mówi „Magnificencjo” lub „Magnificencje” (w liczbie mnogiej). Jednak już mówiąc o rektorze, a nie do rektora, należy stosować zwrot  „Jego Magnificencja” lub „Jej Magnificencja”.

Takie same zasady obowiązują w pismach. Jeśli student sporządza podanie czy wniosek do rektora, zwraca się do niego  „Magnificencjo”. Natomiast pismo adresuje  „Jego Magnificencja” lub „Jej Magnificencja” – oba człony takiego zwrotu pisze się wielkimi literami.

Co powinno zawierać pismo do rektora?

Nie istnieje jeden narzucony odgórnie wzór pisma do rektora. Takie pismo zawsze sporządza się samodzielnie, ewentualnie w oparciu o przygotowany przez nas druk udostępniony przez samą uczelnię, która jednak nie ma obowiązku przygotowywać takiego wzoru dla swoich studentów.

Zawsze jednak dokument ten musi zachowywać określoną formę, czyli odpowiedni układ strony, wszelkie niezbędne elementy i formalny charakter. Niedopuszczalne są błędy językowe, ortograficzne czy nawet literówki. Zatem jak napisać podanie do rektora uczelni?

Pismo (podanie, wniosek) do rektora uczelni zawsze musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane studenta: imię, nazwisko, rok i kierunek studiów, nazwa wydziału, dane kontaktowe,
 • dane adresata,
 • tytuł pisma,
 • treść pisma,
 • prośba o pozytywne rozpatrzenie wniosku/podania,
 • i bardzo ważne: wzór podania musi zawierać własnoręczny podpis studenta.

Aby pismo zaprezentowało się czytelnie i estetycznie, najlepiej jest wydrukować je i podpisać odręcznie. Dokument zwykle można złożyć osobiście lub pocztą.

W ważnych sprawach najbezpieczniej jest uzyskać potwierdzenie złożenia takiego pisma na osobnej kopii lub przesłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Najważniejsze zasady sporządzania pism do rektora

Te same zasady, które stosuje się podczas sporządzania pism adresowanych do organizacji czy instytucji, stosuje się również podczas pisania podania lub wniosku do rektora. Dokument powinien:

 • być estetycznie sporządzony – wydrukowany, czytelny, z odpowiednią czcionką i właściwym układem tekstu (z datą i miejscem sporządzenia po lewej stronie, danymi wnioskodawcy po lewej, a adresata po prawej oraz tytułem na środku),
 • zatytułowany ogólnie „Podanie” lub bardziej precyzyjnie, w zależności od sprawy, jakiej dotyczy,
 • charakteryzować się prostą i zwięzłą treścią, przy czym nie wolno pomijać w niej koniecznych form grzecznościowych,
 • zawierać uzasadnienie prośby, co ma na celu skłonienie adresata do udzielenia zgody na zawartą w piśmie prośbę,
 • zostać zakończony zwrotem „Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania/wniosku”,
 • zawierać czytelny, odręczny podpis wnioskodawcy.

Według takich zasad można sporządzać pisma urzędowe różnego typu. Warto więc pamiętać o regułach pisemnego zwracania się do urzędów, instytucji czy osób na ważnych stanowiskach.

Odpowiednio przygotowany dokument jest bowiem wizytówką wnioskodawcy i pełni funkcję reprezentacyjną dla jego stanowiska. Od sposobu sporządzenia wniosku czy podania w dużej mierze zależy, jak zostanie ono rozpatrzone.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze